Pàgina anterior

Retornar

 

 

 

6. La memòria escrita del treball de recerca 

 

 

La memòria del treball de recerca s'ha d'ajustar obligatòriament a unes normes de presentació 

Per què seguim unes normes de presentació? 

a) Per assolir la major claredat possible en l’explicació de l’itinerari i els resultats de la nostra recerca.

b) Per informar clarament als lectors sobre les fonts d’informació de què depèn tot allò que hem trobat i tot allò que diem.

            c) Per oferir als lectors un treball visualment polit, clar, ordenat...

d) Per obtenir un memòria escrita d’estil universitari; equiparable formalment amb les que es realitzen en universitats i centres investigació.         

 

6.1. Regles generals de format de la memòria escrita 

 6.1.2. Lletra 

Concepte

Tipus de lletra

Cos

Tipus

Títol del treball

Times

18 punts

Negreta

Títol de capítol

Times

14 punts

Negreta

Títol d’apartat

Times

12 punts

Negreta

Títol de subapartat

Times

12

Normal

Notes

Times

10

Normal

Encapçalament depàgina

Times

12

Cursiva, Normal.

Llegendes de foto

Arial

8

Normal

  

6.1.3. Pàgina

-Fulls blancs, per una cara.

-Format A 4. Vertical.

-Text Justificat, alineat al marge esquerre i al dret.

-Marges: els quatre marges a 2,5 cm.

-Les pàgines han d’anar numerades a peu de pàgina i a la dreta.

-Cal posar un encapçalament de pàgina amb el títol del treball, en cursiva [Menú: Ver. Encabezado de página].

 

6.1.4. Paràgraf

-No entrar la primera línia de cada paràgraf.

-Citacions llargues en paràgrafs sagnats cap a la dreta.

-Interlineat 1,5.

-Després de cada paràgraf, interlineat doble.

-No deixar mai una línia d’un paràgraf o un títol sols al final o al començament de pàgina.

-Canvi de pàgina en iniciar un capítol.

 

 6.2. Títol i subtítol

 Ha de respondre al contingut del treball. No es tracta de posar un títol llampant amb què impressionar al lector, sinó d’informar-lo de la manera més precisa possible sobre el treball realitzat. Es pot optar per posar un títol, més agosarat, més suggestiu, i un subtítol, més precís, més informatiu.

 

6.3. La portada 

Ha d’incloure la informació que detallem en el quadre següent:

  

 

Treball de Recerca 

 

Títol

Subtítol (opcional)

 

Autor o autors 

 

[Imatge opcional] 

 

Dirigit per [Nom i cognoms] 

 

IES SABADELL

Sabadell, mes i any

 

 

 

Atenció: al final de les línies de la portada no hi poseu punt!!

Després de la portada, podeu dedicar un full als agraïments a aquelles persones o entitats que us hagin prestat alguna ajuda

 

6.4. Introducció

 En aquesta part del treball es poden incloure:

 -Una explicació de la gènesi i les motivacions del treball (com el vàreu concebre, per què us va interessar, com us vàreu organitzar...)

-La definició del treball: què heu volgut estudiar i en quins límits (cronològics, geogràfics, temàtics...).

-Una explicació breu de l’estat de la qüestió tractada (en termes generals, què en saber, què se’n sap...).

-La justificació breu del mètode de treball utilitzat.

-Un avenç de l’estructura general de la memòria: a grans trets, expliqueu allò que apareix en la memòria de la recerca.

-La relació dels tipus de fonts d’informació que heu utilitzat.

-Enumeració de les principals dificultats que heu afrontat al llarg de la investigació. 

Atenció: si calgués,  podeu repartir aquests continguts en diferents apartats.

 

6.5. Cos del treball

 És la part fonamental del treball. Aquí heu d’exposar els resultats de la recerca. Heu d’explicar les informacions obtingudes, els seus fonaments, els arguments de la investigació, els problemes afrontats, etc.

 El cos de la memòria serà diferent segons la modalitat de recerca realitzada (experimental, bibliogràfica, sociològica, etc.). Cal tenir en compte, però, les següents recomanacions: 

1)      Cal ordenar els capítols d’una manera lògica, seguint un discurs coherent. El fonament de l'ordenació pot ser cronològic, temàtic, pot seguir el fil del treball experimental realitzat, etc.

2)      Heu d’escriure raonant allò que dieu. No es tracta de dir les coses per dir-les. Cal sostenir allò que dieu en les vostres fonts d’informació, experiències, etc.

3)      Els capítols, apartats i subapartats han d’anar numerats segons el model d’esquema numèric (1, 1.1, 1.2, 1.2.1, ...)  En cada nivell, per a introduir explicacions que requereixin distingir idees, passos realitzats, parts d’un cosa, etc. heu d’utilitzar lletres: a), b), c)...

4)      Els títols de cada capítol, apartat i subapartat han de respondre fidelment als continguts de cada part del treball.

5)      Si és convenient es pot incloure, al final de cada capítol, un apartat de conclusions o de resum que presenti l’essencial del capítol corresponent.

6)      Les cites d’altres autors, estudis, etc. han de ser breus i justificades. No n’hem d’abusar. Es pot donar la sensació de voler omplir paper a base d’enganxar textos d’altres.

7)      Cal fer servir, quan convingui, les notes a peu de plana per tal d’incloure aclariments, cites textuals, referències bibliogràfiques, referències a altres parts del treball, etc.

  

6.6. Conclusions

 En aquest apartat presentem un resum els principals resultats de la nostra recerca. Caldrà repetir sintèticament i ordenadament allò que ja hem explicat en altres parts de la memòria. És el moment de mostrar en quina mesura els resultats obtinguts responen als objectius inicials del treball, quines són les qüestions que resten obertes, quins problemes o dubtes nous han estat suscitats..

  

6.7. Bibliografia i fonts d’informació 

-Presentem ordenats alfabèticament pel cognom dels autors els llibres, estudis, articles, anuaris, manuals  i altres documents que hem utilitzat al llarg de la investigació. Si en un document citat no hi figura l’autor, heu d’ordenar-lo en la biografia pel títol. El paràgraf de les referències bibliogràfiques ha d’anar amb “sangria francesa” (La segona línia i següents han d’anar uns espais endins). 

-En cas que citeu diverses obres d’un mateix autor, citeu el primer dels seus textos com sempre i, a partir del segon, podeu posar-hi un guió llarg enlloc del nom i, a continuació, el títol i la resta de dades, per exemple: 

GARCÍA LORCA, Federico, La casa de Bernarda Alba...

Poeta en Nueva York,...

Romancero gitano..

—...

.Cal citar les diferents obres d’un autor per ordre cronològic. 

Si cal, podem ordenar  els diversos materials d’una bibliografia en funció de la seva naturalesa: per exemple: 1) Obres generals, 2) Estudis, 3) Articles, 4) Documentals, 5) CD Roms, 6) DVDs 

Les citacions s’han de fer segons la normativa exposada a  2.10.

 

6.8. Annexos 

-En aquest apartat podem incloure tot un seguit de materials complementaris que volem que acompanyin la memòria, però que no hem pogut incloure en el cos del treball. Per exemple: algun article periodístic interessant, prospectes, fulls informatius d’entitats, taules estadístiques, fotocòpies de documents originals (cartes, dibuixos, etc.), materials emprats tan sols durant l’exposició oral (esquemes, quadres conceptuals, etc.), etc. 

-Al començament de l’apartat del annexos, cal posar un llistat amb la sèrie numerada de les referències als documents, llibres, revistes, etc. d’on procedeix cada annex. Cada document ha de portar el número que li correspon en el llistat d’annexos.

  

6.9. Índex general

 El situarem al final del treball, no al començament. Ha d'incloure els títols numerats de tots els capítols, apartats i subapartats del treball. Ha de senyalar la pàgina on comença cadascun dels apartats citats. 

Com ja hem dit, el model que seguirem és el decimal, que es desplega així: 

Introducció.

1................

            1.1..............

            1.2..............

                        1.2.1......................

                        1.2.2......................

2...............

 Abans i després dels títols de capítols i apartats cal deixar almenys una línia en blanc, per tal que siguin ben visibles.

 

6.10 Les citacions i les notes

6.10.1. Les citacions 

a)      Com citar els llibres? 

COGNOM, Nom, Títol, Lloc d’edició, Editorial, Any.

 

b)     Com citar capítols de llibres de diversos autors? 

COGNOM, Nom, “Títol”, dins  COGNOM, Nom (Ed. o Dir), Títol, Lloc d’edició, Editorial, Any.

 

c)    Com citar els articles de revistes especialitzades? 

COGNOM, Nom, “Títol”,  dins Nom de la revista, núm. X, Any, pp. XX-XX.

 

d)     Com citar els articles de premsa ? 

       COGNOM, Nom, “Títol”, Diari, [XX-X-200X]. p. X

 

h)     Com citar CD Roms, DVD, Vídeos...? 

AUTOR O INSTITUCIÓ O ENTITAT RESPONSABLE DE L’AUTORIA (Director, si es tracta d’un pel·lícula),  Títol [Tipus de suport: DVD, CD-ROM, Vídeo...], Ciutat, Lloc d’edició, Editor, Any d’edició. Durada en minuts.

 

i)    Com citar documents del  web?

 

COGNOM, Nom (autor del document citat, si consta a la web), Títol del document  [en línia], TITULAR DE LA PÀGINA WEB, <http: referència electrònica completa> [Data de la consulta: XX-X-200X].

 

<<El titular de la pàgina Web és l’entitat, associació, empresa, mitjà, etc. responsable de la pàgina Web que hem consultat. Si no sabeu l’autor del document que citeu, aleshores poseu en primer lloc el Títular de la Pàgina i a continuació la resta de dades>>

   

6.10.2. Sobre les notes 

Les notes a peu de pàgina són complements d’informació que afegim al text principal mitjançant nombres en format superíndex que  remeten a textos que figuren numerats a peu de pàgina. Cal saber quan i com afegir aquesta mena de notes.

 1) Quan citeu literalment el text d’un document cal marcar amb cometes l’inici i el final de la citació i afegir una nota a peu de pàgina [Menú: Insertar. Insertar una nota final ahora. Seleccionar, “a pie de página”. També es pot mecanitzar la inserció de notes posant-hi el botó corresponent a la barra d’eines de Word] amb la referència del document de procedència i la paginació del text citat. Cal respectar els formats indicats més amunt. En les segones i següents cites d’un document ja citat només cal esmentar l’autor, el títol del document en el format corresponent i afegir op.cit. 

2) Quan feu una explicació en la qual no citeu literalment un text aliè, però que recolzeu clarament en un document consultat (un llibre, un article, etc.), cal citar-lo d’acord amb les normes i formats indicats. 

3) També podeu fer servir les notes

  • per fer saber alguna incidència relativa al treball: advertiments al lector, dificultats que cal tenir presents, possibles derivacions, etc.
  • per afegir alguna informació que no cal donar en el text principal, però que pot resultar interessant.
  • per a referir-vos a altres apartats o capítols del treball.

 

6.11. Algunes recomanacions per la redacció de la Memòria del TR. 

Heu d’elaborar una redacció personal. Són abominables els treballs elaborats a base de retalls de textos d’altres autors copiats descaradament. Cal que sigueu vosaltres mateixos els qui us esforceu per explicar correctament el que heu fet, el que heu après, el que sabeu.

 Seria bo que l’estil de la redacció complís aquestes condicions:

 a) Claredat. Trieu paraules comprovant-ne el significat, eviteu els tecnicismes innecessaris. Assegureu-vos que sabeu en cada moment què esteu dient. Aprofiteu els recursos que ofereix el llenguatge per exposar clarament les coses:

  • Feu servir expressions que ajuden a organitzar el text: “en primer lloc,...en segon lloc,... Finalment”, “primerament,....després...”, “per començar....en un segon moment....”, “En aquest capítol...”, “En aquesta primera part...”, “Aquest capítol consta de tres parts...”,
  • Quan calgui, establiu distincions, excepcions,  i comparacions: “...contràriament...”, “per contra...”, “malgrat que....”, “tanmateix....”, “tot i que...”, “no obstant això...”, “sinó...”, “excepte...”, “tret que...”, “fora de...”, “d’una banda.... d’altra banda...”, “per un costat... per un altre...”,...
  • Oferiu exemples: “...per exemple...”, “...com ara...”....
  • Feu servir expressions que indiquin causació, conseqüència: “perquè”, “ja que”, “a causa que”, “gràcies a”, “com a conseqüència de”, “per consegüent”, “per tant”, “aleshores”, “doncs”, “de manera que”...
  • Feu resums i oferiu conclusions: “en conclusió...”, “concloent...”, “en suma...”, en resum...”,...
  • [...]

 b) Senzillesa. Deixeu de banda les frases excessivament llargues i recargolades. Preferiu oracions curtes i ben construïdes. No abuseu de les subordinades. No feu paràgrafs excessivament llargs. Repartiu la informació en paràgrafs diferents.

 c) Precisió. Eviteu les ambigüitats i les vaguetats, eviteu les repeticions innecessàries. Heu de definir tots els conceptes-clau de la recerca al mateix temps que els aneu introduint en les vostres explicacions.

 d) Correcció. Cal evitar les faltes d’ortografia i de sintaxi. Assegureu-vos molt bé que les concordances (nombre, gènere...) són correctes, que l’explicació és coherent des del punt de vista dels temps verbals, que els subjectes de cada frase són evidents i que els referents dels pronoms estan clars. Eviteu els barbarismes. Corregiu els errors tipogràfics i de format. Useu correctament els signes de puntuació.

 Altres consells a tenir presents poden ser:

 -Usar la primera persona del plural o altres formes impersonals per expressar les pròpies opinions.

-No utilitzar expressions col·loquials o vulgars.

-No abusar dels punts suspensius, els "etc.", les exclamacions.

-Evitar les paraules i expressions comodí. Diversificar el vocabulari.

-Assegureu-vos que vosaltres mateixos enteneu allò que esteu dient. Llegiu i rellegiu el text escrit per assegurar-vos que es llegeix bé, sense entrebancs. Feu la prova si els vostres companys de grup entenen allò que escriviu i, sobretot, que ho entengui el vostre professor-tutor.

 

6.12. Impressió del treball i altres recomanacions.

 -Heu de reduir al mínim imprescindible la impressió d’esborranys del treball amb les impressores del centre.

-Vosaltres us heu de fer càrrec de la impressió de la còpia original del vostre treball, la que després quedarà dipositada a la biblioteca de l’IES.

-L’institut us lliurarà a cadascú una còpia en B/N del vostre treball de recerca.

-És millor usar els vostres Pen-Drive per a copiar els vostres documents, que fer servir els PC de l’IES per a deixar-hi informació. Si en alguns ordinadors es pot gravar informació caldrà fer-ho únicament en les unitats i directoris assignats, però l’institut no es fa responsable de la informació que dipositeu en els ordinadors del centre.

-Feu còpies de seguretat de tots els documents que feu servir.

 

 

 

 

Pàgina següent

Retornar