Enrera
Mòdul 4: Declaracions a Hisenda
SAGA: Gestió Econòmica
  Pràctica
   
 
 
   
Ingressos i despeses amb IVA
   
  Ingressos
   

Pràctica

 

Un ingrés, no origina l'obligació d'emetre una factura per part del centre. Així serà a la majoria dels casos en què us trobareu.

El centre, però, ha d'emetre una factura si està desenvolupant de manera habitual una activitat subjecta a l'IVA. A més, n'ha d'emetre el corresponent rebut.

Suposeu, ara, un centre de secundària amb cicles formatius d'hostaleria i amb servei de restaurant. Això comporta que hi ha ingressos que es cobren per aquest concepte amb IVA transferit, i que més endavant caldrà declarar a Hisenda.

Suposeu per exemple que es fa un ingrés del qual, correspon una base imposable de 500 € més 7% IVA (35 €).

Aneu a Gestió econòmica | Diari | Documents i cliqueu el botó Aportació, que hi ha a la part inferior de la finestra.

A la secció Generals, ompliu els camps corresponents, i a la base imposable escriviu 500, segons l'exemple, i marqueu l'IVA que s'aplica (el calcula automàticament), en el cas de l'exemple, serà el 7%.

Aneu a la secció Venciments:

Poseu la data de venciment i cliqueu a la icona de la columna Accions per fer efectiu el cobrament:

Poseu les dates que corresponguin, i el mètode de cobrament (caixeta, si ho teniu en efectiu). Finalment cliqueu al botó Cobra.

Disposeu d'una altra secció anomenada Opcionals, on podreu anotar aclariments referents a l'assentament.

  Amunt
   
  Despeses
   
 

Els articles adquirits per poder donar el servei indicat anteriorment porten incorporat un IVA suportat i deduïble, del qual, més endavant, caldrà fer la liquidació a Hisenda.

A l'exemple anterior, suposeu que heu fet una dispesa per la compra d'aliments, per tal d'elaborar els menjars.

Aquesta dispesa, suposeu que puja 321 € amb un 7% d'IVA inclòs.

A la secció Generals haureu d'indicar l'IVA desglossat.

Naturalment, a la secció Venciments fareu els passos indicats per l'enregistrament d'una factura.

  Amunt
  Liquidació d'IVA.
   
 
Trimestralment, els centres que estiguin obligats han de presentar la liquidació a Hisenda corresponent a l'IVA repercutit. El mòdul de gestió econòmica us facilitarà les dades per omplir-lo. Trieu l'opció Gestió econòmica | Informes | Llistar liquidació IVA per aconseguir-les.

L'imprès de declaració es pot obtenir directament a l'Agència Tributària o a la pàgina web www.aeat.es (Modelos y formularios | Declaraciones | IVA), així com també es poden obtenir les instruccions.

Seleccioneu l'informe Llistar liquidació IVA de Gestió econòmica | Informes | Informes:

La imatge anterior us mostra el detall dels moviments i el total de l'IVA, que s'ha de declarar.

Segons l'exemple d'aquesta pràctica:

  • Heu pagat 21 € d'IVA
  • Heu cobrat 35 € d'IVA

Per tant heu de pagar a Hisenda 35 - 21 = 14 €

   
   
 
Amunt