Curs de formació: utilització del full de càlcul, per David Obrador Sala

           
       
   

Programari emprat:

Full de càlcul: Ms Excel de l'OFFICE (versions 97, 2000 o posteriors)

Full de càlcul: Calc de l'OpenOffice (versió 2)

     
           
   

Revisem les webs:

 • Materials per integrar les TIC al currículum. És un web pensat per a alumnes de primer cicle d'ESO. Té unes explicacions clares i unes animacions que ens permeten d'entendre bé alguns conceptes. Treballen amb l'EXCEL de MS
 • El curs telemàtic D120 s'anomena "Introducció al full de càlcul " és un curs de 30 hores, distribuïdes en 18 hores per als 3 mòduls i 12 hores per a la realització d'un projecte. Aquí es treballa amb el CALC de l'OPENOFFICE en català o castellà.
 • La plana web que he creat pel crèdit variable sobre el full de càlcul dels alumnes de 3r i 4t d'ESO
     
    Arxius:      
         
           
         
           
   

El full de càlcul, materials de treball per al curs de formació TIC a l'escola Anna Ravell

     
           
   

 

Seguim les instruccions de la pràctica M1P1,conceptes bàsics del full de càlcul de l'OpenOffice Calc:

 • Llibre
 • Full de càlcul
 • Cel·la
 • Etiquetes d'un full
 • Barra de fórmules
 • Menús
 • Barra d'eines
 • Edició del contingut d'una cel·la
 • Rang
 • Accés a l'ajuda de l'OpenOffice Calc

 

Tot seguit veiem-ne les explicacions combinant ara amb l'Excel de MS i veiem-ne animacions

(necessitareu l'arxiu primers-exemples.xls que podeu descarregar-vos)

Exercici 1: Imagina que els teus pares només t'han donat 50 € per pagar la compra. Modifica, en el mateix full de càlcul, les quantitats de productes que has de comprar (sense eliminar-ne cap) per tal de poder pagar l'import total de la comanda.

Solució exercici 1.

pràctica M1P2,

 • Anomenar fulls i llibres i desar-los
 • Entrar rètols, dades i fórmules
 • Ajustar la mida de les columnes
 • Copiar dades i fórmules
 • Intercalar files
 • Donar diferents formats a les cel·les

P3, P4,

     
    dels meus materials:      
   
 • pràctica 1: funció suma i configuració de la tecla RETORN
     
   
 • pràctica 2: vendes d'una empresa
  • Funció SUMA
  • Saber fer gràfics
  • Saber fer selecció múltiple
  • Tamany proporcional
     
   
 • pràctica 3: cilindres
  • àrea d'un cercle
  • longitud d'una circumferència
  • superfície lateral d'un cilindre
  • volum d'un cilindre
  • nombre de xifres
     
   
 • pràctica 4: canvis de divises
  • funció producte
  • arrossegar fórmules
  • format de cel·les amb el botó dret del ratolí
  • visiteu la web www.xe.com/es per saber les cotitzacions al moment
  • recordeu l'equivalència 1€ = 166,386 ptes
     
           
   
 • pràctica 5 : referències relativa i absoluta de fórmula
  • si demanem ajut a l'excel sobre la referència relativa obtindrem la següent descripció en castellà i poc clara
  • si aneu copiant les dades pot ser molt lent, provem de recuperar dades d'un arxiu text (dades_pr5.txt)
  • format de percentatge amb el botó dret del ratolí
     
   
 • pràctica 6: pressupost de compra per una aula d'informàtica
  • en aquesta pràctica repassem la referència absoluta de cel·la
     
    Del D102: P5, P6      
   
 • pràctica 7: notes d'alumnes
  • com emprar funcions
  • funció PROMIG
  • funcions MAXIM i MINIM
  • funció SI
  • recuperar dades d'un arxiu text (dades_pr7.txt)
     
    Del D102 P7      
   
 • pràctica 8: pluges a Barcelona
  • Crear i entendre gràfics
  • Selecció múltiple
  • les caselles amb trama s'han de fer càlculs
  • recuperar dades d'un arxiu text (dades_pr8.txt)
     
   
 • pràctica 9: comprem un cotxe de gasolina o dièsel?
  • treballar amb referència absoluta
     
   
 • pràctica 10: gràfics de funcions
  • gràfics de funcions i referències absolutes
  • rectes, paràboles i hipèrboles depenents de paràmetres

Si volem escriure una fórmula del tipus cal escriure la funció

=CONCATENAR("x";CARACTER(178);"+2x")

     
   

referència: http://www.xtec.es/~mcano/escacs/llegenda.htm

     
           
   
 • pràctica 12: ordenar i filtrar dades. Disposeu de les dades i un cop filtardes us ha de quedar com el següent document.
  • recuperar dades d'un arxiu text (dades_pr12.txt)
  • ordenar dades
  • filtrar dades
     
         
   

Exercici: El Consell de Cent era una institució de govern a la ciutat de Barcelona establerta al segle XIII i va ser abolida per Felip V en ocupar Barcelona l'any 1714.

A mitjans del segle XV hi havien moltes disputes entre la Busca i la Biga pels càrrecs del Consell de Cent. Amb les dades següents feu un gràfic per mostrar

     
   
any
ciutadans
mercaders
artistes
menestrals
1436
96
68
28
57
1438
80
71
28
58
1452
71
51
31
54
1453
22
50
26
78
     
   
     
   

Exercici: anàlisi de freqüències del Català:
E (13,89%), A (12,55%), S (8,43%), R (7,74%),
I (6,99%), L (6,76%), N (6,40%), T (6,11%), O (5,71%),
U (4,18%), D (3,94%), C (3,60%), M (3,16%), P (2,72%),
V (1,40%), Q (1,35%), B (1,32%), G (1,28%), Ç (1,06%),
F (1%), H (0,72%), X (0,52%), J (0,30%), Y (0,18%),
Z (0,006%), K (0,004%), W (0,001%)

Mostreu amb el gràfic que cregueu oportú la freqüència de cada lletra.

     
           
   

Exercici d'aplicació: desxifreu el següent text utilitzant l'anàlisi de freqüències

ldvehmoedm iw lijlk zzluwdj mwqe, flhgkl vlk hliezj zldwubm w mwqe nez cwh gkl tmbwdlk mbo fmiim alhbm flz tmbw clz nlhwjmozl w ikfhlb tedlwqlbldj, mgklzz gkl ldmzjlwq, wzzkbwdm w ukmhlwq jeji lzi bmzi. xm gkl debli vw vm kd clk, mzm, w bmvebm li lz ilk fhealjm

     
   
Moltes gràcies al David Juher
     
           
    Com representar rectes amb el full de càlcul. Animació      
         
    Un espai web en italià per apendre a fer mates amb el full de càlcul Fare Matematica con Excel