No cal dir que l'home és un ésser que s'expressa per mitjà de la música, de manera que aquesta té un valor preponderant en la nostra societat, és una forma d'expressió i, per tant, al llarg de la història s'ha dotat d'un llenguatge específic, més o menys desenvolupat, depenent del tipus de música, de l'àrea geogràfica, del període estilístic, etc.

La música, intangible com poques i immaterial com a cap altra, ocupa un lloc d'importància en el món de la comunicació estètica pels seus continguts de sentiments i emocions.

Alguns pedagogs musicals del segle XX han arribat a argumentar que l'ensenyament de la música ha de seguir els mateixos passos que l'ensenyament del llenguatge; aquest es el cas del Eggar Willems, que en el seu llibre "El valor humà de l'educació musical" compara l'aprenentatge de la llengua parlada amb l'aprenentatge de la música.

LLENGUATGE
MÚSICA
-Escoltar les veus.

-Eventualment, mirar la boca que parla.

-Retenir, sense precisió elements del llenguatge.

-Retenir síl·lbes i després paraules.

-Sentir el valor afectiu, expressiu del llenguatge.

-Reproduir paraules, tot i que no s'entenguin.

-Entrendre el significat semàntic de les paraules.

-Parlar un mateix, intel·ligiblement.

-Aprendre les lletres, escriure-les, llegir-les.

-Escriure el dictat.

-Fer petites redaccions, petits poemes.

-Arribar a ésser escriptor/a, poeta o professor/a.

-Escoltar els sons, els sorolls i els cants.

-Mirar les fonts sonores, instrumentals o vocals.

-Retenir sons i successions de sons.

-Retenir successions de sons, fragments de melodies.

-Esdevenir sensible a l'encant dels sons (sonalls) de les melodies.

-Reproduir sons, ritmes, petites cançons.

-Entendre el sentit d'elements musicals.

-Inventar ritmes, successions de síl·labes (la-la-la, etc.).

-Aprendre els noms de les notes, escriure-les, llegir-les.

-Escriure el dictat.

-Inventar melodies, petites cançons.

-Arribar a ésser compositor, director d'orquestra o professor.

De tota manera, queda clar que la música és un llenguatge, una forma de comunicació i, per tant, disposa d'una sèrie d'elements, amb els quals l'ésser humà pot fer efectiu aquest llenguatge, posant-lo en pràctica. És a dir, el llenguatge necessita uns materials comuns, per tal que aquelles persones que practiquin qualsevol forma d'expressió musical tinguin les eines suficients.

 

OBJECTIUS GENERALS

-Demostrar una sensibilitat, comprensió i creativitat amb un bon gust estètic i artístic en la pràctica musical.

-Demostrar un desenvolupament de l'oïda que permeti la distinció i el reconeixement dels elements bàsics que constitueixen el discurs musical.

-Adonar-se dels elements fonamentals del llenguatge musical: ritme, melodia, mètrica, expressió.

 

CONTINGUTS

Procediments

-Anàlisi, classificació de cançons i obres escoltades en audicions.

-Audicions enregistrades.

-Reconeixement auditiu d'obres, temes, instruments i formes.

 

Fets, conceptes i sistemes conceptuals.

- Formes musicals, autors i obres.

 

Actituds, valors i normes.

- Interès per les audicions musicals.

- Respecte del silenci en les audicions i pels companys.

- Curiositat pel coneixement d'obres, autors i estils.