Llicències d'Estudis Retribuïdes. Curs 2002-2003 
Memòria del treball en format AcroRead

 
Títol: Didàctiques amb fons d'arxiu
Autoria: Maria Calzada i Olivella
Modalitat: A
Característiques: Memòria de 92 pàgines i tres annexos que contenen els continguts del currículum de Ciències Socials a l'ESO (primer i segon cicle), el sistema d'arxius i un exemple d'aplicació de les fonts d'un arxiu amb temes del currículum de Socials. Pàgina web: www.xtec.es/~mcalzad2.
Orientació del treball: Treball amb fonts primàries per millorar la didàctica de la història i fer-la atractiva a l'alumnat.
Temes i/o Identificadors: Fonts primàries, fons d'arxius, ciències socials, materials didàctics.
Nivell: ESO i Batxillerat.
Resum: L’objectiu general que es proposa aquesta recerca, és aportar elements per a la millora de la pràctica docent amb estratègies i recursos didàctics, pel professorat i per l’alumnat, difonent la realitat actual dels arxius comarcal i dels arxius locals en funcions de comarcal, en l’àmbit de la didàctica. També, i en conseqüència, poder aportar elements a la construcció d’un model de material del servei didàctic a Catalunya. 
La matèria objecte de treball es troba en els material didàctics generats a partir del treball amb fons d’arxiu : recollir-los, analitzar-los i sistematitzar-los. La base del projecte és la realització d'un estudi exhaustiu d’aquesta realitat, a partir de :
a) l’anàlisi individualitzada de cadascuna de les unitats didàctiques existents
b) l’anàlisi comparativa
Aquest estudi vol té com a resultat final la creació d’un document – Catàleg – que recull, sistematitza i valora les experiències en didàctica de les Ciències Socials als Arxius. A través de la difusió tant en formats clàssics com a través de les TIC, vol ser una contribució a crear un corpus de base de material didàctics comentats, útils al professorat : presentar-los i engrescar a l’ensenyant - en la didàctica de les fonts primàries, com a eina atractiva i eficaç, - que vulgui incorporar en la seva didàctica el mètode de treball científic basat en l’anàlisi de les fonts documentals de l’Arxiu. 
També pot aportar una relació entre diversos grups de treball interdisciplinari amb intercanvis virtuals i incentivar la creació d’un fòrum de treball accessible a tota la comunitat educativa.