Activitats


A continuació tens una sèrie d'activitats que posaran a prova el teu grau de coneixement sobre les mescles. Escriu l'enunciat de cada sentència i la resposta correcta.
1- La cristal.lització és un mètode que...
serveix per separar els components d'una suspensió.
es fa servir per fer cristalls de diferents aliatges.
permet obtenir un solut a partir de l'evaporació d'un dissolvent.
2- L'aire de l'alta muntanya...
és un aire pur, ja que no està contaminat.
és una mescla homogènia.
és un col.loïde.
3- Si diem que una dissolució està molt diluïda vol dir...
que hi ha poc solut respecte al dissolvent.
que les molècules de solut han estat filtrades.
que està a punt de saturar-se.
4- Un emulsionant és...
una substància que separa els components d'un col.loïde.
és una tècnica per coneixer els components d'una suspensió.
una substància que manté units els components d'un col.loïde.
5- La maionesa i el formatge són exemples de...
col.loïdes, és a dir, mescles heterogènies.
col.loïdes, és a dir mescles homogènies.
suspensions, és a dir, mescles heterogènies.
6- Bronze i llautó tenen en comú que..
són dos aliatges que porten el zinc como a component principal.
a tots dos aliatges hi ha coure.
són dos compostos metàlics.
7- El sucs de fruites poden ser purs?
Depen de la marca alguns si i altres no.
Els de "Zumosol" si, perquè no porten ni colorants ni conservants.
Els sucs mai són purs, són mescles.
8- Les suspensions...
tenen un color normalment transparent.
són translúcides.
són opaques, és a dir deixen pasar la llum amb molta intensitat.
9- La destil.lació és una tècnica...
basada en la diferent densitat dels components d'una dissolució.
basada en els punts d'ebullició diferents dels components d'una dissolució.
basada en els punts de congelació diferents dels components d'una dissolució.
10- En una dissolució aquosa...
les molècules d'aigua es trenquen per dissoldre el solut.
les propietats físiques com la densitat i el punt de congelació varien.
la temperatura de congelació continua sent 0 graus.
11. Tens una dissolució de 120 grams d'amoniac en 6 litres d'aigua. Quina és la seva concentració?

grams/litre
Escriu aquí el teu resultat i clica al butó "comprovar" per veure si has fet bé el problema

12. Una dissolució té 25 grams de sucre. Sabent que aquesta dissolució té 500 grams d'aigua, quina és la concentració en grams/litre? Recorda que un gram d'aigua és igual que un cm3 d'aigua i que 1000 cm3 equivalent a un litre.
grams/litre
13. Fes ara el mateix problema que abans però calcula el resultat ara en % en pes.
% en pes
14. Tens una dissolució amb 9 grams de solut en 0.3 litres de dissolució. Quina és la seva concentració? Expressa-la en grams/litre.
grams/litre
15. Tens 1.5 dm3 d'aigua que fan de dissolvent en una dissolucó amb 7.5 grams de solut. Quina és la seva concentració en grams/litre? Recorda que un 1 dm3 equival a un litre.
grams/litre