Llicències d'Estudis Retribuïdes. Curs 2002-2003 
Memòria del treball en format AcroRead 
Pàgina Web

 
Títol:

Elaboració de diccionaris específics per al traductor BABYLON anglès-català.

Autoria: Jaume Casas Casanellas
Modalitat: A
Característiques: El treball s’ha de considerar en format electrònic que és com l’he entregat en el CD-ROM que vaig adjuntar als materials. Ara bé, també vaig adjuntar tot el treball imprès en 10  volums, paroximadament 2.000 pàgines.
Orientació del treball: Treball d’investigació
Temes i/o Identificadors:

Els diccionaris que s’han implmentat han estat vuit: Informàtica i tecnologies de la informació, comptabilitat, neologismes, electrònica, anatomia, antropología, lingüística i genètica.

Nivell: El treball va adreçat a tota la societat catalana.  Quant a ensenyamanet té més a veure amb els cicles  formatius.
Resum:

El treball ha consistit a millorar i arrodonir un producte que ja s’estava usant: el Diccionari Traductor Babylon Anglès-Català. Aquest diccionari general es va fer per aconseguir que el català disposés d’una eina informàtica que permetés una interacció instantània entre l’anglès i el català, fent que qualsevol persona amb unshttp:// coneixements elementals de l’anglès, com és el cas de la major part de l’alumnat actual de l’ESO, del batxillerat i dels cicles formatius, pogués accedir a tota classe de continguts que es troben en llengua anglesa a la xarxa Internet i a d’altres entorns com poden ser els jocs, els llibres, revistes i diaris electrònics, etc. d’una manera el més senzilla i pràctica possible: n’hi ha prou de prémer un botó del ratolí damunt d’una paraula anglesa desconeguda per obtenir-ne una traducció instantània al català. I també pot aconseguir-se el mateix resultat bo i entrant qualsevol paraula anglesa a l’interfície del Babylon.
Aquest treball ha implicat la confecció de vuit diccionaris específics. Concretament són els d’informàtica i tecnologies de la informació, el de comptabilitat, el de neologismes, el d’electrònica, el de anatomia, el d’antropologia, el de lingüística i el de genètica.
Els corpus d’aquests vuit diccionaris -un total aproximat de 12.000 termes (uns 34.000 termes si comptem les flexions de nombre i verbals)- poden usar-se tan per ampliar les possibilitats de l’actual diccionari de traducció Babylon anglès-català (objectiu primordial del treball), com per, en un futur i amb un treball previ sobre el corpus, estendre les possibilitats de traducció en d’altres entorns prou concrets com poden ser els de la lectura anglesa de llibres electrònics en formats codificats com són els del Microsoft Reader, els PDF d’Adobe, i d’altres actuals i futurs. El més important és comptar amb els corpus degudament informatitzats per poder-los aplicar als camps de programari on puguin ser més beneficiosos per al català.