HOME Electronics
SITE'S MAP Analogic Electronics
   
   
   
 
Electrònica Analògica.
Unitat 1.0. Introducció.
Unitat 1.1. Els semiconductors.
1.0. Introducció a l'Electrònica Analògica.  

En tot circuit de comandament distingirem dues parts fonamentals:

Una sensible a una magnitud determinada( pressió, temperatura, etc.)

Altra encarregada de generar o transmetre un senyal o ordre.

La generació o transmissió d’aquesta senyal és funció de la magnitud detectada. Segons la forma del senyal distingirem dos grans grups:

L’electrònica te com finalitat l’estudi i l’aplicació dels circuits als quals entren senyals electró - electrònics.
Senyals analògics. Seran aquells que presenten gran quantitat de valors de forma continuada al llarg del temps. Presentaran una analogia o proporció continua amb la magnitud detectada.
 
Per exemple un rellotge, la tensió, un transformador d’intensitat, etc.
Senyals digitals: son aquells que presenten dos únics valors extrems, perfectament identificables i diferenciats. Quan la magnitud d’entrada passa de cert valor, el senyal salta d’un valor a l’altre de manera brusca, sense detenir-se en cap valor intermedi.
 
Per exemple un interruptor deixa o no passar el corrent elèctric, etc.
Per desenvolupar correctament aquesta unitat haureu de haver assolit bé els coneixements de la unitat inicial d’aquests apunts. Heu de saber que l’estudi dels semiconductors és primordial per entendre l'avanç que a tingut l’electrònica aquests darrers anys. Si és cert que les propietats dels semiconductors vàrem ésser descobertes a mitjans del segle XIX, no és fins a mitjans del s.XX que es comencen a utilitzar i aprofitar les seves propietats. Fins ara has estudiat els materials conductors i els aïllants però existeixen altres que no son ni conductors ni aïllants, o dit d’altra manera, de vegades seran conductors i altres aïllants.
 
1.1. Els semiconductors.  
En aquestes molècules, els àtoms, podem estar units segons tres tipus d’enllaços: Iònics (seran els units per forces de la natura), covalents ( comparteixen electrons), metàl·lics ( comparteixen electrons lliures entre tots els àtoms).
Tot material sòlid, presenta les molècules ordenades segons una forma geomètrica determinada denominada cristall.
 
Bé, si mirem les teories sobre les estructures atòmiques, segons Bohr i Sommerfeld, els electrons es distribueixen en capes i subnivells diferents al voltant del nucli de qualsevol material.
 
Els electrons més pròxims al nucli es troben a la banda saturada (poca o nula mobilitat dels electrons), els més llunyans a la banda de conducció (electrons lliures per moures pel cos que formen) i al mig de les dos es troba la banda de valència on els electrons son semilliures. Així doncs els materials semiconductors seran aquells en els que la separació entre bandes es aproximadament d’un volt.
 
Els semiconductors presenten enllaços covalents.
Els enllaços covalents son els que saltaran des de la banda semiconductora a la conductora. Els semiconductors per excel·lència son el germani i el silici, i darrerament s’utilitza molt l’arseniur de Galí.
Estructura cristal·lina del silici, i formació d’un forat.  
A baixes temperatures els enllaços son molt forts, però a la temperatura ambient, gràcies a l’energia tèrmica, es trenquen alguns enllaços i els electrons lliures es podem moure.
Així doncs direm semiconductors intrínsecs aquells que trobarem pràcticament purs a la natura. Veiem l’estructura del silici a la següent figura.
Direm forat a l’absència d’un electró en un enllaç, i l’hi donarem una carrega positiva d’igual magnitud a la de l’electró.

Si afegim impureses al germani o al silici,  podrem crear semiconductors denominats extrínsecs.

Si les impureses son donadores d’electrons, es creen els semiconductors de tipus N (arsènic, antimoni, fòsfor), si les impureses creen forats tindrem un semiconductor tipus P. (Alumini, bor, gali).

Si en un únic semiconductor introduïm impureses en una banda del tipus N i a l’altra de tipus P, apareix una zona on es produeix una difusió d’electrons cap a cada una de les bandes contraries, que quan s’estabilitza crea una barrera potencial, que impedirà el pas d’electrons si no s’els comunica la suficient energia per trencar-la.. En la següent figura podrem observar aquesta disposició que denominarem Unió P-N.

Semicomductor tipus N
Semicomductor tipus P
Unió N-P  
Si apliquem una diferencia de potencial com la de la figura, es crea un corrent elèctric a traves del semiconductor, parlarem de polarització directa.
Si apliquem una diferencia de potencial com la de la figura, el corrent elèctric a traves del semiconductor és pràcticament nul (corrents de fuita), parlarem de polarització inversa.
 
     
DownLoad Plug-in     JordianWeb ® © ™ Optimized Web for: IE 6.0. 1024x768 32bits.Since 19/03/2003- DownLoad Plug-in