Enrera
Guia
Material de suport per a l'assessorament

 

 

L'objectiu principal de l'assessorament és impulsar l'ús educatiu de les tecnologies de la informació i comunicació en el centre docent, vertebrant la seva inserció en el projecte curricular i en la pràctica docent de les diverses àrees de coneixement.

La finalitat d'aquests materials és donar suport a les persones que realitzen un assessorament per la incorporació de les TIC (Informàtica Educativa i Mitjans Audiovisuals) al currículum de l'ensenyament infantil i primari.

Els materials estan estructurats en quatre mòduls:

 
  Aquesta estructura no implica una utilització dels materials de forma seqüenciada i completa, ben al contrari, el que s'aconsella és fer-los servir segons les necessitats i objectius de cada sessió i al llarg de tot l'assessorament.
   
  Mòdul A

 
 • Objectiu

   Presentar un seguit de documents, materials o referències que poden ajudar tant en el debat del marc general de les TIC en el sistema educatiu, com en els fonaments teòrics que han portat a la inserció de les tecnologies de la informació i la comunicació en l'àmbit del coneixement-aprenentatge.

 • Punt de vista de l’assessor

   Per la seva diversitat temàtica i de contingut, entenem que aquests materials han de servir primordialment per centrar o il·lustrar el debat teòric al voltant de les TIC, tant des de l’òptica d’una incidència social com des d’una penetració acadèmica o escolar cada vegada més evident i real.
   L'assessor haurà d'indicar en el seu pla de treball i posteriorment en els informes trimestrals la seva utilització.


 • Utilització d'aquests materials

   Entenem que els materials d’aquest mòdul no poden tenir un pes horari excessiu en les sessions presencials pel seu contingut eminentment teòric o d’estudi. Malgrat això poden ser referències molt vàlides a l’hora de centrar els debats sobre la inserció de les TIC en la pràctica educativa o a l’hora de justificar decisions preses. Els documents aqui recollits poden ser la base del treball personal de les sessions no presencials.


 • Punt de vista del centre

   Els recursos que aquí presentem poden resultar útils per al claustre en el moment de reflexionar sobre la situació de les TIC en el propi centre, en el sentit que s’hi poden trobar referències a altres realitats educatives, estudis estadístics sobre penetració de les TIC en diferents àmbits o informes en general sobre la Societat de la Informació. També es poden trobar documents sobre l'enfocament de les TIC a nivell europeu i mundial en la seva incidència a l'educació.


 

Mòdul B

 
 • Objectiu
   En aquest bloc es pretén donar una visió dels diferents àmbits organitzatius necessaris per a poder introduïr les TIC en un Centre. Cal tenir molt present que és un apartat que implica canvis generals i que cal la implicació de tothom. Això vol dir un canvi de mentalitat en la manera d’educar, d'estructurar i d'organitzar els recursos del centre i de creació de nous models i escenaris d'aprenentatge.

 • Punt de vista de l’assessor
   Per la seva diversitat temàtica i de contingut aquests materials han estat agrupats en els blocs següents:

   • Normativa (en especial els punts que fan referència a les TIC).
   • Gestió de l'acció educativa: documentació del centre que cal modificar i/o revisar.
   • Gestió dels recursos: gestió i assignació dels recursos.
   • Recull de documents per a la discussió, reflexió i treball sobre l'organització i gestió de les TIC a l'escola.
   • Bibliografia sobre el tema


   Caldria tenir present que està dirigit als dos grans àmbits de gestió curricular del Centre: a l'Equip Directiu i al Claustre de professors. Això implica una dinàmica al llarg de l'assessorament adaptada a cada centre segons les fases de treball.

   Es proposa que en una part de les sessions presencials amb l'assessor, es realitzi una discussió lligada a l'organització, per exemple dels alumnes per grups reduits, el paper del coordinador/s, el nou paper del mestre, o parlar d'objectius curriculars i com aquests es desenvolupen amb les TIC... i que quedarà plasmada en la memòria del centre per part de:

   • Equip Directiu: Horaris, infraestructures necessàries, responsables, organització econòmica i el Pla a curt i llarg termini...
   • El Claustre de mestres: Planificació amb les graelles del tercer grau de concreció i organització de l'aula d'informàtica i de la classe amb l'ordinador, aixì com quin ha de ser el perfil del nou mestre...


   L'assessor haurà d'indicar en el seu pla de treball i posteriorment en els informes trimestrals l'ús dels materials d'aquest mòdul.

 • Utilització d'aquests materials
   Els materials al llarg de les sessions presencials han de portar als assistents a reflexionar i discutir sobre el fet de d'haver de crear una nova estructura que farà modificar multitud d’àmbits de l'escola. Cal un consens general de centre que permeti la paulatina incorporació de les TIC. Només amb el treball conjunt s’arribarà a canvis efectius que donaran bon fruit a partir del proper curs.
   Tot i així, s’han d’anar provant coses a nivell pràctic sigui com a treball d’aula o de classe, sigui a nivelll de claustre o cicle, la qual seria un objectiu de les sessions no presencials. Així es podrien fer propostes i llevar-les a la pràctica sobre el racó de l’ordinador o bé realtizar a l'aula d'informàtica sessions prèviament preparades conjuntament per tal de veure els pros i els contres d'aquesta nova forma de treballar.
 • Punt de vista del centre

   Aquest mòdul està lligat estretament al mòdul A Marc general de les TIC i de l'assessorament. Serà d'acord amb el coneixement filosòfic de cap a on ha de tendir l’educació avui en dia, que organitzarem i veurem la necessitat dels canvis que s’han de produir a l'escola.

   Caldria doncs lligar el primer mòdul amb aquest i anar fent petits canvis que acabaran plasmant-se en la seqüènciació de la competència bàsica en TIC del PCC i Pla Anual del Centre.

   Pel que fa al punt de vista global podriem dir que donaria una visió general del que s'hauria de tendir a aconseguir per tal d'adequar l'escola al nou entorn social i als interessos dels alumnes.

   A l'Equip Directiu li pot servir a nivell general com exemple d'implantació i d'organització del Centre en els diferents àmbits :

   • els documents prescripitus
   • el d'infrastructura
   • la gestió del recursos: humans, materials...
   • l'organització dels horaris (d'alumnes i mestres)


   Al Claustre li pot interessar com a debat pràctic i per a planificar el treball que s'ha de dur a terme amb l'alumnat:

   • Les graelles de programació
   • Organització del treball a l'aula o a la classe
   • L'autoformació
   • El paper del mestre

 •  

  Mòdul C

   
  • Objectiu

    Facilitar un recull de documents, referències i recursos TIC que pugin ser d'utilitat per l'atenció de: l'alumnat amb NEE, la diversitat i els reforços d'aprenentatge. El programari i materials que es considera d'educació especial són per utilitzar des de tots els àmbits i nivells educatius i no exclusivament pel alumnat amb NEE per aconseguir la igualtat d'oportunitats a la Societat de la Informació.

  • Punt de vista de l’assessor

    L'assessor es posarà d'acord amb el professorat del claustre implicats en el tema de discapacitacions, aules de reforç i alt grau de diversitat per poder facilitar els materials i recursos més adients al centre existents en aquest mòdul.


  • Utilització d'aquests materials

    El treball a realitzar durant l'assessor a les sessions presencials es poden debatre documents dels diferents serveis educatius que poden ser d'ajuda per treballar temes com: plans d'acollida, interculturalitat, adaptacions curriculars, assessorament a les famílies, informacions discapacitats i recursos específics, així com aspectes propostes d'organització dels recursos TIC per les NEE (instal·lacions, horaris, …), configuració de les eines TIC per fer-les accessibles a les necessitats dels usuaris, etc.

    La varietat de materials complementaris, ja desenvolupats en diferents formats -com a ajuda al professorat- fa molt variada la possibilitat d'utilitzar els recursos TIC durant les sessions no presencials, en racons de treball, tallers, reforç i/o atenció individual...

  • Punt de vista del centre

    El centre ha de treballar aquest mòdul segons la tipologia de discapacitacions i diversitat que tingui el seu alumnat, vetllant per una correcta adptació i utilització dels recursos TIC en general.

    Mòdul D

   
  • Objectiu

    En aquest mòdul volem presentar-vos un recull de recursos educatius (activitats, experiències, projectes...) estructurats a partir de les competències bàsiques i mostrar alhora la seva relació amb les eines TIC i les diferents àrees del currículum.

  • Punt de vista de l’assessor

    En aquest mòdul es presenten un recull de recursos educatius relacionats amb les competències bàsiques i les àrees del currículum.

    Actualment hi ha dues entrades diferenciades amb la voluntat de crear un únic entorn en un futur. D'aquesta forma podem trobar les competències i propostes d'aula dels Mitjans Audiovisuals i les competències i propostes d'aula de la Informàtica Educativa.

    La consulta dels materials MAV es pot fer des de tres vessants:

    • Consulta per competències bàsiques
    • Consulta per àrees
    • Consulta per nivell educatiu

    La consulta dels materials IE es pot fer des de dues vessants:

    • Consulta per competències bàsiques
    • Consulta per àrees
  • Utilització d'aquests materials

    Dins el desenvolupament de les sessions presencials, l'assessor o l'assessora, pot proposar els recursos presentats en aquest mòdul com a activitats pràctiques a realitzar per part dels assistents, com a guia i orientació per poder adaptar els recursos triats a les realitats de cada centre o grup o com a propostes de treball a realitzar amb l'alumnat en les sessions no presencials.

    Així mateix, des de la perspectiva del treball no presencial i segons l'enfocament donat a l'assessorament (per eines TIC, per cicles o per àrees), la mostra dels diferents recursos pot servir perquè els assistents realitzin una recerca o un buidat dels mateixos amb l'objectiu de consolidar la familiarització amb l'estructura de les competències bàsiques o d'ampliar el ventall de recursos disponibles.

  • Punt de vista del centre

    En aquest mòdul es presenten un recull de recursos educatius relacionats amb les competències bàsiques i les àrees del currículum. La consulta dels materials es pot fer des de dues vessants:

    • Consulta per competències bàsiques: a partir de l'agrupament en base als cicles educatius EI-CI i CM-CS, trobareu per a cada una de les competències diferents enllaços a activitats, experiències, projectes..., l'eina o eines TIC sobre la que s'incideix en cadascuna i l'àrea relacionada. Amb l'objectiu de simplificar i diferenciar els enllaços, s'han abreujat les referències de les competències assignant una lletra diferent a cada àmbit i s'ha especificat el cicle de cada competència. A partir d'aquest criteri, els enllaços es presenten sota la forma: B2cm, C3cs..., excepte les de l'àmbit A donat que son comuns a tots els cicles.

    • Consulta per àrees: trobareu els enllaços anteriors corresponents a cada àrea, l'eina o eines TIC emprades i la competència bàsica relacionada. Així mateix, per a cada enllaç, s'aporta una breu explicació del contingut del mateix, s'indica el cicle al qual s'adreça (en moltes ocasions cada recurs pot servir per ambdós cicles; tan sols caldria fer l'adaptació adient al nivell corresponent) i es suggereixen altres competències bàsiques -que no tenen enllaç- que també incideixen sobre el recurs presentat. A l'apartat Interdisciplinars s'han inclòs els recursos que poden incidir en qualsevol de les àrees curriculars.

    Per exemple:

    Les competències bàsiques d'Informàtica Educativa dels àmbits A. Impacte històrico-social i B. Alfabetització tecnològica, donat el seu contingut més transversal per la incidència que poden tenir sobre les diferents àrees, es poden anar tractant al llarg de les diferents sessions de l'assessorament. Les competències de la resta d'àmbits C. Instruments de treball intel·lectual, D. Eina de comunicació i E. Control i modelització, es poden tractar en sessions puntuals, independentment de l'enfocament del treball que es faci: treballar des de la perspectiva de les eines TIC, des d'un cicle concret o des de les àrees curriculars.

    Sessions assessorament
    Àmbits
    A
    B
    C
    C
    C
    C
    D
    D
    D
    E
    E


    En qualsevol cas cal és important fer palès que bona part dels recursos que es presenten poden incidir en més d'una competència bàsica i alhora poden abastar diferents àrees.

    Per facilitar la navegació, els enllaços interns a pàgines del propi web es mostren, en activar-los, en la mateixa finestra del navegador i els enllaços externs al web referents a recursos, documents, propostes, activitats... es presenten en una nova finestra. D'aquesta manera, una vegada consultat el recurs, tan sols cal tancar la finestra on es mostra el mateix per retornar al lloc del web on hi ha l'enllaç.

    Icones i elements de navegació
     
    Les icones utilitzades són:
     
   
  Informació
  Informació. Documentació sobre el contingut que s'està tractant a les pàgines.
  Pràctica
  Pràctiques. Treball que l'alumnat ha de realitzar seguint les propostes guiades. Aquestes pràctiques són personals i no s'han d'enviar al tutor del curs.
  Atenció !
  Atenció. Aquesta icona indica suggeriments, comentaris i idees complementaris a la documentació i a les pràctiques de cada mòdul.
  Flash/ Vídeo...

  Imatges en moviment. Aquesta icona ens indica que ens trobem davant d'una animació en format vídeo, pel·lícula Flash...

     
    Els elements de navegació són:
     
   
  1
  Permet accedir a qualsevol mòdul o pràctica.
  1
  Ens indica la pràctica activa en la que estem treballant.
  Enrera
  Permet retornar al nivell anterior.
  Exercicis
  Permet accedir als exercicis del mòdul activat.
  Amunt
  Permet el retorn a l'inici de la pàgina consultada.
  Guia
  Permet accedir a la guia del curs.
  Descàrrega
  Permet la descàrrega de xxx.
  Impressió
  Permet la impressió de xxxx.