.

MANUAL D’USUARI

1. LA ZER REQUESENS

a.  Què és una ZER?. LA ZER REQUESENS.

b.  Composició de la nostra ZER .

c.  Situació de les diferents escoles.

d.   Serveis que ofereixen les escoles.

2.      ORGANIGRAMA DE FUNCIONAMENT

a.  Els òrgans de govern i de participació en la gestió de la ZER i els de les escoles.

b.  L’equip directiu.

c.  El consell escolar.

d.  El Claustre de professors, està al Google drive.

e. Reunions del claustre: al google drive.

f.  Els òrgans de coordinació.

g.  Els equips de cicle.

h.  Les comissions: al Google drive.

i.   Altres coordinacions.

j.  Els coordinadors.

k.  L’auxiliar administratiu de la ZER.

3.  ACTIVITATS CURRICULARS FORA D'ESCOLA
a. Quadres de ratio.
b. Sortides i activitats.
c. Criteri de qui es queda a l'escola, quan ha de romandre oberta. d. Sortides de cada escola.

4.      4. GESTIÓ DE LA ZER

a.       Documents de gestió.

5. COMUNICACIÓ INTERNA.

6.     PROFESSORAT DE LA ZER

a.       Drets i deures.

b.      Permisos i absències.

c.       Aspectes organitzatius.

7.      ASPECTES PEDAGÒGICS

 1. El projecte curricular.
 2. La integració de les TIC en el currículum escolar.
 3. Projecte Filosofia 3-18
 4. La biblioteca Puntedu.
 5. Les competències bàsiques.
 6. Els projectes interdisciplinaris.
 7. Les àrees curriculars i la distribució horària.
 8. Els llibres de text.

8.      AVALUACIÓ DELS ALUMNES

a.  Les comissions d’avaluació.

b. Temporització.

c.   Procediments.

d. Informes pels pares.

e. Documents oficials.

f. Entrevistes.

g. Reunions.

9. ANNEXES

 

                  barra catalana

1.    LA ZER REQUESENS

  a.     Què és una ZER? LA ZER REQUESENS.

Una ZER (zona escolar rural) és la unió d’escoles que tenen un projecte educatiu en comú. Les escoles comparteixen un mateix currículum, el mateix Reglament de Règim Intern i la mateixa programació anual. També comparteixen els mestres especialistes (educació física, llengües estrangeres, música i educació especial) que reben el nom d’itinerants perquè “itineren” entre les diferents escoles de la ZER.

La ZER REQUESENS té la seva seu a l’Escola de Capmany i les seves dades identificatives són:

Codi de centre: 17007488

Adreça: C/ Vilarnadal, s/n. 17750. Capmany

Telèfon: 972 549 137

NIF: S6700019J

Any de constitució: curs 1992-93.  L’escola d’Espolla s’hi va incorporar el curs següent, 1993-94.

C/e: zer-requesens@xtec.cat

zerrequesens@gmail.com

Webs: http://www.xtec.cat/zer-requesens 

http://zerrequesens.blogspot.com

Intranet: http://agora.xtec.cat/zer-requesens/intranet/ (encara no desenvolupada)

Els trets d·identitat de la nostra zona són:
- Respecte a totes les confessions d´alumnes i mestres i pluralisme ideològic.
- Ús del català com a llengua habitual.
- Metodologia basada en: l'atenció a la diversitat, la significació i funcionalitat dels aprenentatges, la varietat d'experiències i de materials,
la interdisciplinarietat, la continuïtat dels aprenentatges i l'ús de les noves tecnologies i de les tècniques d'estudi.
- Importància del nucli psico-afectiu de la persona i recerca del desenvolupament i perfeccionament en els àmbits moral, físic, intel.lectual, artístic i social.
- Gestió democràtica de la zona.
- Escola arrelada al medi.

 

b.    Composició de la ZER REQUESENS

 Pàgina WEB: http://www.xtec.cat/zer-requesens
 C/e: zer-requesens@xtec.cat 
Blog: http://www.xtec.cat/zer-requesens/blogs.htm
La nostra està formada per les següents escoles:

Escola Els Dòlmens de Capmany, seu de la ZER.

Escola Mont-roig de Darnius.

Escola Antoni Balmanya d'Espolla

Escola Sant Sebastià de Sant Climent Sescebes

c.Situació de les diferents escoles

 

d.    Serveis que ofereixen les escoles : estan a la PGZ,

  i.    Menjador escolar: l’ofereixen totes les escoles. La gestió dels menjadors es externa a l’escola, la porta l’Associació de mares i pares d’alumnes (AMPA), de cada escola. Els mestres poden fer ús d’aquest servei, només cal trucar a l’escola on es vulgui anar a menjar a primera hora del matí per fer-ho saber. El preu del dinar està entre dels 6.15 € i el 6,80 € al dia. El cobrament es fa segons el gestor del servei.  

 ii.   EAP: Les escoles de la zona són ateses per l'EAP tres dijous al mes segons la distribució i l'horari marcats pel Pla de Centre.

 iii.   CREDAG: Una logopeda del CREDAG atendrà a una alumna de l’escola de Darnius i a un alumne de l’escola de Sant Climent.

iv      Altres: Al llarg de l'escolaritat es fan les vacunacions i les revisions mèdiques periòdiques dutes a terme per Sanitat.

vi       AMPA. Cada una de les escoles compta amb una associació de mares i pares, que fan activitats diverses com ara: activitats extraescolars, Sant Jordi, festes de fi de curs, etc.

 

2.    ORGANIGRAMA DE FUNCIONAMENT

Aquest funcionament conjunt es concreta en els següents aspectes:

a.       Òrgans de govern:

 i.      Hi ha un consell escolar de zona (a més del de cada escola) que està format per: un representant de cada ajuntament, un representant del sector pares de cada poble, dos representants del claustre de zona, l’administratiu, els directors de les escoles i l'equip directiu de zona. Aquest consell escolar aprova tot el que fa referència al funcionament de la zona (PGZ, sortides, Memòria...).

 ii.      El Claustre de zona el formen tots els mestres de les diferents escoles de la zona i els mestres itinerants.

iii.    Els documents de gestió (PGZ, NOFC, Memòria, ...) són comuns a tota la zona.

iv.    Tots els nens de la zona treballen amb el mateix material (cal tenir en compte que els PCCs són comuns).

 

b.    Equip directiu de ZER

Hi ha l’equip directiu de ZER i un equip directiu a cada escola. L’equip directiu de ZER està format pel director/a, el/la cap d’estudis i el/la secretari/a. L’equip directiu d’escola està format pel director/a i pel secretari/a (aquest només en aquelles escoles que tenen 4 o més unitats). Ambdós equips directius tenen una sèrie d’hores dedicades a aquesta funció. L’equip directiu de la ZER té fins a 25 hores de dedicació a la tasca de gestió. L’equip directiu d’escola, cinc hores (tres pel director/a i dues pel secretari/a).

Composició:

Berta Prats Morera, (Directora), Mª del Roure del Campo Jordà , (Cap d'Estudis) i Pere Díaz Laguarda, (Secretari).

Dedicació: Dimecres i dijous de 9:00 a 13:00.

c.     El consell escolar

 i.      Hi ha dos tipus de consells escolars: el de ZER i el d’Escola. El Consell Escolar de la ZER està format pels següents membres: la directora de la ZER , que n’és la presidenta, la cap d’estudis, dos representants dels mestres de la ZER , un representant del pares de cada consell escolar d’escola, un representant de cada ajuntament, un/a representant del sector pares i un representant del personal d’administració i serveis. El secretari de la ZER és el secretari del Consell que actua amb veu però sense vot.

ii.      El consell escolar d’escola està format pel director/a, el/la secretàri/a de l’escola,-si és el cas-, un representant de l’ajuntament, dos representants de pares: -un del sector pares i l’altre nomenat per l’Ampa-, i dos de mestres (segons la tipologia de cada escola).

iii.      Els consells escolars es reuneixen amb caràcter ordinari tres vegades al llarg del curs escolar: octubre, març i juny

iv.       Composició: està a la PGZ, penjada al "Drive" de Google.

d.    El claustre de professors

i.      El claustre de professors de l’escola està format per tots els/les mestres que treballen en aquella escola en qüestió. El claustre de professors de la ZER està format per tots els/les professors/es que treballen a cada escola més els mestres especialistes. Les reunions del claustre de les escoles es fan els migdies quan els convoca la direcció de cada escola.

 ii.      L’assistència a les reunions del claustre, tant si és de ZER com d’escola és obligada per a tots els/les mestres.

 iii.      Composició: està al PGZ.

 iv    Reunions: estan penjades al Google drive.  

e.     Els òrgans de coordinació

Els òrgans de coordinació només funcionen dins l’àmbit de la ZER i tenen la funció de coordinar tota la tasca docent, de desenvolupar el pla anual de la ZER , d’organitzar les diverses activitats curriculars, etc.

f.     Els equips de cicle

 i.      A la ZER hi ha dos equips de cicle: el cicle d’educació infantil i Cicle Inicial i el Cicle Mitjà i Superior. Com el seu nom indica,  en el cicle d’EI-CI, s’agrupen els/les mestres que intervenen en aquestes etapes; en el cicle de CMS s’agrupen els/les mestres que intervenen a 3r, 4t, 5è i 6è. Els/les mestres que no tenen cap tutoria s’adscriuen a un cicle o un altre en funció dels seus interessos i de les necessitats organitzatives de la ZER. Els /les mestres especialistes s’adscriuen de la següent manera: els/les de francès, d’anglès, música, i educació física, al cicle de primària; la d’educació especial al cicle d’educació infantil.

1.       Cada cicle es reuneix cada quatre setmanes.

2.      L’assistència a les reunions del cicle és obligatòria.

ii.      La composició dels equips de cicle: està a la PGZ, penjada al Google drive.

Reunions: De forma general les reunions es  realitzaran els dimecres de 17’00h.  a 19’00h. a Capmany. De manera que farem una reunió quinzenal i combinarem una quinzena claustre i la següent coordinació.  Les dates de les reunions trimestrals estan posades al google drive.  

g.     Les comissions

Les comissions són altres agrupaments de mestres que tenen per objecte coordinar i treballar aspectes concrets de la gestió de la ZER. Les comissions poden ser variables d’un curs a l’altre, en funció dels objectius i necessitats plantejades al Pla anual de la ZER. Es reuneixen amb caràcter ordinari una vegada al mes en horari d’12:30 a 13:30, normalment en un dia diferent de la setmana, per no trepitjar-se. Amb caràcter extraordinari es poden reunir tantes vegades com sigui necessari.  Actualment hi ha cinc comissions: estan a la PGZ

vii.     L’adscripció dels/les mestres a les comissions es fa a principi de cada curs escolar tenint en compte els seus interessos i les possibilitats organitzatives.  L'assistència és obligatòria.

viii.      Reunions: En horari d’exclusiva del professorat. La periodicitat serà la que estimi cada comissió en funció de la feina que hagi de fer. Els llocs de reunió també els fixarà la pròpia comissió. En cas que en un moment determinat una comissió es vegi desbordada de feina els altres membres del claustre col·laboraran. 

Està a la PGZ, penjada al "Drive" de Google.

h.    Els/les coordinadors/es

i.      Els equips de cicle i les comissions tenen com a responsable un coordinador. Els coordinadors convoquen i presideixen les reunions de cicle o comissió. Són nomenats pel director de la ZER ,

escoltat el claustre. Els coordinadors de cicle disposen d’una hora de dedicació a la setmana per realitzar les seves funcions.  El coordinador d’informàtica disposa de dues hores els dilluns a la

tarda, per solucionar problemes a les escoles i assistir als seminaris TIC-TAC al CRP. 

i.       Altres coordinadors/es: està a la PGZ al Google drive.

j.        L’auxiliar administrativa de la ZER : (Mari Méndez)  La ZER disposa d’una auxiliar administrativa, compartida amb la ZER Les Salines, que fa les feines de gestió administrativa de la ZER i de les diferents escoles.

 

3.   ACTIVITATS CURRICULARS FORA DE L’ESCOLA

 

a.     Quadre de ràtio de mestres per alumnat:

 
INFANTIL
INICIL-MITJÀ
SUPERIOR
1 dia
1/cada 10
1/cada 15
1/cada 20
Més d'un dia
1/cada 8
1/cada 12
1/cada 18
* Sempre hi ha d’haver un mínim de 2 acompanyants per sortida.
* Sortides amb pernocta requereixen autorització específica.
Autoritzacions, (Estan a la web de la zer apartat "Documents pels pares")

 

b.      Sortides i activitats educatives: estan a la PGZ, penjada al Google drive i als documents de pares.

A l’inici de cada curs escolar es programen les sortides educatives que es faran al llarg del curs, tenint en compte el projecte curricular.

 i.      L’equip directiu de la ZER elabora una graella amb la informació de les sortides i amb la relació de mestres que han d’acompanyar,

tenint en compte les ràtios establertes. En principi, tots els/les mestres tutors/es han d’assistir a les sortides.

Els mestres amb reducció de jornada s'ho poden convinar amb els seus respectius 1/3.

ii.      El NOFC de la ZER , recull la normativa de les sortides.

iii.      Cada escola també organitza sortides educatives, relacionades amb l’entorn proper.

iv. A la nostra ZER, les colònies les realitzem cada curs. La durada per als alumnes és de 3 dies i 2 nits. Els/les mestres acompanyants són els/les tutors/es

més aquells/aquelles altres que es necessitin en funció de les ràtios. L’equip directiu fa una graella amb els/les assistents.

Es tenen en compte les circumstàncies personals a l’hora de distribuir els/les mestres.

    c. Relació de sortides: està a la PGZ i al calendari, penjats al Google drive. , i a la web de la zer, (documents pares).

d. SORTIDES, Qui es queda, si l'escola ha de romandre oberta?

POSSIBILITATS
ACTUACIONS
- Cap itinerant imparteix l'assignatura. - Es quedaran els itinerants (rotatiu).
- L'itinerant imparteix l'assignatura. - Es quedaran la resta d'itinerants, si n'hi ha prou.
- Si no n'hi ha prou, es quedarà el tutor/a.
- Si s'ha de quedar el tutor/a... - Es quedarà el tutor/a de l'escola on es quedin més nens/es.
- Si el nombre de nens/es que es queda és el mateix a dues escoles, es farà un sorteig per veure qui es queda.
- Si s'ha de quedar el tutor/a... (dins d'una mateixa escola). - Es quedarà el tutor/a que no faci aquella àrea.
- Si tots fan l'àrea, es quedarà el tutor/a dels grans.


d.       Cada escola fa les seves jornades i festes particulars, com ara, festivals de Nadal, carnestoltes, portes obertes, etc.

 

4.   LA GESTIÓ DE LA ZER  

a.       Documents de gestió: Els documents de gestió de la ZER , comuns a totes les escoles, i que és important fer-ne una llegida, són els següents: estan al google drive.

 i.      PEZ: El Projecte Educatiu de la ZER és el document que recull els trets d’identitat de la ZER , els objectius, els criteris metodològics i la seva estructura organitzativa.  L’aprova el consell escolar de la ZER. Projecte Educatiu de ZER (S'ha d'adequar a l'https://sites.google.com/a/xtec.cat/seae/ LEC i demés normativa.

 ii.      NOFC. La Normativa d'Organització i Funcionament de Centre, forma part del projecte educatiu de la ZER i recull els drets i deures de tots els sectors de la comunitat educativa (alumnes, mestres i pares) i el règim disciplinari i estableix totes les normes de funcionament de la ZER. També recull de manera molt més específica l’estructura organitzativa de la ZER. L'aprova el consell escolar de la ZER. NOFC, (arranjat en vies d'aprovació pel claustre i pel Consell Escolar).

iii.      Projecte lingüístic. Recull els principis metodològics per a l’ensenyament-aprenentatge de les llengües a l’escola, així com la distribució horària de les àrees de llengües (Català, Castellà, anglès  i francès). La primera llengua estrangera que s’ofereix a la ZER és l’anglès, i la segona el francès.

iv.      PGZ: La Programació General de ZER és el document que recull els objectius generals del centre per al curs escolar, la programació de totes les activitats previstes, el calendari de reunions, els horaris, etc.  L’aprova el consell escolar de la ZER. Està penjada al Google drive.

 v.      Memòria de final de curs. Recull el grau d’assoliment dels objectius proposats a la PGZ, així com la valoració de totes les activitats realitzades a la ZER. L ’aprova el consell escolar de la ZER. Està penjada al Google drive.

 vi.      Manual d’usuari. És el document que estàs llegint, penjat al web que es mostra al mestratge a l’inici de cada curs escolar, per tal que tinguin informació sobre el funcionament de la nostra zer.

vii.      Pla d’emergència del centre educatiu. Cada escola de la ZER disposa d’un pla d’emergència, seguint les directrius del Departament d’Educació. El primer trimestre de cada curs escolar es fa el simulacre d’evacuació.  Estan penjats al Google drive.

  5.  LA COMUNICACIÓ INTERNA.

a.       Tota la comunicació interna entre el professorat de la ZER es farà mitjançant la via telemàtica, amb el correu de la xtec de la següent manera:

 i.      Qualsevol comunicació, tramesa de materials, convocatòries de claustre de la ZER , cicle, comissions o altres reunions s’enviaran pel correu e de la xtec o es penjaran al Google drive.

ii.      Al Google Drive de la ZER, estan penjats tots els models de documents que es necessiten per a la gestió diària, com per exemple: fulls d’entrevistes amb els pares, actes d’avaluació, etc.

iii. A la pàgina web de la ZER, (documents pels pares), hi ha documents de sortides i autoritzacions d’ús de les imatges dels alumnes, autoritzacions per a administrar medicaments, etc.

iiii.      Si algú encara no té el compte correu de la xtec, cal que cliqui en l'enllaç següent: Alta d'el correu xtec i, després d’imprimir-la, l’haurà d’enviar per fax al nº 932 002 921 que hi ha a dalt a la dreta.

  6.  EL PROFESSORAT DE LA ZER   (Articles 25 i 26 del NOFC: Normes d'Organització i Funcionament dels Centres)

a.     Drets i deures estan al NOFC al Google drive.

  i.      El reglament de règim interior recull els drets i els deures dels i les mestres, d’acord amb la legislació vigent sobre els treballadors públics.

  b.     Aspectes organitzatius:

    i.      Horaris: estan penjats al Google drive.

    ii.      La vigilància del pati. En principi tots els/les mestres són responsables dels seus alumnes a l’hora del pati.

iii.      Dietes dels mestres itinerants. Els/les mestres itinerants de la ZER tenen dret al cobrament dels desplaçaments entre les diferents escoles. Les dietes es tramiten mensualment a

través del portal ATRI de la Generalitat. Les dades de connexió per accedir a aquest aplicatiu, (si no es tenen), s’han de demanar al director de la ZER. En el cas dels mestres no itinerants les han de demanar al/la director/a del seu centre. 

iv.      Carnet de docent. Per tal d’accedir gratuïtament als museus públics de Catalunya i a d’altres institucions que així ho preveuen, els mestres podem disposar d’un carnet de docent que es pot

imprimir des de la pàgina del Departament d’Educació Cliqueu aquí Posteriorment només caldrà que el signi el/la director/a de l’escola i posi el segell del centre.

  d.    Calendari escolar: està penjat al Google Drive.

 

  7.   ASPECTES PEDAGÒGICS  

1.     El projecte curricular (en projecte de renovació per adaptar-se a la LEC).

 i.      El Projecte Curricular de la ZER (PCZ) recull per a cada àrea els objectius, continguts, metodologia, criteris d’atenció a la diversitat, criteris organitzatius, etc., en els seus dos nivells de concreció (el segon i tercer, aquest darrer són les programacions d’aula). Actualment a la ZER estem en ple procés de revisió del PCZ, d’acord amb els nous decrets, (http://www.gencat.cat/diari/4915/07176074.htm). Aquests PCZ estan a disposició dels mestres a cada escola. L’àrea d’Educació Artística es treballa tant a educació infantil com a primària  en cicles de 7 anys, a través d’una sèrie de dossiers sobre temes plàstics i un treball sobre varis artistes.  Programació. A cada escola hi ha també aquesta programació a disposició dels i les mestres. A l’àrea de llengua es treballa un escriptor/il·lustrador, les activitats sobre el qual les fa la comissió de l’escriptor.  Els continguts i les activitats actualitzades estaran al Google drive, (Annexes A i B desactivats).

ii.      A nivell curricular també hem de tenir present el següent:

1.       A Educació Infantil es treballa en cicles de 3 cursos.

2.      A Educació primària es treballa en cicles de 2 cursos.

3.      S’han de tenir en compte els resultats de les proves d'Avaluació Diagnòstica realitzades a principi de 5è i les competències bàsiques realitzades a final de 6è d’EP, a l’hora d’elaborar les programacions.

4.      A l’àrea de llengua catalana, (EI i EP) i castellana (EP), tenim elaborats uns dossiers de fitxes de treball sistemàtic, disponibles a cada escola, i que substitueixen el llibre de text.

5.      A l’àrea de llengua catalana i castellana d’EP, els alumnes també treballen altres dossiers en cicles de 2 cursos.

6.      La llengua anglesa s’imparteix a l’Educació Primària. La llengua francesa es fa al cicles mitjà i superior de l’EP.

7.      A l’àrea de Medi Social, Cultural i Natural d’EI i EP, es treballen dossiers dels temes del PCZ elaborats pels mestres, que són utilitzats com a llibres de text i consulta.

8.      L’àrea de matemàtiques a EP, és  fa amb els llibres de l’Ed. Text. "Tram". La planificació és per blocs i trimestres i està penjada al google drive. 

2.    La integració de les TIC en el currículum escolar

 i.      Les TIC han de ser considerades com un recurs que s’han d’integrar en el currículum. Mireu les CB de les TIC-TAC.

3. Projecte Filosofia 3-18.  Està penjat a la web i al Google drive.

4   La biblioteca Escolar: el projecte està penjat al Google drive.

Al llarg dels darrers cursos escolars hem desenvolupat un projecte d’innovació sobre biblioteques escolars, el projecte Puntedu. Mitjançant aquest projecte,cada escola

disposa una biblioteca escolar, amb materials nous degudament classificats i catalogats. Hi ha una hora a la setmana que els alumnes van a la biblioteca a llegir o a fer les

activitats programades per la comissió de biblioteca. També hi ha servei de préstec als alumnes. Cada escola disposa d’una normativa de funcionament de la biblioteca escolar.

La biblioteca és, doncs, un recurs que cal utilitzar i potenciar. 

5 . Les competències bàsiques: Aquí hi trobareu la graella de les CB de primària que vàrem fer. 

7.  Els projectes interdisciplinaris: Cada curs en triem un i properament estaran penjats al Google drive.

8.  Àrees curriculars i distribució horària:

  a.       Les àrees curriculars dels alumnes de primària, així com la seva distribució horària mínima, per cicles, són, tenint en compte la nova terminologia de la LOE les següents:

  - Llengua i literatura catalana i castellana: 1.085 hores
      · Llengua i literatura catalana: 420 hores
      · Llengua i literatura castellana: 420 hores
      · Estructures lingüístiques comunes: 245 hores
  - Llengua estrangera: 420 hores
  - Coneixement del medi natural, social i cultural: 630 hores
  - Educació artística: 525 hores
  - Educació física: 385 hores
  - Matemàtiques: 665 hores
  - Educació per a la ciutadania i els drets humans: 35 hores
  - Religió (voluntària): 315 hores
  - Esbarjo: 525 hores 

  De les 5.250 hores totals lectives de l'etapa, les 665 hores restants es destinaran a completar l'organització del currículum mitjançant, entre d'altres, l'atenció a la diversitat de l'alumnat, l'organització d'agrupaments flexibles, el reforç educatiu i l'ampliació horària de les àrees.

  Horaris mínims per cicles:

  Cicle inicial:
  - Llengua i literatura catalana: 140 hores
  - Llengua i literatura castellana: 140 hores
  - Estructures lingüístiques comunes: 105 hores
  - Llengua estrangera: 70 hores
  - Coneixement del medi natural, social i cultural: 140 hores
  - Educació artística: 70 hores
  - Educació física: 105 hores
  - Matemàtiques: 175 hores
  - Religió (voluntària): 105 hores

  Cicle mitjà:
  - Llengua i literatura catalana: 140 hores
  - Llengua i literatura castellana: 140 hores
  - Estructures lingüístiques comunes: 70 hores
  - Llengua estrangera: 105 hores
  - Coneixement del medi natural, social i cultural: 175 hores
  - Educació artística: 105 hores
  - Educació física: 70 hores
  - Matemàtiques: 175 hores
  - Religió (voluntària): 105 hores
  Cicle superior:
  - Llengua i literatura catalana: 140 hores
  - Llengua i literatura castellana: 140 hores
  - Estructures lingüístiques comunes: 70 hores
  - Llengua estrangera: 140 hores
  - Coneixement del medi natural, social i cultural: 140 hores
  - Educació artística: 70 hores
  - Educació física: 70 hores
  - Matemàtiques: 175 hores
  - Educació per a la ciutadania i els drets humans: 35 hores
  - Religió (voluntària): 105 hores

  Cada 35 hores totals representen 1 hora a la setmana.   En l'àrea de llengües estrangeres, l'alumnat iniciarà l'aprenentatge d'una primera llengua en el cicle inicial. La ZER oferirà, per a l'alumnat, una segona llengua estrangera al cicle mitjà i superior de l'educació primària .

 

8. Llibres de text i material que fa servir la ZER Requesens en cada àrea i cicle: (actualitzats a 30-06-12).

  Llenguatge verbal Llenguatge matemàtic
P3
 - Grafomotricitat  Baula 0.
 - Fitxes (fotocòpies).
- 3 i mig:
nº 1 Dimensions.
nº 1 Figures.
- Fitxes.
P4
- Bona traça. Ede. Barcanova.
- Fitxes (fotocòpies).
- 4 i mig: 
nº 2 Dimensions.
nº 2 Figures.
- Fitxes.
P5
- Primeres lectures Proj, Cucut Ed. EDEBÉ
- Fitxes (fotocòpies).
- 5 i mig:
nº 3 Problemes.
nº 3 Operacions.
nº 3 Dimensions.
nº 3 Figures.
- Fitxes.
 
Català
Castellà
Matemàtiques
Anglès
Francès
1r
- Diari (dos cops per setmana el 
2n trimestre i un cop per setmana el 
3r trimestre).
-	Fitxes tipus de text,
 treball sistemàtic i comprensió lectora
 (fotocòpies).
-Lectojocs 1 i 2. 
-Llibre de lectura: Històries del Sol Rodamon, Ed Cruïlla 
-Fitxes 
(fotocòpies).
-Diari
 (un cop per setmana 
el 3r trimestre).

-Construïm. Ed. Cruïlla, 1r.
- Quaderns Set i Mig
  nº 2, i 4.

- Problemes de càlcul mental i 
velocitat de càlcul (El Quinzet).
Llibre
Ed. Macmillan,
 Find out 1 (Cada 2 cursos)
 
 
2n
- -Diari (un cop per setmana).
- Fitxes tipus de text,
 treball sistemàtic i comprensió lectora
(fotocòpies).
- Lectojocs 4 i 6
- Llibre de lectura: Somnis de la Lluna, Ed. Cruïlla
-Diari 
(un cop per setmana).
- Fitxes 
 (fotocòpies).

- Connecta 2.0. Ed. Cruïlla, 2n.
- Quaderns Set i Mig 
  nº 8 i 9. 
- Problemes de càlcul mental 
i velocitat de càlcul (El Quinzet).
Llibre
Ed. Macmillan, 
Find out 1
 
3r
- Per llegir millor: 2 i 3.
- Lectojocs nº 7, 8 i 9.
- Diari (un cop per setmana).
- Tipus de text i treball sistemàtic, (fotocòpies).
- Diari 
(un cop per setmana).
- Tipus de text i 
treball sistemàtic
 (fotocòpies).
- Llibre Tram 3 (Ed. Text).
- Càlcul mental i velocitat de càlcul 
(El Quinzet).
- Quaderns Vuit i Mig  
1, 2, 3, 4, 5 i 6.
- Llibre i quadern 
Ed. Macmillan 
Bugs world 3
- Material elaborat 
pels especialistes.
4t
- Per llegir millor: 4
- Lectojocs nº 10, 11 i 12.
- Diari (un cop per setmana). 
- Tipus de text i treball sistemàtic, (fotocòpies).
- Llibre Tram 4 (Ed. Text).
- Càlcul mental i velocitat de càlcul 
(El Quinzet). 
- Quaderns Vuit i Mig 
 7, 8, 9, 10, 11 i 12.
- Llibre i quadern 
Ed. Macmillan 
Bugs world 4
- Lectojocs: 33, 14 i 15. 
- Diari (un cop per setmana).
- Tipus de text i treball sistemàtic 
(fotocòpies).
- Per llegir millor nº 3, 4
- Diari
 (un cop per setmana).
- Tipus de text i 
treball sistemàtic
(fotocòpies).
- Llibre Tram 5 (Ed. Text).
- Càlcul mental i velocitat de càlcul 
(El Quinzet).
- Quaderns Nou i Mig 1, 2, 3, 4, 5 i 6.
- Llibre i quadern 
Ed. Macmillan 
Bugs world 4
- Material elaborat 
pels especialistes.
- Lectojocs: 16, 17 i 18.
- Diari (un cop per setmana).
- Tipus de text i treball sistemàtic 
(fotocòpies). 
- Per llegir millor nº 5 i 6
- Llibre Tram 6 (Ed. Text).
- Càlcul mental i velocitat de càlcul 
(El Quinzet).
- Quaderns Nou i Mig  7, 8, 9, 10, 11 i 12.
- LLlibre i quadern 
Ed. Macmillan 
Bugs world 4

 

COMPRENSIÓ i EXPRESSIÓ ORAL I ESCRITA 1r any
Educació Infantil
Fets i vivències
 
Llistats
Cicle Inicial
Fets i vivències
Llistats
Contes
Notícies
Descripcions
Textos instructius
   
1r trimestre
2n trimestre
3r trimestre

Cicles

Mitjà i

Superior

Català
Fets i vivències
Diàlegs
Contes
Notícies
Instruccions
Cal·ligrames
Rodolins
Castellà
Hechos y vivencias
Descripciones
Recetas de cocina
Cómics
Poemas
Cartas
Definiciones (CS)
Reportajes (CS)

COMPRENSIÓ i EXPRESSIÓ ORAL I ESCRITA 2n any
1r trimestre
2n trimestre
3r trimestre

Cicles

Mitjà i

Superior

Castellà
Hechos y vivencias
Diálogos
Cuentos
Noticias
Instrucciones
Caligramas
Pareados
Català
Fets i vivències
Descripcions
Receptes de cuina
Cómics
Poemes
Cartes
Definicions (CS)
Reportatges (CS)

CONEIXEMENT DEL MEDI SOCIAL, CULTURAL i NATURAL 1r any
 
Educació Infantil i Cicle Inicial
Cicle Mitjà
Cicle Superior
1r trimestre
El cos
Projecte
El cos, (sentits, aparell locomotor, nutrició, canvis)
Geografia econòmica de la comarca
El cos, (sentits, relació, reproducció, nutrició)
Geografia econòmica de Catalunya, Espanya i Europa
2n trimestre
Els materials
Projecte
L'alimentació 
Projecte interisciplinari
Geografia econòmica de la comarca, (cont.)
L'alimentació 
Projecte interdisciplinari
Història de l'Edat Mitjana
3r trimestre
Els animals
Els animals 
L'univers, (projecte)
Els animals 
L'univers, (projecte)
CONEIXEMENT DEL MEDI SOCIAL, CULTURAL i NATURAL 2n any
1r trimestre
L'aigua
Projecte
Delimitació, relleu, rius i costa de l'Alt Empordà
L'habitatge i vida quotidiana al llarg del temps
Geografia física de Catalunya, Espanya i Europa

Temps de canvis, guerres i revoltes
2n trimestre
El temps
Projecte
Energies renovables
Energies renovables
3r trimestre
Les plantes
Les plantes
Projecte
Les plantes
Projecte

 

PLÀSTICA

Els artistes s'han agrupat en cinc blocs per curs i tres trimestres cada curs i, al cap de cinc cursos, s'hauran treballat tots i es tornarà a començar.  Es treballaran diferents tècniques.

EDUCACIÓINFANTIL - CICLE INICIAL
ANYS 1r TRIMESTRE 2n TRIMESTRE 3r TRIMESTRE
1r Kandinsky / Keith Haring Gaudí Il·lustrador
2n Matisse / Warhol Van Gogh Il·lustrador
3r Mondrian / Frida Kahlo Dalí Il·lustrador
4t Monet / Klee Miró Il·lustrador
Pollock / Georgia O’keeffe Picasso Il·lustrador
CICLES MITJÀ I SUPERIOR
ANYS 1r TRIMESTRE 2n TRIMESTRE 3r TRIMESTRE
1r Gaudí Treball del volum/Artista: Antònio Federico El paisatge
2n Andy Warhol, (Pop Art) Van Gogh El còmic
3r Klint Dalí Els graffitis
4t Avantguardes del S. XX Miró El retrat i la caricatura
Renaixement Italià Picasso Natura morta

8.  L’AVALUACIÓ DELS ALUMNES

a.     Comissió d'avaluació: Està formada pels tutors de cada grup, pels especialistes que intervenen en el grup i per tots aquells mestres implicats.

b.     Temporització: està a la PGZ i al Google drive.

c.      Procediment:  i.      El mestre tutor llegirà l’informe d’avaluació, (Al Google drive) on descriurà el grup-classe i destacarà els casos més rellevants. Es completarà dit informe amb les aportacions dels especialistes. Pel que fa a les actituds (només 1r i 3r trimestre) es posaran en comú les anotacions més rellevants recollides en les taules d’avaluació de les actituds, (penjades al google drive). A la sessió d’avaluació de final de curs, s’haurà d’especificar per a cada alumne si promociona o no de cicle o de curs, així com les actuacions previstes de suport o educació especial per al curs següent, (plantilla penjada al google drive).

ii.      Una vegada finalitzada la comissió d’avaluació, es redactarà una acta, (penjada al google drive), d’avaluació de cada centre on quedi documentat l’anàlisi realitzat, en el qual haurà de constar la signatura de tots els presents.

  d.  Els informes pels pares:

1.       Al final de cada trimestre, (E.I. només al 2n i 3er), es realitzarà un informe individual on apareguin els ítems relacionats amb els continguts treballats en les diferents àrees, (Al google drive).

2.      En el cas dels alumnes que es trobin en un curs de final de cicle o etapa (Primària), en els documents oficials, els resultats de l'avaluació final (tercer trimestre) de l'educació primària s'han d'expressar en els termes següents: excel·lent (E), notable (N), bé (B), suficient (S) i insuficient (I). Es considera qualificació negativa l'insuficient; les altres es consideren totes positives, (al Google Drive).

3.       Aquestes qualificacions han de constar en tots els documents d'avaluació de caràcter oficial i en tots els certificats oficials expedits pel centre, així com en l'informe escrit a les famílies de final de cicle.

4      Són documents oficials del procés d'avaluació en l'educació primària els següents: les actes d'avaluació de final de cicle, l'expedient acadèmic, l'historial acadèmic, l'informe individualitzat, que s'emplena en finalitzar l'etapa, i l'informe personal per trasllat.  Aquests documents ja surten del programa SAGA.

e.  Documents oficials d'avaluació , (surten al SAGA)

1.       Acta d’avaluació de final de curs: S’ha de realitzar pels alumnes que finalitzin cada curs de l’etapa de Primària. S’emplenarà una graella, (al drive), on s'hi ha de fer constar la relació nominal de l'alumnat de primària i els resultats de l'avaluació de les àrees i la global del curs i també  si l'alumne/a ha seguit un pla individualitzat.  Les decisions sobre el pas al curs següent s'han de fer constar en aquests termes: sí, per indicar que s'accedeix al cicle següent; no, per indicar que no s'hi accedeix. Aquestes graelles s’entregaran a l’administrativa que formalitzarà el document oficial i que haurà de signar el/la director/a del centre.

2.      Expedient acadèmic: És un document que té la funció de recollir de manera acumulativa els resultats de l'avaluació obtinguts per l'alumne/a en cadascun dels cicles al llarg de l'educació primària, així com qualsevol altra informació rellevant de l'alumne/a. Conté: les dades d'identificació del centre, les dades personals de l'alumne/a, els resultats de l'avaluació de cada cicle, les decisions de pas de cicle, les mesures d'atenció a la diversitat adoptades, el pla individualitzat, si escau, i totes les observacions que la comissió d'avaluació consideri oportú de fer-hi constar.

3.       Historial acadèmic de l'educació primària: És el document oficial que reflecteix els resultats de l'avaluació i les decisions relatives al progrés acadèmic de l'alumnat al llarg de l'etapa i té valor acreditatiu dels estudis cursats. S'han de recollir les dades identificatives de l'alumne/a, les àrees cursades en cada un dels cicles de l'escolarització i els resultats de l'avaluació obtinguts en cada cicle i àrea, així com les decisions sobre el pas al cicle següent i la data d'adopció, la data de la proposta d'accés a l'educació secundària obligatòria i la informació relativa als canvis de centre, i també hi ha de figurar si l'alumne ha seguit un pla individualitzat. En finalitzar l'etapa, l'historial acadèmic s'ha de lliurar a l'alumne/a i se n'ha d'enviar una còpia al centre d'educació secundària, a petició d'aquest, juntament amb l'informe individualitzat. Aquestes circumstàncies s'han de reflectir en el corresponent expedient acadèmic.

3.      Informe individualitzat de final d'etapa: L'ha d'elaborar el tutor o la tutora en finalitzar l'etapa, un cop escoltat l'equip de mestres, i ha d'informar del procés seguit per l'alumne/a i del nivell d'adquisició dels aprenentatges i de les competències bàsiques. També s'hi ha de fer constar la informació necessària per a la continuïtat del procés d'aprenentatge i altres aspectes que es considerin rellevants per garantir una atenció personalitzada. El centre emissor i el centre receptor de l'informe han de garantir la confidencialitat de les dades que conté aquest document.

4.       Trasllat de centre: Quan un alumne o una alumna es traslladi a un altre centre per continuar els estudis, el centre d'origen ha de trametre al centre de destinació, i a petició d'aquest, l'historial acadèmic de l'educació primària i, si escau, l'informe personal per trasllat, al qual es refereix l'article 14 d'aquesta Ordre, amb l'acreditació que les dades que conté concorden amb l'expedient que es custodia en el centre. El centre receptor ha d'obrir el corresponent expedient acadèmic. La matriculació de l'alumne/a adquirirà caràcter definitiu un cop rebut l'historial acadèmic degudament formalitzat. En el cas que, per trasllat de l'alumne/a, els documents oficials d'avaluació hagin de tenir efecte fora de Catalunya, les qualificacions s'han de codificar així: excel·lent (SB), notable (NT), bé (BI), suficient (SU), insuficient (IN). En el cas de l'alumnat que es traslladi a centres d'altres comunitats autònomes en què el català no sigui llengua oficial, cal redactar l'informe personal per trasllat i l'historial acadèmic en català i castellà.

5.       Informe personal per trasllat: A fi de garantir la continuïtat del procés d'aprenentatge de l'alumnat que es trasllada a un altre centre sense haver completat un curs sencer, s'emetrà un informe personal on es farà constar la informació recollida de l'equip docent necessària per a l'adequada continuïtat del procés d'aprenentatge. Com a mínim, s'hi han de consignar els elements següents:

i.      Resultats parcials de l'avaluació, en el cas que s'hagin emès en aquest període.

ii.      Descripció, si escau, de les mesures educatives complementàries de reforç i suport realitzades.

iii.      Totes les observacions que es considerin oportunes sobre el progrés general de l'alumne/a.

iv.      L'informe personal per trasllat l'ha d'elaborar i signar el tutor o la tutora, amb el vistiplau de la direcció del centre, a partir de les dades facilitades per l'equip docent de l'alumne/a.

6.     Per més informació consulteu: http://www.gencat.net/diari/5155/08163010.htm

  f.  Entrevistes

a.       Es farà una entrevista inicial amb tots els pares dels alumnes que inicien l'escolaritat a P3, (Penjat al Google drive), o que venen d'una altra escola. (Penjat al Google drive).

b.      L'horari d'atenció als pares serà els dilluns de 12:30 a 1:30, (o qualsevol altra hora que convingui a totes dues parts). Aquestes entrevistes poden ser sol·licitades pels pares o bé pels mestres. En tots dos casos quedarà constància per escrit del que s'ha tractat. (model acta entrevista pares penjat al Google drive)

  g.  Reunions amb els pares, el guió està penjat al Google Drive.

  Ese celebra una reunió a principi de curs en les dates que estableixi cada escola. A part dels temes de l’escola s’ha de parlar de l’organització de la ZER i de les activitats conjuntes. Elaborarem un dossier d’informacions diverses: extracte del reglament de règim interior, normativa en general, autoritzacions de les sortides, autoritzacions per la utilització de la imatge de l’alumnat, ...  per donar-lo i explicar-lo a les reunions.

9. ANNEXES

Als documents de zer al drive.