What a statue! Situation  
 
Guia del professor

 
 
 

S'il ne fallait retenir qu'une vertu des Technologies de l'Information et de la Communication ce serait celle-ci: la possibilité d'offrir à chacun une tribune, un espace de liberté, d'expression.

André Santini (Paris 1940)


Quelle statue! és una seqüència didàctica que pretén ser un exemple d'integració significativa de les TIC en l'aprenentatge de la llengua estrangera al 2n cicle de l'ESO, amb el convenciment que en el procés d'aprenentatge d'una llengua cal donar oportunitats d'accedir a àrees del coneixement del món que envolta l'aprenent. Així, els continguts no estan focalitzats en l'aprenentatge de la llengua per se, sinó en la utilització de la llengua com a eina i vehicle per ampliar el bagatge personal i cultural de l'aprenent.

Aquesta seqüència didàctica, en forma de projecte, presenta unes activitats plantejades com a un repte que inviten l'alumne a involucrar-se en la resolució d'un problema, i li demanen un treball sistemàtic de recull de dades i la plasmació del procés desenvolupat en cada etapa en una producció final.

Aquestl producte final de l'alumne consistirà en una presentació oral de la seva estàtua la qual haurà creat seguint la seqüenciació de continguts del material: descripció, localització, història… Al llarg de la seqüència didàctica, al document model en format Power Point, s'ofereixen orientacions perquè l'alumne vagi construint la seva estàtua, que li servirà de suport a l'hora de fer la presentació oral.

   
  Objectius
 
 • Entendre els missatges orals i escrits relacionats amb les instruccions per a la realització de les activitats.
 • Construir petits textos, organitzant les idees i la informació de forma coherent i entenedora.
 • Comprendre i produir descripcions i relats narratius simples, tant orals com escrits.
 • Extreure informacions concretes de suports electrònics que integren la presentació d'informació en formats diferents: text, imatges, so i animació.
 • Utilitzar eines electròniques, Winword i Power Point, per a la creació de la producció final.
 • Organitzar el propi treball amb eficàcia i utilitzar material d'aprenentatge complementari en suport electrònic.
 • Realitzar un treball al voltant d'un tema i presentar la informació oralment, de forma organitzada, amb el suport de diapositives en format Power Point.
 • Respectar les opinions dels companys/es i professors/es.
   
  Organització dels continguts
 

La situació

La torxa de l'Estàtua de la Llibertat ha desaparegut i l'aprenent ha d'ajudar la Llibertat a recuperar el seu símbol. Per això, va seguint una sèrie de pistes que el guiaran en un viatge virtual arreu per trobar i parlar amb estàtues, col·legues de la Llibertat. Aquest viatge conclourà, un cop trobada la torxa, en una cimera d'estàtues on hauran de decidir quin és el millor emplaçament d'aquest símbol.

El material està estructurat en les seccions següents:

 • La introducció, Invitation au voyage, on es presenten els personatges protagonistes de la història.
 • La presentació de la situació al voltant de la qual gira la història, Nous avons un problème!
 • Etape 1, Etape 2 i Etape 3, amb un seguit d'activitats que plantegen qüestions que facilitaran la resolució del problema.
  Cada una d'aquestes seccions està organitzada amb els apartats següents:
  • Recherche: activitats plantejades com un enigma per a la localització de les estàtues, que impliquen en molts casos la cerca d'informació a la web. Aquestes etapes són correlatives i cal completar-les per poder avançar.
  • Production: activitats de producció o interacció oral o escrita associades i integrades al desenvolupament de la història.
  • Journal: proposta perquè l'alumne faci un recull del que ha produït en l'apartat Production. S'han inclòs activitats que requereixen la producció de tipologia de textos variada, diàleg, narració…
  • Présentation: proposta perquè l'alumne produeixi progressivament diapositives d'una Presentació Power Point de la seva estàtua que culminarà en una presentació oral amb aquest suport al final de la seqüència didàctica.
  • Activités de support: activitats lingüístiques de reforç o consolidació de conceptes relacionats amb els continguts lingüístics necessaris perquè l'aprenent pugui completar les tasques que se li demanen a la Présentation. Aquestes tasques no són imprescindibles per a la compleció de la seqüència didàctica. L'alumne les farà depenent de les seves necessitats.
 • Dernière étape on l'aprenent ha de resoldre el conflicte. Els apartats Production, Journal i Présentation són de la mateixa tipologia que en les altres seccions (Etape 1, Etape 2 i Etape 3). A l'apartat Problème à résoudre es planteja una situació que acondueix a la resolució del problema.

Totes les activitats proposades són autocorrectives, però s'ha eliminat el botó pista per tal que l'alumne s'esforci en trobar les respostes. Les activitats de resposta múltiple tenen un botó que permet visualitzar totes les preguntes. És recomanable fer servir aquesta opció per a la impressió d'aquestes activitats.

No s'han inclòs enllaços a les claus de correcció dins del material de l'alumne, però estan disponibles en documents separats: seqüència didàctica, gratte-ciels i tasques complementàries de les diferents etapes: 1, 2, 3. Podeu imprimir-les i lliurar-les als alumnes, o facilitar les URL corresponents per tal que hi accedeixin quan calgui.

Degut a la complexitat de la navegació per aquesta seqüència didàctica (vegeu l'apartat Navegació), és aconsellable que l'alumne imprimeixi les activitats un cop les hagi completades i les guardi totes juntes per tal de:

 • saber on es troba en el desenvolupament de la història, i
 • saber on ha de reprendre les activitats.

Per tal de no haver de teclejar URL llargues, a la portada hem inclòs una icona d'accés a un mapa de continguts que porta a les activitats directament, sense haver de passar per la part de l'itinerari que ja s'ha completat.

A més, per poder fer un seguiment de les activitats que l'alumne ha completat, el grau de dificultat que li han suposat i qualsevol comentari d'interès, podeu utilitzar el full de seguiment Feuille de route des del començament de la seqüència didàctica.

   
  Navegació
 

Les pàgines de continguts de les diferents Etapes que acabeu de veure han estat modicicades al material de l'alumne per facilitar-li la navegació per les tasques. Així, la pàgina inicial corresponent a cada Etape, conté dos enllaços hipertext: la icona corresponent a l'activitat que seqüencialment s'ha de completar, i que apareix ressaltada en blau, i la fletxa per avançar a la part inferior dreta de la pantalla.

Els dos enllaços porten a l'activitat que cal completar. La resta d'activitats estan inactives.

Quan l'alumne hagi completat una activitat i torni a la pàgina de continguts de l'Etape, aquesta activitat estarà en gris i la que cal completar a continuació ressaltat en blau.

Els apartats Journal i Présentation sempre estan ressaltats alhora perquè els enllaços no porten a cap altra pàgina web, sinó que obren documents Word o Power Point respectivament. En aquests casos, la fletxa per avançar a la part inferior dreta de la pantalla, porta a la pàgina que permet accedir a les Activités de support.

Les Activités de support no s'han ressaltat perquè són opcionals i no correlatives. Només estan actives després que l'alumne arriba a la fase Présentation. La fletxa per avançar, a la part inferior dreta de la pantalla de les pàgines d'accés a aquestes tasques, permet reprendre la seqüència didàctica a l'Etape següent.

   
  Recursos necessaris
 


Per completar aquesta seqüència didàctica cal disposar d'una aula equipada amb ordinadors multimèdia, accés a Internet i el programari següent:

 • Microsoft Explorer
 • Microsoft Winword
 • Winzip
 • Microsoft Power Point
 • Paint Shop Pro
 • Quick Time

Per a una millor visualització és convenient configurar la pantalla a 1024 per 768 píxels.

Per completar la secció Journal els alumnes poden utilitzar els models que se'ls dona a cada Etape. Quant a la secció Présentation, s'inclou un model de presentació Power Point a l'Etape 1 que conté orientacions per a la compleció de les diapositives. Caldrà descompactar aquest fitxer i desar-lo per tal de poder-lo fer servir quan sigui necessari en les seccions posteriors.

   
  Avaluació
 

Seguir les instruccions que s'han donat .
Treballar de manera cooperativa.
Utilitzar correctament els recursos.
Completar el projecte/tasca.
Presentar el resultat final del projecte a la classe.