Comunitats d'aprenentatge

Les Comunitats d’Aprenentatge es defineixen com un projecte de transformació social i cultural d’un centre educatiu i del seu entorn per a aconseguir una societat de la informació per a totes les persones, basada en l’aprenentatge dialògic, mitjançant una educació participativa de la comunitat, que es concreta en tots els seus espais, inclosa l’aula .

Un dels elements fonamentals dins les Comunitats d´Aprenentatge és la participació de tota la comunitat educativa: familiars, professorat, voluntaris, etc. Les persones treballen en pla d´igualtat amb un objetiu compartit: l´aprenentatge dels nens i nenes per no estar socialment exclosos a la societat de la informació.

Són pràctiques educatives que estan aconseguint superar el fracàs escolar i els problemes de convivència

Com es pot aconseguir? Amb les següents estratègies:


1.Aprenentatge dialògic

2.Educació participativa de la comunitat que es concreta en tots els àmbits inclosa l’escola.

3.Obrir el centre a la comunitat.