Llicències d'Estudis Retribuïdes. Curs 2002-2003 
Memòria del treball en format AcroRead 

 
Títol: Disseny i Avaluació d’un programa Bàsic per al Desenvolupament de la Competència Lingüística i Acadèmica de l’Alumnat Immigrat en els Tallers d’Adaptació Escolar.
Autoria: Dolors Ferrer Canadell
Modalitat: A
Característiques: Presento dos dossiers un correspon al treball d’investigació i l’altre als annexos.
El treball d’investigació té 110 pàgines.
Els annexos tenen 91 pàgines.
Orientació del treball: És un material per als professors que han d’ensenyar llengua, i es pot utilitzar directament a l’aula.
Temes i/o Identificadors: TAE, integrador, llengua catalana, habilitats lingüístiques, convivència, diversitat cultural
Nivell: TAE
Resum: He elaborat una programació que va adreçada al professorat que ha d’atendre als alumnes d’un Taller d’Adaptació Escolar i Aprenentatges Instrumentals Bàsics (TAE), (aquesta programació recull activitats per les primeres 172 hores de classe).
Aquest Tallers acullen alumnes estrangers de llengües no romàniques que s’acaben d’incorporar a la secundaria obligatòria del Sistema Educatiu de Catalunya.
L’objectiu d’aquest Tallers és proporcionar un coneixement suficient de la llengua catalana i del sistema educatiu perquè l’alumnat es pugui integrar de la millor manera possible en la vida escolar. No és possible, però, plantejar-se l’ensenyament d’unes determinades habilitats (en aquest cas lingüístiques) sense fer al mateix temps una tasca educadora en un sentit més ampli. Hi ha la necessitat d’aprofitar les possibilitats que ofereix el TAE per anar més enllà del coneixement de la llengua i del sistema escolar i per fer-ne un element integrador, d’acollida, de donar a conèixer qui som i quins són els valors que conformen el nostre sistema educatiu. En aquesta proposta curricular es proposa buscar, a partir de l’aprenentatge de les habilitats lingüístiques, integrar aquell valors civils que constitueixen la basa de la nostra convivència i el respecte a la diversitat cultural.