Logo XTECLogo del Departament d'Educació

Presentació

Aquest material pretén posar a l'abast de professorat i alumnat un seguit d'eines i recursos educatius per a que l'alumnat comprengui la importància de la ciutadania mundial, recerqui informació, construeixi el seu propi significat d'aquesta informació mitjançant l'anàlisi i es plantegi accions i les porti a terme de manera individual i col·lectiva per a transformar el món en el que viu.

El punt inicial de partida són els Objectius del Mil·lenni (ODM) i el Mapa de la Vergonya. La Unitat didàctica comença per activitats de formació de grups, aquests grups es formen a partir dels interessos i maneres de treballar del propi alumnat implicat. A continuació es coneixen i treballen els ODM, utilitzats aquí com a recurs didàctic per a centrar l'alumnat en uns quants temes dintre de l'abast enorme que te l'Educació pel Desenvolupament. Poc a poc, desglossant els ODM i treballant-los, comparant les dades i problemes que plategen aquestos i que enumeren els informes del Programa de les Nacions Unides pel Desenvolupament (PNUD) i fent ús de les dades i localització geogràfica dels països de món, mitjançant el Mapa de la Vergonya, intentem que l'alumnat arribi al plantejament crític dels problemes, i, sobretot, a la recerca de solucions possibles.

Durant aquest camí els grups aniran canviant, mitjançant activitats diverses, els coneixements seran presentats de diverses maneres, fent ús de les Tecnologies de la Informació, de l'Aprenentatge i de la Comunicació (TIC, TAC), de mapes i de les pròpies creacions de l'alumnat. Finalment, l'alumnat proposarà unes accions a desenvolupar en el seu propi àmbit d'actuació en el entorn, que tinguin com a objectiu canviar el seu propi món, que forma part del canvi de l'aldea mundial.

L'autoria vol fer palesa que la nostra és una de les moltes propostes que ja s'han fet en aquest camp. La novetat, creiem, radica en l'ús de les TIC i les TAC, en el treball de desenvolupament competencial i en el nostre interès pel treball en grup cooperatiu, per part de l'alumnat com una eina pedagògica d'aprenentatge, que permet partir dels coneixements bàsics de l'alumnat sobre el tema, que permet l'aprenentatge mutu i la interrelació entre l'alumnat de diversa procedència i actitud respecte a l'estudi per què al fi pretén que les persones siguin no sols crítiques amb el món que les rodeja, sinó que també, a partir de l'anàlisi i la caracterització dels problemes a enfrontar, puguin ser capaços de re-accionar amb solucions a aquests problemes i portar a terme les accions per tractar de superar les situacions adverses.