Ferreret (Alytes muletensis)

Menú general Consideracions generals Els discoglòsids Els pelobàtids Els bufònids:gripaus típics Els hílids: reinetes Els rànids: granotes típiques Gripau pintat
Granota roja Granota verda Ferreret Gripau corredor Gripau d'asperons Gripauet Gripau comú Reineta comuna o meridional
Morfologia
El ferreret, especie próxima al tótil, és un gripau petit -fa de 30 a 35 mm de longitud-, de cap gros, arrodonit, més llarg que ample i quasi més ample que el tronc, coll indistint, tronc deprimit i membres relativament llargs. Al cap, els orificis nasals són apropats i súpers, i hi ha un plec cutani al davant. Els ulls són laterals i prominents, amb la pupil.la vertical i l'iris daurat vermiculat de negre, com en el tótil. Tenen el timpá aparent i situat damunt la cornissura bucal. La boca és baixa i grossa. Els membres anteriors són llargs i no gaire robustos, amb tres tubercles metacarpians i dits lliures; els rnembres posteriors són llargs, amb un rudiment de membrana a la base dels dits. La pell és llisa o poc granulosa, arnb una granulació fina i esparsa, i, en tots els casos, brillant i sense plecs. Les glándules paròtides no són apreciables, com en el tòtil. Presenten poca mucositat cutània. La coloració dorsal és bigarrada, amb taques fosques, verd oliva o negres, generalment petites, damunt un fons clar groc daurat, però pot ser prou variable i el verd pot passar a ser groc pál.lid. El ventre és feblement pigmentat de blanc. No s'aprecia dimorfismo sexual, llevat que el mascle sembla més petit que la femella.
La larva és semblant, de mida i coloració, a la del tòtil, però l'aleta caudal és llarga i prima, com correspon a larves reòfiles; el disc oral i les dents labials de les dues espècies són també similars. L'altura de l'aleta caudal és inferior a l'altura del cos. L'espiracle és medioventral; els ulls i els orificis nasais són molt propers a l'eix del cos, que és molt allargat, i el cap és deprimit. El color de la larva és bru fosc o negrós, amb rnelanòfors uniformement distribuïts.


Biologia i ecologia
El particular i ben reduït biòtop que ocupa aquesta espècie ha estat la causa de la seva persistència isolada i desconeguda fins fa molt pocs anys. Els ferrerets viuen en una àrea d'abruptes serres calcàries balears, en torrents intermitents de difícil accés per a l'home; aquesta àrea és humida, amb estius secs i temperatures moderades, la vegetació general dels entorns no és gaire densa ni massa alta, hi ha menta i plantes similars i alguns arbres dispersos, corn ara figueres. Peró el ferreret no habita qualsevol punt d'aquestes torrenteres calcáries típiques: és un animal rnolt especialitzat, que ocupa només els gorgs més inaccessibles, encaixats o abruptes, de parets verticals, fortarnent esglaonats, que proporcionen un microhàbitat particular. Pocs animals, i menys l'home, visiten aquestes zones. La temperatura de les aigües hi varia de 9 'C, a l'hivern, fins a 22 'C, a l'estiu. El ferreret és, doncs, un animal lucífug i escalador, d'acord amb aquest notable medi al qual està estrictament adaptat. És típicament crepuscular i nocturn, i esdevé actiu amb la posta del sol. Normalment, els adults són solitaris, però poden trobar-se en petits grups de dos o tres, llevat dels joves que acaben de passar la metamorfosi, que són sempre gregaris en sortir de l'aigua. No s'allunyen gaire de l'aigua i les distàncies máximes mesurades de desplaçament se situen entorn dels 20 m. Els refugis dels adults es troben sota pedres, al rnateix gorg, o bé en menudes esquerdes a les parets rocoses que l'envolten, no gaire lluny del  nivell de l'aigua. Mostren un comportament  lapidícola que s'adiu perfectament arnb el substrat rocós damunt del qual viuen. El ferreret és un escalador nat i hàbil des de la mateixa metamorfosi (contráriament al tòtil, que és un gripau típicament excavador) perquè l'escalada és l'únic mitjà de locomoció eficaç dins de la seva àrea. S'alimenta, probablement, davant dels gorgs on viu, a base de larves d'insecte o d'exemplars adults d'insectes aquàtics.