HOME Technology Technology
SITE'S MAP Pneumàtica
   
   
   
 
DISTRIBUCIÓ DE L'AIRE COMPRIMIT

 

Per Jordi Jordan i Gerard Talavera

Entrendrem com a xarxa de distribució, el conjunt de canonades (tubs) que surten des del dipòsit i que condueixen l'aire fins els elements de control i de potencia.

Les característiques principals que hauran de reunir són:

La conducció de l'aire comprimit es realitza a través de la xarxa de distribució d'aire comprimit.
Mínima pèrdua de pressió.
Mínima pèrdua d'aire per fuites.
Mínima quantitat d'aigua als punts d'utilització.
 
Per determinar els diàmetre de les xarxes s'ha de tenir en compte:  
El cabal de l'aire.
La caiguda de pressió.
La longitud del tub.
La pressió.
Normalment aquest càlculs es realitzen amb nomogrames ja que faciliten l'execució.

Trobarem dos tipologies de xarxes: En línia, on un tub s'estén al llarg de tota la instal·lació i d'ell es derivaran les preses necessaries. En anell, on es realitzarà un circuit tancat , del que partiran les pertinents derivacions.

Aquest darrer és el més utilitzat ja que no hi ha extrems, resultant un subministrament equilibrat i sense variacions perceptibles de pressió. Altra avantatge és que podrem desconnectar diferents parts de la instal·lació (operacions de manteniment) sense interrompre el subministrament global de la xarxa.

En tota instal·lació dotarem les canonades d'un pendent entre 1% i 2% en sentit de la circulació, d'aquest manera facilitarem les evaquacions de les possible condensacions.

Les canonades generalment seran d'acer i les unions es soldaran per tal de garantir l'estanquitat. En petites instal·lacions ( i altres que haguin de modificar-se sovint) podem trobar canonades flexibles (polietilé) amb connectors ràpids ( com per exemple en els equips didàctics) o en màquines mòbils. Evidentment si existeix perill de tall, aquestes restaran cobertes per malles protectores d'acer o altres materials.

 
DownLoad Plug-in   JordianWeb Optimized Web for: IE 6.0. 1024x768 32bits.Since 19/03/2003- DownLoad Plug-in