Apartats

L'avantage mecànic

Exercicis

El rendiment

La palanca

Exercicis

Classes de palanques

Exercicis d'aula

Exercicis per casa

 

Som a la pàgina 3

 

____TERC3R d'ESO____

Pàgina

2

 

Pàgina

1

Classes de palanques

Segons la posició del punt de suport i les forces que actuen damunt de la barra rígida, les palanques es classifiquen en: palanques de primer grau, palanques de segon grau i palanques de tercer grau.

Palanques de primer grau

Tenen el punt de suport o fulcre a l'interior de la barra, situat entre la força i la resistència.

Palanques de segon grau

Tenen el punt de suport o fulcre en un dels extrems de la barra i s'aplica la força en l'altre extrem. La resistència se situa a l'interior de la barra; on F<R.

 

Palanques de tercer grau

Tenen el punt de suport o fulcre en un dels extrems de la barra i la resistència se situa a l'altre extrem. La força s'aplica en un punt de l'interior de la barra; on F>R.

 

Exercici d’aula

  1. Què és l’avantatge mecànic?
  2.  

  3. En una màquina simple amb un rendiment del 100% cal aplicar una força de 250 N per vèncer una resistència de 1000 N. Quin és el seu avantatge mecànic? Quin desplaçament s’ha d’efectuar per tal que la resistència es desplaci 30 cm?

 

  1. Te sentit construir una màquina simple amb una avantatge mecànic inferior a la unitat? Justifica la teva resposta.

 

  1. Calcula el valor de la força ( F ) que caldrà fer per poder vèncer la resistència d'acord amb les dades que consten al dibuix següent:

 

  1. Dels tres tipus de palanques, quin és el que ofereix menys avantatge mecànic? Justifica la teva resposta.
  2.  

     

  3. En quin dels tres casos costarà menys aixecar la pedra? I en quin cas més? Raona la teva resposta.

 

Màquines simples

Pàgina

3

 

Pàgina

4