Fauna amfíbica dels Països Catalans
Els anurs: granotes i gripaus

Consideracions generals

Els discoglòssids

Els pelobàtids

Els bufònids: gripaus típics 

Els hílids: reinetes

Els rànids: granotes típiques
 
 
 
 

 

Gripau pintat             Tòtil
Reineta comuna             Gripau corredor
Granota roja             Gripau d'asperons
Granota verda             Gripauet
Ferreret             Gripau comú
 
Història Natural dels Països Catalans - Tom 13 - Amfibis, Rèptils i Mamífers - Enciclopèdia Catalana S.A.  Barcelona, 1987