HOME Electrotechnics
SITE'S MAP  
   
   
   
DownLoad Plug-in
L'Electrotècnia és la disciplina tecnològica que relaciona els fenòmens elèctrics i magnètics i les seves múltiples aplicacions. La importància de l'electrotècnia ve doncs motivada per les seves aplicacions, domèstiques,industrials, econòmiques... Realment podem dir que l'electrotècnia és una forma d'aprofitament de l'energia elèctrica de la qual no podem prescindir.
 
La electrotecnia es una disciplina tecnológica que relaciona los fenómenos eléctricos i magnéticos y sus múltiples aplcaciones. La importancia de esta materia viene dada por sus aplicaciones, domésticas, industriales, económicas...Realmente podemos decir que la electrotecnia es una forma de aprovechamiento de la energia eléctrica de la cual no podemos prescindir.
 
Electrotechnics is the technological discipline that relates the electric and magnetic phenomena and its multiple applications. The importance of the electronics comes then motivated by its multiple applications , such as domestic, industrial... Electronics is really a way of taking advantage of the electric power without which we can no longer do.
 
 
 
 
APLICACIONS DE Generació, transport i districució de l'energia. Instal·lacions electriques. Aplicacions de l'electrotècnia. Electrònica Analogica. Electrònica Digital
 
L'ELECTROTÈCNIA
  GENERACIÓ, TRANSPORT I DISTRIBUCIÓ D'ENERGIA
GENERACIÓ, TRANSPORT I DISTRIBUCIÓ D'ENERGIA.
 
AVIAT - PRONTO - SOON
  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES ALS HABITATGES
INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES ALS HABITATGES.
 
Potència Total a l'Edifici, Graus d'Electrificació, Terres, Transformadors, Escomeses o Embrancaments, Caixa General de Protecció, Línia Repartidora, Comptatge, Centralització de Comptadors, Línia de Derivació Individual, Quadres de Comandament i Protecció, ICPM, Interruptor Diferencial, PIA, Instal·lacions Interiors.
  APLICACIONES DE L'ELECTROTÈCNIA
APLICACIONES DE L'ELECTROTÈCNIA.
 
Autòmats:Introducció als Autòmats. Estructura dels Autòmats. Els Automatismes. La Lògica i els Automatismes. Lògica Cablejada i Programada. Mòdul Programable Zelio. Programant el Zelio. Exercicis de Programació amb el Zelio. Projectes amb el Zelio. Els PICS
  BASICS THEOREMS TEOREMES FONAMENTALS - TEOREMAS FUNDAMENTALES - BASICS THEOREMS  
Introducció. Tensió, Resistència i Intensitat. Llei d’Ohm. Llei de Joule. Potència Elèctrica. Associació de Resistències en Sèrie. Associació de Resistències en Paral·lel. Associació Mixta de Resistències. Teoremes de Kirchhoff. Teoremes de Thévenin i Norton.
  ANALOGIC ELECTRONIC ELECTRÒNICA ANALÒGICA - ELECTRÓNICA ANALÓGICA - ANALOGIC ELECTRONIC  
Introducció. Els semiconductors. El diode i la rectificació del corrent altern. El Transistor. El Transistor com a amplificador. El Transistor bipolar com a commutador. Amplificador Operacional. Altres tipus de circuits.
  DIGITAL ELECTRONIC ELECTRÒNICA DIGITAL - ELECTRÓNICA DIGITAL - DIGITAL ELECTRONIC  
AVIAT - PRONTO - SOON
  Objectius Procediments Fets,Valors i Normes Avaluació  
      JordianWeb Optimized Web for: IE 6.0. 1024x768 32bits.Since 19/03/2003-