Llicències d'Estudis Retribuïdes. Curs 2002-2003 
Memòria del treball en format AcroRead 

 
Títol: Ensenyar l'anglès i en anglès, en la diversitat i per a la diversitat
Autoria: Rosa Maria Domènech i Milà
Modalitat: A
Característiques: Marc referencial, 54 pàgines; 22 figures de representacions estadístiques; 6 pàgines de bibliografia; 6 annexos: 265 pàgines de: programacions, materials, obres artístiques, Portfolio
Orientació del treball: Investigació, marc teòric i programació del tercer nivell de concreció, cicle mitjà. Observació d’escoles i enquesta a alumnes amb tractament estadístic.
Temes i/o Identificadors: Anglès, Ensenyament - Aprenentatge de Llengües Estrangeres Integrat en el Contingut (CLIL), Educació Visual i Plàstica en Anglès.
Nivell: Cicle Mitjà d’Educació Primària
Resum:

Introducció de l’aprenentatge d’una àrea curricular (Educació Visual i Plàstica) en Llengua Estrangera (Anglès), tenint en compte el tractament de l’alumnat amb Necessitats Educatives Específiques en aules inclusives.

El treball que es presenta aprofundeix en l’ensenyament – aprenentatge en llengua estrangera (Anglès) de l’Àrea d’Educació Visual i Plàstica al Cicle Mitjà, per tal d’atendre la diversitat, tot tenint en compte l’alumnat amb necessitats educatives especials.
S’ha portat a terme l’estudi curricular d’ambdues àrees, per tal de poder-les treballar d’una manera contextualitzada, donant cabuda a totes aquelles activitats que pensem que s’han de prioritzar en el tractament de la diversitat i formulant diferents propostes didàctiques per a fer-ho.
Es fa una revisió dels continguts de conceptes i procediments del curriculum de Llengües Estrangeres (Anglès), incorporant-hi els que es tractaran a l’àrea d’Educació Visual i Plàstica, així com nous procediments d’ús de la llengua anglesa, per tal de donar contingut significatiu a les unitats d’aprenentatge.
S’han fet observacions a escoles on es fa tractament de llengües integrades en el currículum i s’ha passat una enquesta a alumnes amb posterior tractament estadístic.
Tenint en compte la funció comunicativa de la llengua i també de la producció artística, ens trobem davant de dos mitjans que permeten ser tractats com a expressió del pensament.
El que proposo en aquest treball, doncs, és estructurar l’ensenyament – aprenentatge de l’àrea d’Educació Visual i Plàstica a partir d’un enfocament perceptiu i comunicatiu, utilitzant totes les entrades sensorials possibles i l’expressió del llenguatge no verbal i verbal, emprant la llengua anglesa i on tots els nens i nenes, atenent les seves necessitats educatives específiques hi puguin participar i puguin aprendre.
Pel que fa a l’atenció a l’alumnat amb necessitats educatives específiques, el marc referencial és el de l’escola inclusiva, donant cabuda als diferents ritmes d’aprenentatge i als diferents estils cognitius de processament de la informació i dels aprenentatges.
Des de la perspectiva de les característiques individuals dels alumnes i la relació amb l’aprenentatge, a partir de l’estudi dels clàssics àmbits referits a diferències individuals: capacitats intel.lectuals, personalitat, entorn, afectivitat i resposta educativa a aquestes diferències, també se segueix un enfocament que es dirigeix cap a un tractament més interaccionista.
També es fa referència al camp de la motivació i de les emocions. L’estudi de la motivació que empeny els alumnes cap a l’aprenentatge, en el sentit de què és el que els mou a aprendre, també és rellevant des d’una perspectiva de les variables psicològiques de cada individu. La motivació intrínseca està molt relacionada amb processos de millor consecució d’aprenentatges i millor rendiment, així com el desenvolupament harmònic de la personalitat i l’autoestima.