Documentació: Models i altres

OPENOFFICE Model sessió d'avaluació Fitxa personal del mestre/a Protocol de rebuda de nou mestre/a
Full absència salut o visita mèdica.

INFORMES  GRAELLA Model graella informes

Full d'absentisme mestres
Informe final etapa Infantil Preixens Informe final etapa Infantil Puigverd Informe final etapa Infantil Butsènit
Informe final etapa Infantil Les Ventoses Full substitucions Autorització sortides per l'entorn
Sol·licitud traspàs informe global individualitzat, a les llars d'infants Imprès Zona Documentació acadèmica de l'alumne/a
Full repetició Autorització ús de serveis i recursos digitals a Internet per a treballar a l'aula. Carta de compromís
Graella sessió d'avaluació
Graella control assistència alumnes classe Full entrevistes pares/mares
Model ajuts EAP Graella control absentisme alumnes. EAP Resum escolarització Educació Infantil
Dades quilometratge Dades centres i zona Full sol·licitud Pràcticum
Tipus Juntes de Directors/es. Instruccions ATRI Pautes treball llibres de lectura

Model calendari mesos en gran

Model calendari tot en un full CARPETA TELÈFONSLlistat telèfon i correu electrònic
Fitxa control d'assistència al menjador CARPETA CONSELL Membres Consell Escolar Autorització fotos web i edició de treballs d'alumnes
Correu XtecAlta adreça mestre/a
correu Xtec
Acreditació mestre/a d'un centre ModelCapçalera avaluacions
Comunicat de faltes ... al personal docent Comunicat faltes ... a la Secretaria General ON LINESol·licitud EDUROAM
Document de Riscos Laborals CARPETA ADRECES EDU365 Comencem bé Autorització medicaments
GRAELLA CSGraelles CS
àrea/competències bàsiques
Graella CI Graelles CI àrea/competències bàsiques Graella CM Graelles CM àrea/competències bàsiques
Model Taula Criteris d'avaluació Infantil P5 ModelTaula Criteris d'avaluació Primària Zona's magazine Normes revista
Comunicat polls DOCUMENTACIÓ Permís matrimoni DOCUMENTACIÓ Permís trasllat
Graelles activitats sisena hora Permisos Lleida Sol·licitud de permisos INFORMACIÓ Baixes i faltes
TIPUS Graella senyals APUNTS Instal·lar Openoffice full de calcul Graella liquidació de comptes
Instruccions edició revista ZONA's magazine Mesures salut alumnat Notificació d'accident laboral
Protocol al·lèrgies alimentàries/làtex Normativa d'Educació Primària LEC
Decret de plantilles 2010 Decret d'autonomia 29/06/2007 LOE
Normativa d'Educació Infantil Ordre d'avaluació Primària 13/11!2009 Ordre d'avaluació Educació Infantil
     
     

http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis_territorials/baix_llobregat/personal_docent/models/
http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis_territorials/tarragona/
personal_docent/models_solicituds_i_declaracions/

Models de permisos llicències i altres informacions.

http://www.xtec.cat/centres/b7007488/recull%20docs/index.html
Models de documents.

pdf
Permisos, llicències i excedències.CCOO

http://www.xtec.cat/~ncaballe/pagines/models.htm
Com fer actes, convocatòries, cartes, certificats i instàncies.

http://www.eapc.es/publicacions/varia/material-la/index.htm
Material didàctic per a cursos de llenguatge administratiu.

http://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/EducacioIntranet/Benvinguda
Intranet del Departament. Models de documents.

http://ensenyament.gencat.cat/ca/inici/
Departament d'Educació.

http://portaljuridic.gencat.cat/ca/
Portal jurídic.

http://www.xtec.cat/centres/b7007488/manual.htm
ZER Requesens