APMA

Espai reservat i designat per l'APMA d'aquest Institut

A omplir pels membres de l'associació.

 

 

 

 

Llistat de llibres per a ESO i BAt

per al curs 2009/10

 

 

Més informació de l'associació de pares i mares d'alumnes:

Espai reservat per membres de la junta de l'apma ..................

 

 

 

Aquest material forma part d'un projecte que l'autor està desenvolupant gràcies a una llicència retribuïda concedida pel Departament d'Educació i Universitats de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm.: 4699 de 17.8.2006).


Centre | Departaments | Apma | Links ::: Intranet | Cursos Virtuals