Operacions bàsiques amb la WIRIS
           
       
   

Tot seguit podràs fer els teus càlculs utilitzant la calculadora WIRIS, observa les seves possibilitats i també, algunes vegades, les seves limitacions.

En els exemples que veuràs apareixen càlculs molt senzills, d'altres de molt més complexos i trobaràs funcions que no apareixen en el manual ni en l'índex alfabètic d'ajut de la WIRIS. Sobretot recorda que per activar els càlculs has de fer clic a la fletxeta vermella 

Índex de comandes:


Codi ASCII
Factorització d'un nombre
Primalitat d'un nombre
Càlcul del primer ièsim
Càlcul del MCD
Funció PHI d'Euler
Identitat de Bezout
Càlcul de residus en aritmètica modular
Càlcul de potències en aritmètica modular
Càlcul d'inversos en aritmètica modular
Teorema Xinès del Residu

     
   

 

 • Obtenir el codi ASCII d'una lletra o cadena de lletres
     

 

 • factorització d'un nombre

recorda que també tens una activitat referida només a la factorització de nombres

 

 

 

 • saber si un nombre és o no és primer

 

 • càlcul del primer ièsim

 

 • Càlcul del màxim comú divisor de dos nombres

 

 • La funció PHI d'Euler d'un nombre n, calcula quants nombres hi ha verificant les dues condicions: han de ser més petits que n i ser primers amb n. Vegem-ne alguns exemples:
Potser fins i tot en dedueixes algunes propietats:

quant val la funció Phi d'Euler d'un nombre primer?
quant val la funció Phi d'Euler d'un nombre potència d'un nombre primer?
quant val la funció Phi d'Euler d'un nombre producte de dos primers?

Quin procés se seguirà, doncs, per calcular la funció Phi d'Euler d'un nombre qualsevol?

 

 

 • Identitat de Bezout.

Aquest càlcul es pot obtenir seguint l'algorisme d'Euclides de divisó de dos nombres enters.
Amb la WIRIS, les comandes mcd_extes(x,y) i bezout(x,y) retornen tres nombres (m,a,b) i que són:
el primer dels tres nombres és el mcd de x i y,
i els altres dos nombres a i b verifiquen que m = a*x + b*y

 

 • Aritmètica modular. Quin és el residu de dividir dos nombres enters?

Per exemple, quin és el residu de dividir 23 entre 7, es llegeix 23 mòdul 7

 

 • Potències en aritmètica modular. Quant val 2 elevat a 6 mòdul 17? És a dir, si elevem a 2 a la sisena potència, quin residu tenim en dividir entre 17?

 

 • Quin és l'invers de 5 mòdul 3? i el de 5 mòdul 4? i sempre existeixen els inversos en aritmètica modular?

 

 • Teorema xinès del residu.

Si hem de resoldre un sistema d'equacions com el següent en aritmètica modular, on
la incògnita és M i coneixem a, b, p i q , podem utilitzar la comanda teorema_xines(a,b,p,q)
Veiem l'exemple numèric, quin nombre verifica les dues equacions alhora?