Llicències d'Estudis Retribuïdes. Curs 2002-2003 
Memòria del treball en format AcroRead 

 
Títol: Projecte de desenvolupament d’un model d’avaluació interna de centre i seguiment de la qualitat i la millora educativa.
Autoria: Pere Manzanares Argensó
Modalitat: B3
Característiques: El treball està format per una memòria resum de 39 pàgines, al final de la qual s’ofereix la bibliografia emprada i 8 annexos ( amb un total de 135 pàgines), en els que es presenten els models de proves, instruments, quadres de resultats, retorns i reflexions que s’han realitzat en els diferents àmbits d’actuació tractats en el treball.
Com a complement per a la difusió del treball s’ha preparat una pàgina web relacionada amb l’avaluació interna de centres que s’allotjarà en el servidor de l’I.E.S. Ronda de Lleida ( www.iesronda.org ) i que permetrà una aproximació al tema objecte d’aquest treball.
Orientació del treball: Resum del projecte d’avaluació interna i seguiment de la qualitat educativa que s’ha dut a terme en el nostre centre en els darrers cursos.
Pot ser emprat com a model per a la implantació de processos avaluatius i permetre l’estudi i comparació de resultats i tendències amb altres experiències realitzades.
Temes i/o Identificadors: Avaluació interna, criteris d’avaluació, proves acadèmiques, seguiment qualitatiu, participació de la comunitat educativa
Nivell: Educació Secundària Obligatòria i Postobligatòria.
Resum: Amb aquest projecte es farà un estudi de la situació actual d’un centre educatiu en els aspectes d’avaluació interna i seguiment de la qualitat dels processos d’ensenyament-aprenentatge, i a partir d’aquest, prèvia decisió de l’equip impulsor del procés, es tractaria del desenvolupament d’un model d’avaluació interna de centre.
S’haurien de proposar actuacions de seguiment, recollida d’informació, anàlisi, reflexió i presa de decisions, dins un calendari i unes pautes de treball que permetessin anar actuant sobre diferents aspectes tractats en el procés de seguiment de la qualitat educativa.
Un cop finalitzat el projecte es disposaria d’una eina amb possibilitats de ser aplicada en aquells centres que desitgin endegar un procés d’avaluació interna i fer el seguiment d’aspectes qualitatius de l’ensenyament-aprenentatge.
Cadascuna de les fases del treball per les seves característiques tindrà una metodologia de treball adequada a la mateixa:
Disseny i elaboració dels instruments.
Els qüestionaris per a la recollida d’informació, controls i tests s’intentaran produir en format informàtic, si és possible, per a la seva edició en pàgina web, donada la seva economia d’espai i facilitat per a la recollida de respostes. Aquest fet farà que en alguns casos s’hagin d’adaptar a aquesta modalitat de treball.
Aplicació dels instruments de seguiment i avaluació.
De forma periòdica i seguint un calendari d’actuacions que s’establirà a l’inici de curs de forma consensuada amb els equips docents implicats s’aniran realitzant les intervencions de control i seguiment. sempre que el disseny ho permeti es realitzarà via informàtica amb registre de resultats en una base de dades relacional, en la qual haurem de preparar les eines adients per fer possible el treball inicial de la fase següent.
Recollida de dades i anàlisi de resultats.
La recollida i registre amb eines informàtiques permetrà un tractament ràpid i precís de la informació que podrà ser facilitada als equips que n’hagin de fer la reflexió i anàlisi. En aquest segon camp caldrà promoure les reunions d’equip per a la reflexió compartida de resultats i posterior proposta d’actuacions de millora.
Redacció de conclusions.
El resum dels resultats i conclusions en les diferents fases del treball i en el producte final es podrien publicar en la web interna de cada centre i el resultat final del treball caldria fer-lo disponible en suport paper i en CD-ROM per a la seva difusió als centres que ho desitgin. La publicació en la pàgina web corporativa és una opció que queda a resultes de la seva capacitat d’aplicació general.