HOME Technology Technology
SITE'S MAP  
   
   
   
 
Documents necessaris a l'hora de desenvolupar un Projecte.  
Aquest document haurà de servir-vos de guia per tal de no oblidar cap document ni detall a l'hora de redactar un projecte industrial. ( Evidentment aquesta documentació correspon a la que hauria de desenvolupar un Arquitecte o Enginyer a l'hora de confeccionar un Projecte. A vosaltres, molts dels documents inclosos us els facilitarà el vostre professor desprès de fer-ne una breu explicació sobre la seva utilitat i funció)  
   
  PROJECTE
  PROMOTOR
  SITUACIÓ
  LOCALITAT
DOCUMENTACIÓ ESCRITA  
Característiques del Solar. MEMÒRIA
Composició i Programa de Necessitats.
Ambientació Urbanística i Estudi Funcional
Ordenances d'Aplicació
Superfícies Utils i Construïdes
Justificació de Fonaments, Estructura i Oficis. (EH-91)
   
Terreny, tipus i calculs ANNEX MEMÒRIA
Bases de Càlcul segons Norma NBE-AE-88.
Hipótesis de Càrrega.
Norma Resistent per a Forjats EF-96
Sistemes de Càlcul segons Norma NBE AE-88.
Característiques Resistents o Coeficient de Treball dels Materials
Seguretat en el Treball
   
Establir les Condicions que hauran de tenir-se en compte durant les fases de Projecte i d'Execució d'aquest. (Direcció d'Obra): NORMES BÀSIQUES I DE QUALITAT
a) Norma Bàsica sobre Condiciones Tèrmiques als Edificis.
b) Norma Bàsica sobre Condicions de Protecció Contra Incendis.
c) Norma Bàsica sobre Condicions Acústiques als Edificis.
d) Estudi Bàsic de Seguritat i Salud
e) Control de Qualtat en l'Edificació (LC-91)
   
Estat d'Amidaments amb definició exacta i complerta dels materials. PRESSUPOST
Aplicació de Preus.
Resum General del Pressupost..
Pressupost de Contrata. Valors de GG, BI, IVA i Honoraris (Si pertoca).
   
Condicions Tècniques. PLEC DE CONDICIONS
Condicions Facultatives
Condicions Econòmiques.
Condicions Legals.
PLÀNOLS  
Caldrà senyalar el Nord. EMPLAÇAMENT
Escala 1/1000 y1/200 mínima.
Carrer limítrofes amb el Solar.
Nom dels Carrers
Ample dels carrers
Indicació dels punts de referència
En Terrenys Rùstics: Plànol Catastral indicant Polígon, Parcel·la, Seca o Regadiu i signat pel Propietari.
Quan l'Edifici no ocupi la totalitat del Solar, Indicar Distàncies als límits.
Acotar els costats del Perímetre.
Grafiar i superficiar el solar.
   
Acotar Eixos i Dimensions dels fonaments. FONAMENTS ESCALA 1/50
Numerar Pilars.
Càrregues que Suporten.
Armat de les sabates i riostres.
Quadre d'Armats de les sabates.
Armat de murs perimetrals indicant tipus en planta.
Comprovar i Marcar les Arestes i Cares constants.
Plànol de Detall.
   
Pendent Xarxa Horitzontal de Sanejament SANEJAMENT ESCALA 1/50
Diàmetre de les Arquetes
Dimensions Fosses Séptiques (si hi calem).
Detall Fossa Séptica.
Dimensions del les Arquetes de Rec (si hi calen)

 
Esquema de Secció i Planta indicant tipus de distribució. DISTRIBUCIÓ ESCALA 1/50
Plànol de Plantes amb Cotes.
Comprobació dimensions HD-91: figures mínimes (PATIS)
Quadres de Superfície Útil i Construïda amb Elements Comuns
Plànol de Distribució (un per planta diferent).
Sentits d'obertura de Portes.
Colocació Aparells Sanitaris indicant model i moble.
Colocació Mobiliari Cuina: Encimera, Safareig, Nevera i i Rentadora.
Colocació Mobiliari en habitacions i Saló-Menjador.
   
Indicar Tipus Coberta, amb Pendents, llimes i Caçoletes. COBERTA ESCALA 1/50
   
Plànol per planta diferent, consignant els pilars, carregadors. Zunxos, tipus biguetes i armats. ESTRUCTURA ESCALA 1/50
Quadre Resum de Jàcenes i Pilars.
Plànols de Detall de Despeçament.
En Cada plànol, Caràtula amb quadre de Característiques EH-91
   
Un per cada Façana. ALÇATS ESCALA 1/50
   
Plànol que Seccionarà l'Escala i Pati Interior. SECCIONS ESCALA 1/50
Acotar el Número i Dimensions dels graons.
Cotes d'Alçada Total o Parcial
   
Xarxa de Distribució d'Aigua Calenta i Freda, amb dimensionat grafiat. INSTAL·LACIONS FONTANERIA ESCALA 1/100
Indicar Comptadors, Escalfadors ( Caldera Central o Individual).
   
Indicar Comptadors, Magnetotèrmics, Punts de Llum, Interruptors, INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES ESCALA 1/100
Endolls Elèctrics, de T.V., Connexió Prevista del Telèfon, etc
   
Sistema Escollit. INSTAL·LACIONS CALEFACCIÓ CLIMATITZACIÓ ESCALA 1/100
Dipòsit de Combustible, Caldera, Radiadors i sortida de fums.
Esquema Xarxa de Distribució de Conductes.
Sala per les Instal·lacions de Màquines.
   
Grafiar-lo als Plànols que Correspongi, Caixa de l'Aparell, Cabina, Portes, Contrapes i Sala de Màquines INSTAL·LACIONS APARELLS ELEVADORS ESCALA 1/100
A la Memòria i el Plec de Condicions i als Amidaments figurarà l'Aparell triat, Número de Parades, Situació del Maquinari, Capacitat de Càrrega, Velocitat, Tipus de Porta i Automatisme.
   
Secció Parcial de la Façana, Acotada amb Especificacions dels materials DETALLS FAÇANES ESCALA 1/20
   
Esquema de Fusteria Interior i Exterior, Seccionant els diferents Elements i Determinant la seva Situació Mijançant Signes als Plànols de Distribució. DETALLS FUSTERIA INTERIOR I EXTERIOR ESCALA 1/10
RELACIÓ DE PLÀNOLS DIBUIXATS  
Nº PLÀNOL NOMBRE DE PLÀNOLS
Nº PLÀNOL NOMBRE DE PLÀNOLS
Nº PLÀNOL NOMBRE DE PLÀNOLS
Nº PLÀNOL NOMBRE DE PLÀNOLS
Nº PLÀNOL NOMBRE DE PLÀNOLS
   
by Jordi Jordan
 
DownLoad Plug-in   JordianWeb Optimized Web for: IE 6.0. 1024x768 32bits.Since 19/03/2003- DownLoad Plug-in