Llicències d'Estudis Retribuïdes. Curs 2002-2003 
Memòria del treball en format AcroRead 
Pàgina web

 
Títol:

La convivència en els centres: elements per a la intervenció preventiva de la violència entre iguals a l'escola.

Autoria: Jordi Collell i Caralt (coordinador) i Carme Escudé i Miquel
Modalitat: A
Característiques:

El treball conté 314 pàgines, distribuïdes en 7 dossiers, dos dels quals són la concreció escrita dels formats originals multimèdia: PowerPoint i pàgina web.
La bibliografia que consta en la memòria conté una bibliografia bàsica i una d’aprofundiment.

Orientació del treball:

Treball d’investigació que inclou material per ser utilitzat en una escola de primària, per tal d’afrontar de manera preventiva el fenomen del maltractament entre alumnes i intervenir en casos concrets. Tots els materials han estat experimentats en mostres pilot.

Temes i/o Identificadors:

Maltractament entre iguals, bullying, peer harassment, victimització, intimidació, abús de poder, convivència, mediació terapèutica,

Nivell:

Centrat bàsicament a l'Educació Primària, però amb referències i aplicabilitat a l'Educació Infantil i al primer cicle d'Ensenyament Secundari.

Resum:

Aquest treball combina la recerca teòrica del maltractament entre alumnes amb el treball empíric de validació de qüestionaris i experimentació d’estratègies d’intervenció en casos concrets.
Fa una aportació inèdita, atesa l’escassetat d’estudis en el nostre país sobre aquest tema.
El maltractament entre alumnes (bullying, peer harassment, victimització…) es dóna en tots els centres, de manera més o menys greu. Inclou tres tipus de conductes: agressió física, agressió verbal i exclusió social (fer córrer rumors, no deixar participar).
Aquestes situacions suposen una degradació de les relacions socials i poden causar greus trastorns psicopatològics en l’adolescència i l’edat adulta de les persones implicades.
Són més manifestes a l’ESO però tenen precursors en edats molt primerenques. La intervenció preventiva a Primària és fonamental. Treballar per millorar les relacions entre els alumnes repercuteix en el clima de l’aula i en la millora de la salut mental de tots.
L’èxit de la intervenció és directament proporcional al diagnòstic de la situació.
Aquest treball inclou un marc teòric des d’una perspectiva multidisciplinar per descriure i explicar aquest fenomen complex, així com eines diagnòstiques, guies informatives (mestres, alumnes i famílies), propostes d’intervenció preventives que facilitin una intervenció global i una aproximació curricular i un mètode d’intervenció directe.