HOME Technology Technology
SITE'S MAP Pneumàtica
   
   
   
 
EXERCICIS

 

Per Jordi Jordan i Gerard Talavera
   
1. Què és la pneumàtica?
 
2. Quines són les propietats del fluid pneumàtic?
 
3. Quines aplicacions té la pneumàtica a la construcció? I en el transport?
 
4. L’aire és una mescla de gasos. Quin són els seus components? Quin d’ells és el principal?
 
5. Què anomenem aire comprimit?
 
6. Què anomenem pressió atmosfèrica?
 
7. La unitat de pressió del sistema internacional és el Pascal (Pa). Quants Pa són un bar? I una atmosfera?
 
8. A quina pressió relativa s’utilitza l’aire comprimit als processos industrials?
 
9. Quina és la Tª ideal de l’aire per garantir un bon funcionament dels mecanismes pneumàtics?
 
10. Quines són les parts fonamentals d’uns sistema bàsic de pneumàtica?
 
Producció Acumulador Adequació de l’Aire Control Aplicació
         
 
11. Quins tipus de compressors hi ha al mercat?
 
12. Per què es refrigera l’aire?
 
13. Quina és la diferencia entre un refrigerador aire-aire i altre d’aire-aigua?
 
14. Quina funció té el filtre?
 
15. Si sabem que l’aire no s’hauria de lubricar. Per què ho fem?
 
16. Quina és la missió d’un dipòsit d’aire comprimit?
 

17. Quins elements de seguretat i control han de disposar tots els dipòsits?

 
18. Què és una vàlvula reguladora de pressió? Representa-la?
 
19. Quina és la missió del Purgador? On sol instal·lar-se?
 
20. Les canonades ens serviran per distribuir l’aire comprimit. En funció de què s’han de calcular?
 
21. Què és una connexió ràpida? Per què s’empren?
 
22. Quina és la missió d’un silenciador?
 
23. Omple la següent taula de característiques emprat les respostes proposades.
 
Característica Pneumàtica Oleohidraùlica Propostes
Força accionament     Petita/Elevada
Resposta d’actuació     Lenta/Ràpida
Control posicionament     Fàcil/Difícil
Regulació velocitat     Inadequat/Adequat
Pressió alimentació     Alta/Baixa
Massa del fluid     Pesant/LLeuger
Nivell soroll     Alt/Baix
Fuites     Contaminació/Pèrdua d’energia
Control dels actuadors     Tot-Res/Modulable
 
24. Una vàlvula ve determinada per?
 
25. Quina Norma ens indica la manera de representar els components d’un circuit pneumàtic?
 
26. Com es representen les posicions de les vàlvules?
 
27. La unió de dos conductes es representa per?
 
28. En una vàlvula 5/3, el tres ens indica?
 

29. Les vàlvules anomenades “O” són?

 
30. Les vàlvules anomenades “I” són?
 
31. Quina és la funció d’una vàlvula antiretorn?
 
32. Quina transformació energètica fan els actuadors?
 
33. La força desenvolupada per un actuador ve determinada per?
 

34. Càlcula la força que exerceix la tija del cilindre, si aquest té un diàmetre interior de 80 mm, la tija té un diàmetre de 30 mm i una llargària de 10 cm i se’l sotmet a una pressió de 600 kPa.

 

35. Calculeu la força teòrica que és capaç d’efectuar un cilindre en el sentit de sortida i d’entrada de la tija. Dades:
Diàmetre interior: 80 mm
Diàmetre de la tja: 20 mm
Pressió del circuit:6 bar

 
36. Determineu el consum d’aire comprimit que gasta un cilindre que efectua 12 cicles d’avanç i retrocés cada minut. Dades:
Diàmetre interior: 200 mm
Diàmetre de la tija: 20 mm
Pressió del circuit d’alimentació: 8 bar, temperatura constant 20 º©
Cursa: 800 mm
 
37. Determina el diàmetre d’un cilindre capaç de realitzar un esforç teòric en el moviment d’avanç de 140 kp a una pressió de 6 bars. Quina força realitzarà en el moviment de retrocés si la tija té un diàmetre de 15 mm?
 
38. Què farem per obtenir una vàlvula 3/2 a partir d’una 5/2?
 
39. Dissenyeu un circuit que elevi una caixa de cartró cada cop que l’operari accioni un polsador. La caixa retornarà a la seva posició inicial un cop l’operari deixi de polsar.
 

40. Dissenyeu el circuit anterior pilotant el cilindre pneumàticament.

 
41. Què passarà en el següent circuit?
 
42. Dissenyeu un circuit en el que l’operari estampi una peça emprant un cilindre de doble efecte. El cilindre no retornarà a la posició inicial fins que l’operari no desactuí el comandament.
 
43. Dissenyeu un circuit en el que l’operari estampi una peça emprant un cilindre de doble efecte. L’avanç es produirà encara que l’operari deixi d’actuar el polsador. El cilindre no retornarà a la posició inicial fins que l’operari no actuí sobre un segon polsador.
 
44. Què passarà en el següent circuit?
 
   
45. Com regularien la velocitat en tots dos sentits?
 
46. Un fabricant necessita accionar un cilindre de simple efecte de manera manual o automàtica segons l’instant. L’accionament manual haurà de fer-se a traves d’un distribuïdor manual i l’automàtic a partir d’una electrovàlvula.
 
47. Per raons de seguretat cal mantenir ocupades les dues mans d’un operari a l’hora d’accionar un cilindre de doble efecte. Com ho podriem fer?
 
48. Realitzeu el circuit anterior sense fer servir la vàlvula “I”.
 
49. En un sol cicle de treball i amb un sol comandament hem de posar el tap a una ampolla a l’hora que l’etiquetem. Com ho faríem amb un cilindre de simple efecte i l’altre de doble efecte?
 
50. Com ho faríem si tots dos cilindres fossin de doble efecte?
 
51. Quan connecten un interruptor un cilindre sense tija actuarà de manera cíclica fins que el desactivem.
 
52. Un cilindre de doble efecte empeny ampolles permetent que s’omplin mitjançant una temporització. El conjunt es governarà gràcies a un interruptor.
 
53. Quan connecten un interruptor un cilindre de doble efecte s’actuarà de manera cíclica fins que el desactivem. El control s’efectuarà des d’una vàlvula de simple bobina.
 
 
DownLoad Plug-in   JordianWeb Optimized Web for: IE 6.0. 1024x768 32bits.Since 19/03/2003- DownLoad Plug-in