Llicències d'Estudis Retribuïdes. Curs 2002-2003 
Memòria del treball en format AcroRead 

 
Títol: Estudi de la transició post-ESO de l'alumnat de l'IES Joan Miró
Autoria: Mercedes García Reina
Modalitat: B1
Característiques: Dossier de 60 pàgines amb un annex (Diferents models dels qüestionaris utilitzats)
Orientació del treball:  
Temes i/o Identificadors: Transició post-ESO
Nivell: Psicopedagogs, tutors, equips directius
Resum: Des d’una concepció i una visió modernes de la qualitat educativa, així com des de l’avaluació de la qualitat dels Centres educatius, apareix com a objectiu estratègic de l’ IES Joan Miró, conèixer què és el que s’esdevé amb l’alumnat que acaba els seus estudis d’Ensenyament Secundari Obligatori al Centre . D’altra banda, la singularitat i especifitat de la població escolaritzada al centre reclama una atenció psicipedagógica pertinent i adequada, no només a les necessitats durant la seva estada al centre sinó també, i d’una manera molt important, a la preparació de la transició post - ESO.
Des de l’acció tutorial i orientació educativa i professional és necessari conèixer què succeeix amb les eleccions manifestades (pel que fa referència a la continuïtat dins del sistema) i qu succeeix amb aquell alumnat que no continua dins del sistema. Quin hauria de ser el pla d’acció tutorial i d’orientació professional més adient per aquest segment de l’alumnat? Una visió proactiva i preventiva de la intervenció psicopedagògica exigeix prendre consciència de les necessitats reals dels usuaris i programar la intervenció per al assoliment. No és factible conèixer aquestes necessitats sense apropar-nos a la ubicació real post -ESO del nostre alumnat.