Enrera
Mòdul 5: Eines, Informes i Liquidació calculada
SAGA: Gestió Econòmica
  Pràctica
       
 
 

L'objectiu d'aquesta pràctica és saber fer la liquidació calculada de l'exercici.

   
Liquidació calculada del pressupost
   
Pràctica

Al final de cada exercici pressupostari cal justificar la gestió econòmica realitzada al Departament d' Educació, però primer cal l'aprovació del consell escolar (consell de centre, o la comissió d'ordenació educativa en el cas dels serveis educatius) de la correcta aplicació dels recursos.

Per arribar a aquesta situació, cal que hi hagi un estudi previ per part de la comissió econòmica (en el cas del centres de secundària). D'aquesta primera revisió poden sortir divergències, o es pot veure la necessitat de realitzar alguna modificació.

Una vegada aconseguit el consens a la comissió econòmica, es proposarà la seva aprovació pel consell escolar.

Posteriorment, i en el format adequat, aquesta informació ha de ser enviada al Departament d'Educació.

Això significa realitzar la liquidació del pressupost. I així hi haurà una fase en la qual s'hauran fets els càlculs però no hauran estat revisats per l'organisme competent. Aquesta fase s'anomena Liquidat i Pendent d'aprovar.

Podria ser que hi hagués una fase de Modificació, perquè no s'estigués d'acord amb els comptes. Només quan s'aconseguís el vistiplau s'arribaria a la fase Liquidat i aprovat.

En el moment d'enviar el resultat al Departament d'Educació, estareu a la fase Tancat. (Recordeu que ara ja no s'hi poden introduir modificacions, sense la pertinent autorització).

En realitzar el tancament, a més, aconseguireu informació sobre el romanent del centre, és a dir, la part dels ingressos no aplicada o les obligacions contretes no liquidades aquell any natural (Excés de fons) i que incorporareu al pressupost proper.

   
 

La liquidació, comporta un resum, per partides, dels ingressos efectius i pendents, i dels pagaments efectuats i pendents, així com de la quantitat no aplicada o romanent.

Per ajudar-vos a saber aquestes dades, disposeu de l'Acta d'arqueig i conciliació bancària.

   
  Acta d'arqueig i conciliació bancària
   
 

Cal que a final d'any (31/12/XX), s'efectuï un arqueig, amb la corresponent conciliació bancària, amb la finalitat de garantir la correcció dels imports que, després figuraran com a disponibilitats líquides a la justificació i rendició de comptes presentada al Departament d'Educació.

L'arqueig us permet comprovar que, el saldo real de la tresoreria del centre, concorda amb el saldo teòric, resultant de les anotacions en els llibres i comptes comptables.

De forma similar, la conciliació bancària comprova l'import del saldo del llibre de comptes corrents en finalitzar el mes amb l'extracte bancari, de la mateixa data. En aquest cas poden donar-se més diferències que en l'anterior; per exemple, és possible trobar-se en el cas de l'emissió d'un xec, que encara no s'hagi fet efectiu.

   
 • Accediu al menú Gestió Econòmica | Informes | Acta d'arqueig i feu clic a sobre la icona d'Accions.
   
 
   
 
   
 
 • Heu de posar a Data dels extractes el 31/12/200X i a la casella de cada compte escriure la quantitat que us informa l'extracte bancari, a la mateixa data, en el cas de comptes bancaris i la quantitat de diners en efectiu que tingueu en la caixeta metàl·lica el mateix dia que heu indicat a la casella de la data.
 • En clicar el botó Imprimir es genera un pdf on es mostra una comparativa entre els diners que heu informat i els que consten a Saga segons els registres que heu introduït
   
 
   
  Si surt que hi ha diferència caldrà revisar les anotacions que heu fet.
   
  Conciliació bancària
   
  Si en imprimir l'acta d'arqueig en algun dels comptes surt una diferència diferent de zero, per facilitar la cerca de l'error. disposeu de la conciliació bancària.
   
 
 • Aneu a Fitxers | Comptes bancaris, i a cadascun dels comptes cliqueu la icona
   
 
 
Accés a l'eina de conciliació bancària
   
 
 • Cliqueu el botó Conciliació que hi ha a la part inferior.
   
 
 
Configuració de les dates de conciliació
   
 
 • A la data heu de marcar entre 1/1/0X i 31/12/0X.
 • Cliqueu el botó Conciliació.
   
 
 
Conciliació de comptes
   
  Aquesta finestra permet anar puntejant les anotacions de les entrades que heu fet a Saga i comparar-les amb les anotacions de l'extracte del banc.    
   
  Informe d'excés de fons
   
  Aquest document informa de la situació real del centre, ja que a part del Font líquid, té en compte els pagaments i les aportacions registrades, però pendents d'efectuar, i també la comptabilitat extrapressupostària.
   
 
 
Informe d'excés de fons
   
  Informe de la liquidació del pressupost
   
 

Si utilitzeu aquest document per a presentar la liquidació al Consell Escolar, previ al tancament del pressupost, a la capçalera apareixerà la frase: "Versió provisional"

   
  Tramesa de les dades de liquidació al Departament
   
  Un cop el Consell a donat el seu vist i plau a la liquidació, només queden dues accions a fer:
 
Tramesa del fitxer en format electrònic
   
 
 • Accediu al menú Gestió econòmica | Pressupost | Pressupost, i cliqueu sobre la icona de canvi d'estat, de la columna Accions, de l'exercici que aneu a liquidar.
 • Canvieu l'estat Tancat.
 • Automàticament el programa enviarà un fitxer electrònic amb les dades comptables de la liquidació.
   
Impressió dels informes de la liquidació pel Departament
   
 

Seguidament a la tramesa del fitxer, s'han d'imprimir els informes pertinents sobre l'aprovació de la liquidació del pressupost:

 • Accediu al menú Gestió econòmica | Informes | Informes. Observeu que hi ha un conjunt de documents marcats amb la icona d'alerta. Aquests són els documents que heu de lliurar:
  • Compte general de despeses
  • Compte general de rendes publiques
  • Compte general d'operacions extrapressupostàries
  • Compte general de tresoreria
  • Excés de fons
 • Feu clic a la icona de cada un dels informes, per tal de visualitzar-lo previ a la impressió.
 • Comproveu que a la part superior del document, ja no surt el text "versió provisional", i en el seu lloc apareix un codi de control.
   
 
 
Versió definitiva de l'informe pressupost de despeses
   
 • Repasseu els cinc documents, i si són correctes, ja els podeu signar, segellar i, posteriorment, fer-los arribar al vostre ST.
   

Si es repeteix la tramesa, no us oblideu de tornar a imprimir tots els informes de la liquidació, ja que el codi de control, és diferent en cada tramesa, i cal que aquest número sigui el mateix a la tramesa electrònica, que a la tramesa en paper.

   
   
 
Amunt