Llicències d'Estudis Retribuïdes. Curs 2002-2003 
Memòria del treball en format AcroRead 

 
Títol:

La incorporació tardana de l'alumnat estranger en els instituts d'educació secundària obligatòria

Autoria: Pilar Cabré Castellví.
Modalitat: A
Característiques: El treball té 188 pàgines amb referències bibliogràfiques i adreces d’Internet. Va acompanyat de 5 annexos on es presenten els models que s’han elaborat per a les entrevistes, el buidat de les entrevistes fetes a l’alumnat nouvingut i al professorat, un apartat de materials analitzats i classificats temàticament i una mostra de material amb suport informàtic.
Orientació del treball: És un treball d’investigació amb una proposta didàctica d’acollida i seguiment per desenvolupar en els centres de Secundària. El material amb suport informàtic pot ser utilitzat com a model de treball personal d’autoaprenentatge
Temes i/o Identificadors:

Interculturalitat, acollida, socialització, competències lingüístiques i pautes escolars.

Nivell: Secundària Obligatòria.
Resum: L’arribada d’alumnat estranger als centres educatius comporta unes necessitats d’organització, d’acollida i seguiment que facilitin l’adaptació dels nous alumnes i l’actuació de tots els professionals que els atenen. A la vegada, l’alumnat nouvingut necessita aprendre en el temps mínim possible la llengua, les pautes escolars i les bases del currículum acadèmic mentre es relaciona i socialitza en els grups d’iguals.
Aquest treball està centrat a la Secundària Obligatòria i a quatre IES de l’Hospitalet de Llobregat. S’analitzen les actuacions que es porten a terme, es contrasten amb les vivències i anàlisis del professorat i de l’alumnat nouvingut i amb les actuacions d’altres centres amb més anys d’experiència d’acollida.
Les respostes dels alumnes permeten analitzar la realitat des de l’altre perspectiva, la de la persona que arriba i que ha de fer l’esforç d’integració, renunciant a moltes vivències personals mentre desenvolupa una sèrie d’estratègies per ser acceptada en els grups d’iguals i, a la vegada, per donar continuïtat a uns estudis, sovint iniciats en el país d’origen, en mig d’un canvi de condicions generals d’exigència, de llengua, de pautes i de codis que els fan molt difícil el dia a dia en els centres i moltes vegades l’acceptació de les pròpies mancances i fracassos.
A partir de les conclusions del treball, es formula una proposta d’actuació, s’analitzen i classifiquen temàticament alguns materials i es presenta una mostra de material amb suport informàtic per treballar amb alumnat nouvingut.