Membre del C.I.O. triat pels seus components entre tots ells, en votació secreta i per majoria absoluta. És triat per a un període de vuit anys, renovable una sola vegada per a uns altres els quatre anys. Des de la fundació del C.I.O. en 1894, aquest organisme ha tingut vuit presidents.

Ideals que figuren en la Carta Olímpica i que es resumeixen en els següents: promoure el desenvolupament de les qualitats físiques i morals que constitueixen les bases de l'esport; educar a la joventut mitjançant l'esport; donar a conèixer universalment els principis olímpics i suscitar la bona voluntat internacional; i reunir als esportistes en el gran festival quadriennal de l'esport que són els Jocs Olímpics.

  
 


                


              
            
             

                    


 
Conjunt d'esports, proves i disciplines en les quals poden participar els esportistes en uns Jocs Olímpics. En l'actualitat comprèn 28 esports i 301 proves. El programa olímpic és revisat després de cada celebració d'uns Jocs Olímpics. Un esport només pot figurar en el programa olímpic després que la seva Federació Internacional hagi estat reconeguda com a olímpica.
 

 
Competició d'un esport o disciplina esportiva que es desenvolupa durant la celebració d'uns Jocs Olímpics i té per resultat una classificació i un lliurament de medalles. Per a ser inclosa en el programa olímpic ha de tenir un nivell internacional reconegut, tant pel nombre de practicants com pel seu àmbit geogràfic.
 

 
Cadascuna de les publicacions que, segons la Carta olímpica, ha d'editar el comitè organitzador per a la família olímpica, abans, durant i després de la celebració dels Jocs Olímpics. Aquestes publicacions poden ser, entre unes altres, fullets informatius de cada esport, disposicions adoptades de cada esport, el programa general dels Jocs Olímpics, fullets per als mitjans de comunicació, fullets mèdics i la memòria oficial. No poden contenir publicitat i deuen estar redactats en les llengües oficials del C.I.O. i també en la llengua o llengües del país.
 

 
 

 
 
            
                 
                  Contactar