HOME Technology Technology
SITE'S MAP Pneumàtica
   
   
   
 
CONDICIONAMENT DE L'AIRE COMPRIMIT

 

Per Jordi Jordan i Gerard Talavera

Hem de tenir en comte que l''aire produït contindrà impureses que poden causar efectes negatius al circuit pneumàtic que alimenta.

Generalment junt amb l'aire hi hauran petites particules d'aigua, oli ( cremat o no) i pols.

L'aire humit pot causar oxidació i un desgast de l'equip pneumàtic, ja que aquest s'endú l'oli. Si les partícules de pols entren en un circuit es concentren a les juntes i causen pèrdues d'aire o dificulten el moviment dels elements.

Bé ja tenim el dipòsit d'aire comprimit plé. Tot seguit haurem de condicionar-lo.
 
Com eliminar les impureses?
Eliminació de l'aigua i la pols a l'aire d'entrada.  

A l'entrada del compressor hi ha un filtre que extreu les partícules grans de l'aire. Es recomana col·locar el compressor en llocs secs on no toca el sol, això ja redueix bastant el tant per cent d'humitat.

Degut a la compressió, l'aire s'escalfa, caldrà doncs situar a la sortida del compressor un refrigerador per tal de disminuir la temperatura. Així que les partícules d'aigua o oli arrosegades per l'aire es condensaran. Llavors mitjançant un separador de condensats podrem extreure-les.

Normalment es situen diferents punts de purga en els diferents trams del circuit per tal d'extreure l'aigua condensada.

Preparació de l'aire comprimit a la Sortida  
Per tal de millorar les condicions de l'aire comprimit es torna a tractar abans de que entri als elements pneumàtics. Caldà doncs tornar a filtrar, regular la pressió i lubrificar. Els elements utilitzats són, el filtre, el lubrificant i el regulador de pressió.
Filtre Regulador de pressió Lubrificant
L'emprarem per tal d'eliminar les impureses sòlides de l'aire com la pols, òxid, llimadures... Els filtres estan fets per obtenir les més mínimes pèrdues de carrega i aconseguir unes condicions d'aire òptimes. Alguns també inclouen elements per assecar l'aire.
En una instal·lació pneumàtica s'ha de garantir una pressió igual en tot moment, ja que sinó variaria la velocitat dels pistons o la seva força, el que faria variar la seqüència o produiria desperfectes a les peces. Si es treballa sempre a la mateixa pressió el rendiment augmenta i disminueix el desgast dels elements.
Tots els elements pneumàtics com ara els cilindres tenen peces que llisquen entre elles, així i per tal d'evitar un desgast elevat degut a la fricció cal libricar-les. Ho farem a traves de l'aire amb oli. També aconseguirem evitar l'oxidació. El lubrificant actua per l'efecte Ventruri, en passar l'aire fa disminuir la pressió i absorbeix l'oli.
Vàlvula limitadora de pressió
La força de la molla evita que l'aire a pressió aixequi la membrana. Si la pressió augmentés s'aixecaria la membrana, la vàlvula s'obriria i l'aire s'escaparia a l'exterior. Quan la pressió baixa per davall del valor consignat, la molla tanca la membrana i l'aire ja no surt a l'exterior.
En petites intal·lacions, aquests elements (el filtre, el regulador de pressió i el lubrificant) es solem trobar agrupats en el que es denomina UNITAT FRL. Incorporaran un manòmetre per tal de regular adequadament la pressió de treball desitjada. Aquesta unitat garantira que l'aire entregat a la instal·lació és net i sec, a la pressió adequada i que conte unes fines partícules d'oli lubricant.
 
DownLoad Plug-in   JordianWeb Optimized Web for: IE 6.0. 1024x768 32bits.Since 19/03/2003- DownLoad Plug-in