Projectes i programes.

 

Informe ZER formadora, d'estudiants universitaris. Curs 2016/2017.
Carpeta Nou Currículum de Primària, 2016.
Projecte de direcció. Cursos 2015 a 2019.
PdD MARISOL SOLDUGA
Projecte lingüístic de la ZER. Actualitzat Curs 2015.
Projecte educatiu de la ZER. Actualitzat Curs 2015.
PEZ
Aspectes metodològics. Coordinació Primària/Secundària.
METODOLOGIA
Pla integrat en llengua anglesa i activitats complementàries d'estiu.
PILE
Tríptic Preinscripció.
PREINSCRIPCIÓ
Pla de consum de fruita a les escoles.
FÒRUM
Normes d'organització i funcionament de la ZER.
NOFZGRAELLA
Proves de velocitat i comprensió lectora.
LA CALAIXERA: CARPETA COMPRENSIO_VELOCITAT_LECTORA
Programació de Llengua anglesa.
PROGRAMACIÓ
Programació d'Educació Física.
PROGRAMACIÓ
Programació d'Educació artística: Música.
PROGRAMACIÓ
Programació d'Educació artística: Plàstica.
PROGRAMACIÓ
Programació de Ciutadania.
PROGRAMACIÓ
Programació de Coneixement del medi natural i del medi social i cultural.
PROGRAMACIÓ CM I CSPROGRAMACIÓ
Programació de Llengua catalana i literatura.
PROGRAMACIÓ CM i CSPROGRAMACIÓ
Programació de Llengua castellana.
PROGRAMACIÓ CM i CSPROGRAMACIÓ CI 1rPROGRAMACIÓ CI 2n
Programació de Matemàtiques
PROGRAMACIÓPROGRAMACIÓ
Programació de Religió.
PROGRAMACIÓ
Programació "Cibersió". Sisena hora.
Programació "Juguem amb el llenguatge" i "Biblioteca". Sisena hora.
Programació "Experimentem i descobrim". Sisena hora.
Programació "Fem d'artistes". Sisena hora.
Programació "Matemàtiques divertides". Sisena hora.
Projecte d'innovació: Play and Learn with English and Computers.
PROJECTEFÒRUMSÍNTESIS
Projectes interdisciplinaris.
Educació per a la ciutadania i els drets humans.
Àrees de Cicle Superior i Competències Bàsiques.
PROGRAMACIÓ
Àrees de Cicle Mitjà i Competències Bàsiques.
PROGRAMACIÓ
Àrees de Cicle Inicial i Competències Bàsiques.
PROGRAMACIÓ
Criteris d'avaluació per àrees i cicles.
PROGRAMACIÓ
Proves LOE.
PROVES_LOE
Projecte de la biblioteca escolar: "La Butbiblio", un espai per aprendre gaudint de la lectura.
BUTBIBLIO
Projecte de Filosofia 3/18.
PROGRAMACIÓINFORMACIÓ
Metodologia de la lectoescriptura a l'Educació Infantil.
GRAELLA
Temporalització dels continguts de l'Educació Infantil.
GENERALSCURS 2008/09
Projecte d'Educació Infantil: ELS ARBRES.
CARPETA EDUCACIÓ INFANTIL
La ZER més enllà de les aules.
BONES PRÀCTIQUES LOCALS EN EDUCACIÓ
Projecte d'innovació: L'ordinador a l'aula.
Pla de formació de ZER.
PROJECTE
Reglament de règim intern de la ZER.
Programació General de Zona.
Memòria del curs anterior.
Curs 07/08
Integració de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació en el Currículum i en la Gestió de la ZONA ESCOLAR RURAL DEL SIÓ.
Document de presentació per al projecte de RED.ES.
Sol·licitud d'Escola Verda per a la ZER del Sió.
Pla d'emergència.
CARPETA RISCOS LABORALS
Pla d'acció tutorial de la ZER.
CARPETA EDUCACIO ESPECIAL
Pla d'acollida.
PLA D'ACOLLIDA
Proves annexes, del Pla d'acollida.
CARPETA EDUCACIO ESPECIAL
Eix transversal de Medi Ambient.
CARPETA MEDI AMBIENT

Esquema documentació bàsica d'un centre.

INICI
Fòrum
Pots escriure un comentari al nostre bloc.