El Gust per la Lectura

Projecte

Introducció

Aquest projecte es va iniciar al nostre centre el curs 2002-2003. El seu objectiu és animar l’alumnat a llegir i oferir-li un espai, l’aula, un temps, 25 minuts diaris, unes condicions, el silenci, i llibres al seu abast, la biblioteca de l’aula, perquè així tingui l’oportunitat de poder fer-ho cada dia.

El projecte planteja la lectura, fonamentalment, com una font de plaer, tot i que de la seva pràctica se’n deriven efectes secundaris molt positius com ara ajudar a assolir la majoria d’habilitats que

l’escola persegueix.

 

Malgrat que davant l’afirmació de Daniel Pennac* “l’escola ensenya a llegir però el plaer de la lectura s’aprèn a casa” perquè “allò que primer aprèn un nen no és l’acte [de lectura] en si, sinó el gest de l’acte” podríem pensar que el nostre projecte d’animació a la lectura té mala peça al teler (els nostres alumnes, en general, han vist pocs llibres a casa i, encara menys, han tingut exemples de lectors apassionats que els serveixin de models), no tot està perdut. El que es proposa aquí és oferir aquest exemple, mostrar al nostre alumnat quant de plaer poden oferir els llibres, quanta companyia i quant de consol si els permetem que formin part de la nostra vida.

 

A tot això s’afegirien els abans anomenats “efectes secundaris” que tant capfiquen l’escola. En relació a aquests, a més del potencial viver de futurs lectors, aquest projecte també persegueix incentivar la lectura com a eina bàsica d’adquisició de coneixements perquè som conscients de la dificultat que tot l’alumnat, en acabar el primer cicle de l’ESO, hagi assolit les competències bàsiques i arribi al segon cicle de l’ESO amb capacitat de llegir, escriure, saber estar en una

classe, ser capaç de dedicar a casa un temps al treball personal i havent adquirit una mica d’esperit crític i capacitat de raonament.

 

* PENNAC, Daniel: Com una novel·la, Barcelona, Empúries, 1993

Inici de pàgina

Aplicació i Horaris

L’aplicació pràctica d’aquest projecte és la següent:

 

Està adreçat a tots els cursos i grups del centre, inclosos l’Aula d’acollida i el Batxillerat. Les hores lectives dels matins es fan de 55 minuts de classe. D’aquesta manera s’estalvien 5 minuts cada hora que per 5 hores = estalvi total de 25 minuts, que és el temps diari que es dedica a la lectura entre la quarta i la cinquena classe del matí.

Inici de pàgina

Normes i Organització

Igual que l’alumnat, cadascun dels membres del professorat, acumula 5 minuts per cadascuna de les seves hores lectives i, per tant, durant la setmana redueix entre 45 i 90 minuts el treball lectiu (segons les dedicacions). En compensació, i per tal de complir amb el temps estipulat al seu contracte laboral, fa la vigilància de les sessions de lectura amb l’alumnat dels grups als que imparteix classes. La vigilància consisteix en romandre a la classe per assegurar-se que es crea l’atmosfera més adient pel desenvolupament de la lectura. El professorat també participa en l’activitat llegint per transmetre un model de lector. No pot treballar fent tasques particulars (corregir, preparar classes, etc.) ni deixar de llegir perquè això justificaria que l’alumnat també ho fes.

 

Els llibres que s’utilitzen per l’hora de lectura els trobarem a la Biblioteca de cada aula (són a un armari) però, estructuralment, formen part del fons de Biblioteca de l’Institut. L’alumnat també pot portar llibres propis. Els criteris de la selecció dels llibres de lectura són la varietat i l’adequació a les característiques de l’alumnat de cada grup. Principalment, són d’aventures, d’humor, etc., perquè tothom s’engresqui amb la lectura. L’alumnat que té moltes dificultats de comprensió lectora (més generalitzat en els nouvinguts) pot realitzar aquesta activitat amb llibres tipus còmics que amb les imatges recolzen i faciliten la seva comprensió. Finalment, en casos molt especials, quan un membre de l’alumnat es troba “incapaç” de llegir un llibre, pot ser autoritzat pel professorat de l’aula a llegir durant aquesta estona un diari d’informació general.

 

Els llibres poden ser en qualsevol llengua de les que s’estudien al Centre: Anglesa, Castellana, Catalana, Francesa o Portuguesa, però s’intenta animar l’alumnat a què llegeixi llibres en llengua Catalana per tal que millori, sobretot, el seu coneixement de la llengua vehicular al centre i la dels seus llibres de text. En el cas de l’Aula d’acollida, sobretot al començament, l’alumnat també pot llegir en la seva llengua d’origen fins que hagi adquirit les habilitats mínimes de comprensió del català que li permetin seguir la lectura en aquesta llengua.

 

S’incentiva que l'alumnat triï amb criteri propi les lectures. El professorat actua com a orientador amb una proposta de títols d'obres que puguin ser interessants per l’alumnat amb una perspectiva àmplia, diversa i oberta. Si un alumne comença un llibre i s’adona que no li agrada, el pot deixar i triar-ne un altre fins que trobi el que capti el seu interès. Quan l’alumnat acaba el seu llibre, pot canviar-lo per un altre del fons de la biblioteca d’aula.

 

La vivència de lectura individual és "traspassada" en forma de recomanació a la resta de l'alumnat del grup perquè les activitats de lectura compartida són idònies per contrastar la pròpia experiència de lector/a amb la dels altres. Així, es dediquen algunes sessions a comentar les lectures fetes i animar d’altres possibles lectors a gaudir dels llibres que ens han agradat. També, de tant en tant, el professorat proposa una activitat de presentació d‘un llibre a les aules per tal d’engrescar més l’alumnat d’un determinat grup amb alguna lectura concreta que es consideri que pot ser del seu d’interès.

 

Per tal de no generar reticències cap a la lectura, no es fa cap control de quins i quants llibres llegeix cada alumne. Així doncs, no es fa cap tipus de prova per comprovar els avanços en la lectura que fa l’alumnat. L’únic que s’exigeix a les sessions de lectura és una actitud adequada que es concreta en llegir en absolut silenci. Tanmateix, es farà tot el possible per estimular l’alumnat amb un reforç positiu perquè aprengui a apreciar els beneficis de la lectura. Som conscients que l’aparent manca de control objectiu (el professor amb experiència, amb un cop d’ull, sap què està succeint realment a la seva classe) i coercitiu permet l’alumnat menys interessat simular que llegeix i no aprofitar l’activitat, però aquest problema és exactament el mateix que es genera a la classe de qualsevol matèria amb aquest tipus d’alumnat amb dificultats per incorporar-se al sistema escolar o per acceptar qualsevol proposta que rep de l’àmbit acadèmic. En qualsevol cas, no deixem d’oferir l’oportunitat de poder fer-ho als que sí volen llegir o als que potser inicialment no estan gaire motivats però acaben engrescant-se veient que els altres s’ho passen bé llegint, pels que es neguen a acceptar aquest regal.

 

Pel que fa a la valoració del projecte, ara que fa quatre cursos que el posem en pràctica, el més destacable és que, des del seu inici, tothom hi ha estat implicat. Tant el Claustre com la resta de la Comunitat Escolar col·laboren en la realització del projecte en el que participa tot el professorat i l’alumnat portant a terme dia a dia el disseny que es va aprovar a les pertinents reunions de Claustre i de Consell Escolar. Cada any s’avalua i es van introduïnt les modificacions que l’experiència indica. En conclusió, llegim tots una estona cada dia. No calen més paraules que les dels llibres.

Inici de pàgina

INS Joan Coromines - Ctra. de la Bordeta, 39-41

08014 Barcelona - Tel. 93.424.19.01