HOME Technology Technology
SITE'S MAP  
   
   
   
 
AVALUACIÓ

Tots els temes s'iniciaran amb una avaluació inicial que em permetrà conèixer la situació real del grup i de cada un de vosaltres en particular. Aquesta avaluació té com a missió saber els coneixements que heu adquirit durant l'ESO o les idees prèvies -no necessàriament errònies- d'origen no escolar que heu incorporat al vostre bagatge cultural durant els darrers anys.

Els instruments que utilitzaré són:els informes personals, qüestionaris, mapes conceptuals i exercicis pràctics. La informació obtinguda em permetrà adequar i adaptar les activitats d'aprenentatge a les vostres necessitats reals.

En el disseny i desenvolupament de les activitats d'aprenentatge he previst l'avaluació formativa o continuada, que té la finalitat de recollir la informació sobre les dificultats i èxits que anireu assolint al llarg del procés d'aprenentatge.

Aquesta informació em permetrà intervenir per tal d'adequar la tasca educativa als progressos i problemes d'aprenentatge detectats en cada un de vosaltres. Aquesta avaluació formativa dels continguts conceptuals la realitzaré mitjançant diferents tècniques: proves escrites, orals, informes personals, qüestionaris, mapes conceptuals i exercicis pràctics...

Una tècnica important per a l'avaluació formativa que utilitzaré són els autocontrols amb els què us podreu autoavaluar el grau aprenentatge assolit en els seus diferents aspectes: teòrics, pràctics, analítics, globalitzadors,... A més, tindreu al vostre abast el solucionari dels resultats que heu d'aconseguir, per tal de comparar-los amb el vostre propi treball i poder realitzar una autoavaluació, que us permetrà adoptar la decisió d'avançar o de reforçar el procés d'aprenentatge. Els treballs de tipus pràctic i experimentals són especialment indicats per que exerciu l'autoavaluació, i per tant, per a què us acostumeu a descobrir i corregir els vostres errors abans de donar per acabada la feina. Per la qual cosa, alguns temes els avaluaré a partir de petits projectes que haureu de realitzar individualment o en equip. Aquests projectes no tindran un abast excessiu per tal que no interfereixin amb el Treball de Recerca, preceptiu en el batxillerat.Els exercicis, treballs, etc., els haureu de lliurar en format digital - segons la guia per a la presentació de treballs amb suport digital, que us facilitarà el vostre tutor o tutora- Podreu fer servir el correu electrònic que us facilitaré, discs de 3 1/2, o CD-ROMS. Ja ho determinarem en el seu moment.Durant l'avaluació del procés d'aprenentatge valoraré preferentment l'estratègia correcta enfront d'un resultat erroni; però comprovaré sí heu estat capaços de desestimar els resultats anormals i fora de tota lògica. Si els resultats de les avaluacions formatives ho fan necessari, hauré de modificar les estratègies didàctiques planificades inicialment, i adaptar l'ensenyament a les circumstàncies particulars de cada un de vosaltres, sense perdre de vista, però, els objectius generals i terminals del crèdit. És molt important que, en tot moment, que sigueu conscients del vostre grau d'aprenentatge. Heu de procurar com sigui, assolir els objectius fixats. Malgrat tot, si no els assoliu, no es pot donar la Matèria per superada.L'avaluació de l'aplicació de les normes que han de portar a un ús acurat dels equips, així com a la presentació correcta i puntual dels treballs, es farà des del primer dia a través de l'observació sistemàtica i continuada, que permeti la meva ràpida intervenció quan es produeixi alguna desviació. L'objectiu que l'alumne faci i lliuri totes les pràctiques i exercicis que s'han acordat, és irrenunciable.Pel que fa a l'avaluació d'actituds i valors, s'observaran a través del treball individual, del treball en equip i de la vostra participació en cada una de les classes. Utilitzaré instruments, com les pautes d'observació, per avaluar d'una manera sistemàtica una sèrie d'items: relació amb els companys i tolerància, relació amb el professor, hàbits de treball, interès per a l'ús de la terminologia tecnològica, actitud d'autocrítica i autoavaluació dels teus propis treballs.

L'avaluació final serà la sumativa de tots els processos d'avaluació efectuats i ens indicarà l'evolució dels vostres coneixements així com les vostres capacitats individuals.

Aquesta avaluació sumativa es nodrirà de les informacions registrades en les avaluacions formatives i de les proves específiques planificades al final dels blocs de continguts. Per als continguts procedimentals, les proves seran pràctiques i globalitzadores, i per als continguts de tipus conceptual, s'utilitzaran proves de tipus test, d'aparellament, qüestionaris i mapes conceptuals. Abans d'aquestes proves, us facilitaré els criteris d'avaluació. Però sempre, seran lògiques i coherents amb el conjunt d'activitats d'aprenentatge, que prèviament haureu realitzat.

Pel que fa a les activitats de recuperació seran del mateix tipus que les efectuades durant el procés d'aprenentatge. En el cas de que alguna sigui de caràcter pràctic, es possibilitarà l'ús de l'aula de tecnologia fora d'hores lectives per a que pugueu treballar amb l'equipament allà disponible.

 
DownLoad Plug-in   JordianWeb Optimized Web for: IE 6.0. 1024x768 32bits.Since 19/03/2003- DownLoad Plug-in