Llicències d'Estudis Retribuïdes. Curs 2002-2003 
Memòria del treball en format AcroRead 

 
Títol: La nova concepció de la biblioteca escolar: projecte per a una biblioteca escolar de secundària
Autoria: Àngels Parés Corretgé
Modalitat: B3
Característiques: El treball consta de dues parts. La primera intitulada L’organització de la biblioteca escolar i té 34 pàgines i la segona, Pla de formació d’usuaris d’una biblioteca de secundària amb 109.
A part hi ha la justificació del treball, la memoria i la bibliografia.
Orientació del treball: L’objectiu d’aquest estudi ha estat oferir una eina de treball per a organitzar una biblioteca escolar i uns materials didàctics per a apropar els alumnes d’ESO a l’ús de la biblioteca.
El treball s’ha basat, primer en una cerca d’informació bibliogràfica sobre els valors i criteris que ha d’oferir una biblioteca escolar i el punt de partida ha estat el manifest de la IFLA/UNESCO.
Un cop recopilada la bibliografia relacionada amb el tema, i recollint els criteris ja establertes s’han elaborat els materials pedagògics, uns per als alumnes –fitxes de treball- i uns altres que han de servir com a guia i solucionari per al professorat.
El projecte consta de diferents apartats, en el de l’organització de la biblioteca s’exposen els diferents passos que es poden seguir per a oferir un bon servei a tota la comunitat educativa i en el de la formació d’usuaris s’explica la metodologia de treball, els criteris d’avaluació, la temporalitzacio i el lloc on es pot desenvolupar l’activitat, així com un conjunt d’activitats que pot realitzar l’alumne per a conèixer el seu ús.
Temes i/o Identificadors: biblioteca, biblioteca escolar, secundària, biblioteca secundària
Nivell:  
Resum: La nova concepció de la biblioteca escolar projecte per a una biblioteca escolar de secundària. És una proposta per a treballar el coneixement i ús de la biblioteca, lligada al projecte educatiu de secundària.
El treball consta de dues parts. La primera, L’organització de la biblioteca escolar, explica com pot estructurar-se una biblioteca escolar: l’espai, el mobiliari, els fons documentals i la seva catalogació i l’adquisició i l’actualització de nous materials. També es fan propostes de coordinació amb els departaments, se suggereix un model d’organització i de responsabilitat i la seva dinamització. L’objectiu és aconseguir que la biblioteca esdevingui un espai de trobada per a tota la comunitat educativa i per a què els nostres alumnes en treguin profit.
La segona part del projecte és el Pla de formació d’usuaris d’una biblioteca de secundària. Un cop organitzada la biblioteca, cal que els alumnes n’aprenguin el seu funcionament i ús. Primer es desenvolupen els criteris generals, Informen-nos per a informar-nos, on s’expliquen els eixos que es poden treballar, la metodologia, la temporalització, l’avaluació i qui pot assumir aquesta tasca.
Aquests criteris generals s’han repartit entre els quatre cursos d’ESO. Per a cada curs hi ha unes propostes didàctiques per als alumnes –Fitxes-, acompanyades d’una guia I solucionari per al professor-formador, on s’expliquen els continguts i objectius inicials, la metodologia de treball, la temporalització, lloc on es pot fer l’activitat i l’avaluació. També es donen les solucions dels temes que es treballen amb l’alumne