HOME Technology Technology
SITE'S MAP  
   
   
   
 
OBJECTIUS

En iniciar el crèdit o cada una de les diferents activitats d'aprenentatge sabràs els objectius que hauràs d’aconseguir a través de les diferents activitats programades, aquests objectius seran simples i concrets perquè els puguis  assumir al llarg del procés. Tot seguit podràs llegir els Objectius Generals i Terminals de la Matèria.

GENERALS

 • *1. Entendre la tecnologia com una interrelació de diferents camps de coneixements (tècnic, científic, històric, econòmic i social) que tenen com a finalitat la satisfacció de necessitats de la humanitat.
 • *2. Aprofundir en els elements de cultura tecnològica per millorar el seu coneixement sobre qualsevol camp industrial concret, tot valorant críticament les repercussions de l'activitat industrial a la vida quotidiana.
 • *3. Comprendre el paper de l'energia en els processos tecnològics, les seves transformacions i aplicacions i adoptar actituds d'estalvi i de valoració de l'eficiència energètica.
 • *4. Comprendre i utilitzar la terminologia, simbologia, instruments i mètodes dels processos tecnològics elementals, d'acord amb la normalització específica corresponent.
 • *5. .Identificar i seleccionar materials d'ús industrial per les seves propietats i aplicacions tecnològiques.
 • *6. Analitzar l'organització i desenvolupament dels processos tecnològics, el comportament dels sistemes i les respostes dels instruments, així com l'impacte de les tecnologies de la informació.
 • *7. Projectar i construir sistemes, circuits o peces tot cercant, seleccionant i interpretant la informació tècnica adient. Manipular amb destresa i precisió materials, instruments i eines.
 • *8. Valorar l'impacte i les limitacions que comporta el cost econòmic, mediambiental i social d'un projecte pel que fa tant a rendibilitat com viabilitat.
 • *9. Aplicar els criteris de la qualitat i seguretat industrials adequats a cada procés tecnològic segons les normes específiques.
 • *10. Intervenir en processos tècnics amb autonomia i confiança i participar en la planificació i desenvolupament de projectes tecnològics en equip.

Generals

TERMINALS

 • *1. Identificar les característiques específiques de la ciència, la tècnica i la tecnologia, atenent a les seves diferents activitats i la seva interdependència.
 • *2. Reconèixer i descriure les relacions existents entre l'avenç de la tecnologia i l'evolució de les civilitzacions.
 • *3. Descriure, interpretar i emprar els mètodes, simbologies i llenguatges de la tecnologia i representar gràfiques, esquemes i plànols.
 • *4. Identificar i assajar els materials més utilitzats, tot seleccionant-los segons les seves propietats i aplicacions.
 • *5. Descriure, de les primeres matèries, els processos d'obtenció i transformació i les formes normalitzades de presentació comercial.
 • *6. Identificar i descriure les principals energies per les seves utilitats i fonts de producció.
 • *7. Descriure alguna de les principals xarxes de distribució de l'energia.
 • *8. Interpretar projectes i esquemes senzills d'instal·lacions industrials i explicar-ne el funcionament.
 • *9. Identificar els principals sistemes productius.
 • *10. Relacionar els conceptes de cultura tecnològica estudiats amb les aplicacions en els camps industrials.
 • *11. Descriure la connexió dels principals dispositius electromecànics a la xarxa industrial.
 • *12. Desmuntar artefactes tot identificant les peces i subconjunts principals i secundaris; descriure el funcionament dels diferents dispositius que hi són presents.
 • *13. Mesurar paràmetres mecànics i elèctrics amb els instruments adequats.
 • *14. Associar màquines, eines i útils per a cada tipus concret de treball.
 • *15. Projectar i construir peces senzilles de diferents materials i aplicacions.
 • *16. Descriure i reconèixer les aplicacions bàsiques dels automatismes.
 • *17. Interpretar esquemes d'automatismes i la seva representació simbòlica.
 • *18. Projectar i construir circuits simples per a l'aplicació en automatismes.
 • *19. Seleccionar i emprar les eines informàtiques necessàries en cada moment del procés tecnològic.
 • *20. Interpretar organigrames de funcions d'una empresa industrial.
 • *21. Descriure un procés productiu en funció de la fabricació del producte.
 • *22. Descriure els principis i tècniques generals de manteniment industrial.
 • *23. Analitzar situacions d'avaria.
 • * 24. Informar-se dels danys que es poden produir en cada lloc de treball concret, analitzar-los i decidir com fer-ne la prevenció.
 • * 25. Interpretar i aplicar criteris bàsics en els plans de control de qualitat.
 • *26. Relacionar i avaluar els conceptes d'acabat, mesures, toleràncies i errors.
 • *27. Identificar i acotar els problemes a resoldre i les necessitats a satisfer mitjançant la utilització de la tecnologia.
 • *28. Aplicar les normes i reglamentacions que afectin màquines, materials i instal·lacions.
 • *29. Analitzar i relacionar les dades preses d'especificacions tècniques.
 • *30. Utilitzar dades d'informacions tècniques en la solució tant de problemes teòrics com pràctics.
 • *31. Fer càlculs de paràmetres tecnològics.
 • *32. Elaborar projectes senzills, redactant les memòries i dibuixant els plànols necessaris.
 • *33. Descriure la importància del disseny en la fabricació, comercialització i ús dels objectes.
 • *34. Realitzar els pressupostos econòmics dels projectes realitzats, valorant el seu efecte en la seva rendibilitat i viabilitat.
 • *35. Realitzar individualment i en equip els projectes redactats.
 • *36. Reconèixer les formes de prevenció de l'impacte ambiental de les activitats industrials.
 • *37. Analitzar l'impacte de l'activitat tecnològica en la societat.
 • *38. Analitzar les interaccions entre ciència, tecnologia i societat.
 • *39. Descriure els elements bàsics d'organització industrial.
 • *40. Descriure el paper de la tecnologia i de la gestió de la innovació a l'empresa.
 • *41. Reconèixer la necessitat de la minimització dels residus i del reciclatge dels materials.

Terminals

 
DownLoad Plug-in   JordianWeb ® © ™ Optimized Web for: IE 6.0. 1024x768 32bits.Since 19/03/2003- DownLoad Plug-in