Material per a l'alumnat

[Crèdit 2]
 
 
 
49  Bigues de fusta
a b
 
Bon dia mates
 1. Marca dos eixos en un paper mil·limetrat on cada centímetre representarà "un pam". A l'eix horitzontal marcarem l'amplada i al vertical l'altura: així, correspon a cada biga un punt del pla de coordenades: la seva amplària i altura. Marca tots els punts i apunta'n el nom.
 2. Què s'observa? Com queden situats els punts?
 3. Cada pam equivalia a 19,43 cm. Fes una taula com l'inicial però donant les mides en centímetres (tens calculadora!).
 4. Fes una nova gràfica de punts però posant en els eixos les mides en centímetres que heu trobat. Heu de tenir en compte que cada mil·límetre del paper representa
  1 cm de la realitat. Com queden els punts?
 5. Hi havia alguna relació entre amplades i gruixària de les bigues?
Recorda
Si els punts d'una gràfica surten alineats amb l'origen de coordenades, la funció que es descobreix és del tipus lineal y=ax o de proporcionalitat directa entre x i y d'acord amb el factor anomenat pendent.

Problemes

 1. Fes una gràfica que relacioni fulls de les raimes de paper (1 raima = 500 fulls) amb els múltiples tradicionals:
  • baló = 20 raimes = 10.000 fulls,
  • caixa = 16 raimes = 8.000 fulls,
  • bala = 10 raimes = 5.000 fulls.
 2. En la gràfica de la funció y=2x marca 10 punts i uneix-los. Fes la gràfica de y=2x+1 i de y=1/2x. Quines relacions veus entre aquestes gràfiques.
Més coses

Fes una gràfica en què es relacionin pams moderns amb els seus valors en centímetres (1 pam = 19,43 cm). Fes una gràfica en què es relacionin pams antics amb els seus valors en centímetres (1 pam antic = 23,33 cm). Quin factor permet passar de pams antics a moderns? I al revés?