Comitè Olímpic Espanyol. Recents estudis i correspondència determinen que va ser fundat en 1912. El seu primer president va ser Santiago Güell, baró de Güell. Actualment el C.I.O. té la seva seu a Madrid, en el carrer Arequipa i el seu president és José María Echevarría, fins a les noves eleccions a celebrar en setembre de 2005.

Comitè Organitzador dels Jocs Olímpics. Denominació genèrica que la Carta Olímpica atorga a l'òrgan executiu responsable de l'organització dels Jocs Olímpics, amb personalitat jurídica pròpia. Es constitueix just en el moment de ser triada una ciutat olímpica. És l'òrgan responsable d'organitzar els Jocs. La seva dissolució es produeix sis mesos després de la cerimònia de clausura i no pot posposar-se més de dotze mesos després d'aquesta data.

  
 


                


              
            
             

                    


 
Persones que es dediquen a reunir objectes relacionats amb els Jocs Olímpics. Les col·leccions solen ser molt variades: segells, monedes, cartells, pòsters, emblemes, mascotes, torxes, pins, llibres, i molts altres elements i objectes de recopilació que poden ser col·leccionats.
 

 
És triada per la Sessió mitjançant vot secret i està formada per un president, quatre vicepresidents i altres deu membres. La comissió vetlla pel compliment de les normes del C.I.O. i gestiona els seus assumptes. Estableix l'ordre de les sessions, es responsabilitza de l'administració, proposa els nous membres, conserva els arxius, concedeix distincions honorífiques. Es reuneix per convocatòria del president o per sol·licitud de la majoria dels seus membres.
 

 
Grups de treball constituïts pel president del C.I.O., que tracten aspectes concrets relacionats amb el Moviment Olímpic. Algunes d'aquestes comissions són mixtes i estan formades per membres del C.I.O., de les Federacions Internacionals i dels C.O.N., a més de tècnics i assessors especialitzats.
 

 
Comitè Olímpic Nacional. Organisme compost pels representants de totes les federacions nacionals d'un país afiliades a les Federacions Internacionals reconegudes pel C.I.O., i pels membres del C.I.O. d'aquest país. S'encarreguen de vetllar pel desenvolupament i la protecció del Moviment Olímpic en el seu país i de difondre i promocionar l'esport i l'educació olímpica. Els C.O.N. tenen la representació oficial dels esportistes del seu país o territori segons les normes d'admissió de la Carta Olímpica; cada C.O.N. té la responsabilitat d'organitzar i controlar la participació de la delegació del seu país en els Jocs Olímpics. Tots els C.O.N. de tot el món estan agrupats en l'Associació de Comitès Nacionals Olímpics (A.C.N.O.). Existeixen a més cinc associacions continentals que agrupen als C.N.O.
 

 
 
            
                 
                  Contactar