Enrera
Mòdul  
Organització i gestió de les TIC  
Gestió dels recursos administratius
Comunicació externa ZER
 
  Objectius
   
 

A més dels objectius exposats per a la pàgina web d'un centre, però en aquest cas referit a una ZER, caldria també potenciar la web de ZER en el sentit de cohesionar com una única comunitat educativa les comunitats educatives de les escoles que engloba.

   
  Continguts
   
 

I per aconseguir l'objectiu anterior, caldria que, mentre la ZER no disposi d'una intranet, la pàgina web de la ZER desenvolupi les seves funcions:

  • Tauler d'anuncis de la ZER: convocatòries de reunions, difusions de les trobades, sortides, activitats tant les pròpies de la ZER com les de cada escola.
  • Espai personal dels alumnes per cohesionar alumnes que només es veuen unes poques vegades a l'any (sortides, activitats conjuntes...).
  • Espai de treball dels mestres: on compartir i publicar experiències i activitats.
  • Revista de la ZER o espai per publicar treballs de pares, mares, mestres i alumnes.
  • Fons documental de la ZER: on penjar els documents marc de la ZER (PEZ, projecte curricular de zona, programació general de zona, pla d'acollida, reglament de règim interior de zona, projecte lingüístic...), i models de documents oficials o interns d'ús a la ZER i a les escoles (autorització de sortides, comunicat d'absències, autorització d'utilització d'imatge, comunicat de festa de lliure disposició, sol·licitud de pagament de taxa de material...).
  • ...
 
 
Comunicació externa centre
   
  Referències
   
 
Les TIC i la funció directiva als centres docents: Les TIC i la comunicació externa d'un centre docent I
Les TIC i la funció directiva als centres docents: Les TIC i la comunicació externa del centre docent II
Pàgines web: guies, publicació, orientacions per a la creació...
Webs de centres
Web d'una ZER (web dinàmica: php)