Llicències d'Estudis Retribuïdes. Curs 2002-2003 
Memòria del treball en format AcroRead 

 
Títol: L’àrea d’educació física en les competències bàsiques.
Autoria: Gemma Solé Boronat
Modalitat: B1
Característiques: A partir d’una fonamentació teòrica de la LOGSE i de les Competències Bàsiques, he realitzat un treball d’investigació de l’estat de l’àrea d’EF d’aquells aspectes curriculars que s’han de considerar bàsics i imprescindibles per a que els alumnes els assoleixin en acabar l’ensenyança obligatòria.
Orientació del treball: És un treball de revalorització de l’àrea d’Educació Física perquè sigui inclosa en les competències bàsiques d’una forma explícita.
Temes i/o Identificadors: Educació Física, Currículum i Competències Bàsiques.
Nivell: En primer lloc, als professors d’Educació Física de Primària i Secundària; i, en segon terme, al Consell Superior d’Avaluació del Departament d’Ensenyament de Catalunya.
Resum: Ens trobem al començament del s. XXI, al final de la vigència de la LOGSE i a punt d’entrar en vigor als centres la nova Llei de Qualitat. Totes les àrees curriculars han sofert modificacions; en concret, l’àrea d’Educació Física és de les més beneficiades.
A l’any 1997 el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, impulsa un estudi per a la identificació de les competències de base que l’alumnat hauria de tenir en acabar l’ensenyança obligatòria.
L’estudi es realitzà durant el curs 1998-1999 i recull l’opinió el conjunt de la comunitat educativa i presenta una relació de competències bàsiques identificades per àmbits. Aquestes competències bàsiques fan referència a allò que els joves haurien de saber i de saber fer en acabar la seva escolarització.
Un cop establert el resultat d’aquest estudi, com a professora especialista d’Educació Física me n’adono de que l’àrea que exerceixo no està inclosa, de manera explícita, en cap àmbit de les competències bàsiques.