Ajuda
 
 

Projecte IATIC - Matemàtiques

Durant el curs escolar 2005/2006, a l'IES Jaume Huguet- Antiga Escola del Treball (Valls) s'està duent a terme el projecte IATIC. Un projecte pioner a tot Catalunya. Això a gran trects vol dir disposar d'ordinadors (un o dos per alumne) un o dos cops a la setmana a totes les àrees a 1r i 3r d'ESO

El departament de matemàtiques de l'IES Jaume Huguet està elaborant material per realitzar a les aules d'informàtica i el posa a la vostra disposició.

Material

  • Dossier pel professor:teoria, exemples, comentaris didàctics, activitats que es reparteixen als alumnes, solucionari (no disponible per internet)
  • Pissarra digital (web del centre)
  • Llistat activitats que es reparteix als alumnes (no disponible per internet)
  • Activitats TIC (Les trobareu a cada unitat)
    • Activitats guiades (Les trobareu a cada unitat)
    • Activitats interactives (web del centre)

Continguts 3r ESO

Avaluació

Amb caràcter general la nota trimestre = 35%A + 35%B + 15% activitats TIC + 15% nota dels treballs, actitud, participació, dossier, etc. On A i B són dues proves individuals.
Nota del curs = nota mitjana de les avaluacions.

 

Altres materials per a altres cursos

 

Hi ha activitats que no han acabat de funcionar bé del tot, didàcticament parlant. Les hem assenyalat amb (versió 1). Queda pendent fer una nova versió.