ACTIVITAT 2.6
SUMES I RESTES DE VECTORS

Menú inicial
Activitat anterior

Menú de la unitat 2
Activitat següent

Recordem que la diferència - entre dos vectors i es defineix com la suma del primer de ells amb l'oposat del segon:
                                      -= + ( -)
Com que és fàcil veure que els components de  - s'obtenen canviant de signe els components de , és a dir, si = (v1 , v2) aleshores  -= (-v1 , -v2), s'arriba en la conclusió de que per restar dos vectors n'hi ha prou amb restar els seus components:
   -= + ( -) = (u1 , u2) + (-v1 , -v2) = (u1- v1 , u2- v2)

Resumint, les sumes i restes de dos vectors = (u1 , u2)  i
= (v1 , v2) quan es treballa amb components, s'obtenen així:
       + = ( u1+ v1 ,  u2+ v2)  , -+ = (-u1+ v1 , -u2+ v2)
      -- = (-u1 - v1 , -u2 - v2)  i - = ( u1 - v1 ,  u- v2)


ACTIVITAT INTERACTIVA

Tens dos vectors i , i els vectors
+ ,  - + , - -   i   - 
obtinguts amb la regla del paral·lelogram.

Pots moure els extrems dels vectors i . Mou-los de moltes formes i observa com es comporten les sumes/restes dels dos vectors i .

Cada vector va junt amb els seus components. Comprova com s'obtenen els components de +, -+,  -- i - a partir dels components de i .

SOLUCIÓ (Animació)


PROPOSTA DE TREBALL

 

Et donen els vectors

Aplicant la regla del paral·lelogram, dibuixa en una full quadriculat els quatre vectors =+,= -+,
= -- i =-
. Calcula també els components dels vectors ,, i .

FI DE L'ACTIVITAT 2.6
SUMES I RESTES DE VECTORS

Menú inicial
Activitat anterior

Menú de la unitat 2
Activitat següent