HOME Technology Technology
SITE'S MAP  
   
   
   
 
PROCEDIMENTS
 • 1. Referits al tractament de la informació.
  • 1.1 Interpretació i realització d'esquemes, plànols, taules de dades i especificacions tècniques.
  • 1.2 Realització de càlculs i expressió amb notació específica (equacions lògiques, equacions químiques, grafcets).
  • 1.3 Ús de les eines informàtiques per a la captació, emmagatzematge, anàlisi i tractament de la informació; per a la simulació de processos, l'execució d'ordres de comandament, la redacció de memòries, la confecció de plànols i la comunicació.
  • 1.4 Anàlisi dels fenòmens tecnològics des d'altres punts de vista: històric, sociològic i econòmic.
 • 2. Referits als materials i als processos.
  • 2.1 Identificació de materials bàsics (anàlisi organolèptica i tests senzills de reconeixement) i realització d'assajos.
  • 2.2 Realització d'operacions elementals de les diferents tecnologies amb la corresponent utilització d'aparells de mesura i control.
  • 2.3 Càlcul i experimentació de circuits i sistemes d'automatització.
 • 3. Referits a la realització de projectes.
  • 3.1 Aplicació de les normes de seguretat i selecció dels equips de protecció adients per a cada tasca tecnològica que se li encomani.
  • 3.2 Realització d'un projecte tècnic complet des de la definició de l'objectiu fins l'obtenció i avaluació del producte final.

 

 
DownLoad Plug-in   JordianWeb Optimized Web for: IE 6.0. 1024x768 32bits.Since 19/03/2003- DownLoad Plug-in