Llicències d'Estudis Retribuïdes. Curs 2002-2003 
Memòria del treball en format AcroRead 

 
Títol: Les actituds en el procés d'ensenyament-aprenentatge de la llengua.
Autoria: Gemma García Calatayud
Modalitat: A
Característiques: La recerca consta d’una part impresa de 87pàgines, dues de les quals són un recull bibliogràfic, amb un annex adjunt de treballs d’alumnes de 63 pàgines. També conté un CD amb un power point on es resumeix part del contingut teòric de la recerca i es recull la informació presentada en paper imprès.
Orientació del treball: Aprenentatge de la llengua. Paper fonamental de les actituds en l’aprenentage i ús de la llengua. Avaluació de les actituds en alumnes que desconeixen la llengua. Activitats per treballar la millora de les actituds a l’àrea de llengua.
Temes i/o Identificadors: alumant nouvingut, llengua, aprenentatge llengua, avaluació, actitud
Nivell: Educació Obligatòria, especialment a partir de cicle mitjà de primària.
Resum: El treball té tres apartats clarament definits:

1. Una anàlisi de dades obtingudes de la recerca bibliogràfica, on s’aborden els següents aspectes:
Les actituds
El treball de les actituds amb alumnes nouvinguts
La modificabilitat cognitiva dels aspectes actitudinals
La motivació
L’orientació d’aquest apartat és de recerca i fonamentació teòrica.

2. L’exemplificació d’una activitat per avaluar els continguts actitudinals en absència de codi verbal.
L’orientació d’aquest apartat és d’aplicació en l’avaluació dels alumnes nouvinguts.

3.Una programació d’activitats per treballar els continguts actitudinals en l’àrea de llengua, adaptable a diversos nivell a partir de cicle mitjà de primària.
L’orientació d’aquest apartat és d’aplicació en el treball de l’ àrea de llengua amb tot l’alumnat .