HOME Technology Technology
SITE'S MAP SADEX
   
   
   
 
Projecte d'Aplicació amb el SADEX
Control automatitzat d'una sauna Títol del projecte:
Pere Joan Armengol i Rosinés Autor
parmeng5@pie.xtec.es e-mail:
Jordi Miret i Alberich Autor
jmiret2@pie.xtec.es e-mail:
12 de juliol de 2002 Data:
IES la Segarra. Cervera. (Lleida) Centre: / Població:
4t ESO - Crèdit variable d'automatismes Nivell/cicle/crèdit:
5 hores Temporització aprox.:
Objectiu del projecte  
Simular el funcionament d'una sauna comprovant que s'activen i desactiven totes les sortides definides a partir de les consignes donades i ordres programades. El temps és de 5 hores donat que no es planteja la construcció real de la sauna, sinó sols la seva simulació.  
Especificacions T ècniques  
El funcionament real de la sauna suposaria un consum màxim en moments puntuals de 2500W. La idea original és d'una sauna d'ús individual de 1,5 X 1,5m de planta amb una finestra a la paret lateral que permeti el pas de la llum de l'exterior.  
Material i equipament  
- Equip SADEX, mòdul de sortides digitals (M37), mòdul de relès (M41), mòdul de temperatura (M17) i sonda, mòdul de llum (M19) i sonda, mòdul de sortida brunzidor (MS01), mòdul d'humitat ambient i sonda (M26) i mòdul de relès de dos contactes (M42)
- PC 486 o superior
- Winlogo
- Placa calefactora de 2000 W
- Petit dipòsit d' ¼ de litre d'aigua amb vàlvula de sortida comandada elèctricament
- Extractor d'aire
- Bombeta amb protecció per la humitat
 
Descripció del projecte i funcionament  
Es tracta de la realització d'un programa en logo i micromon Sadex que controli el funcionament d'una sauna, en la que primer ens demana els paràmetres desitjats, a introduir des de teclat. A continuació el programa actuarà sobre les sortides necessàries a fi de mantenir els nivells de temperatura, humitat i activació de llum interior desitjats dins la sauna.
El relè b 1 controlarà la llum interior
El relè b 2 controlarà una placa elèctrica calefactora de 2000W en funció del nivell de temperatura desitjat
El relè b 3 controlarà la vàlvula que allibera aigua per a vaporitzar-la
El relè b 4 controlarà un extractor d'aire que actuarà en funció de la temperatura
El relè g 1 controlarà paral·lelament la placa elèctrica calefactora de 2000W en funció del nivell d'humitat desitjat, activant-se durant 1 minut per a continuació activar el relè b 3 que allibera l'aigua Damunt la placa calefactora caldria situar unes pedres a fi d'augmentar la superfície de contacte amb l'aigua a evaporar, tal i com es pot veure a les saunes comercials.
El relè g2 controlarà paral·lelament l'extractor d'aire a fi d'actuar en funció de la humitat màxima permesa.
La sortida a1 junt amb el brunzidor és l'alarma que actua al superar la temperatura màxima.
La sortida a2 correspon a l'alarma lluminosa que actua al superar el nivell d'humitat màxim.
 
Entrades/sortides (mòduls utilitzats, vies...)  
Les consignes d'entrada per a l'automatització es faran des del teclat de l'ordinador. En el cas de muntatge real, podria considerar-se l'ús d'un bloc de tecles numèriques separat.
La via A té connectat el mòdul de sortides digitals (M37)
La via B, el mòdul de relès d'un contacte (M41)
La via C, el mòdul de temperatura (M17) amb la sonda corresponent
La via D, el mòdul de llum (M19) amb la sonda corresponent
La via E, el mòdul amb el brunzidor (MS01)
La via F, el mòdul d'humitat amb la sonda corresponent (M26)
La via G, el mòdul de relès de dos contactes (M42)
 
Diagrama de flux / organigrama / GRAFCET  

Llistat del programa de control  
procediment sauna
p
;lectura dades de funcionament
proc lectura

posa.a "tecla caràcter.llegit
si :tecla= "e [inici :varllum :temp :tempmax :varhumit :humitmax] [acaba]
p
fi

;-----------------------------------
;si entrem a inici hem engegat la sauna
procediment inici :varllum :temp :tempmax :varhumit :humitmax

;controlar el nivell de llum
proc llum :varllum

;aplicar la temperatura adequada
proc temperatura :temp :tempmax

;aplicar el nivell d'humitat adequat
proc humitat :varhumit :humitmax

; si es tecleja una tecla acaba la sauna
si tecleig [p acaba]

inici :varllum :temp :tempmax :varhumit :humitmax
p
fi

;----------------------------
procediment lectura
;lectura de les dades de llum, temperatura i humitat des d'un teclat numèric i visualitzades en un display LCD
escriu ["Entra els parametres de funcionament de la sauna]
escriu ["Entra la temperatura desitjada (valors aconsellables entre 79º i 87º)]
posa.a "temp paraula.llegida

escriu ["Entra la temperatura màxima]
posa.a "tempmax paraula.llegida

escriu ["Entra la humitat desitjada (valor aconsellable del 90%)]
posa.a "varhumit paraula.llegida

escriu ["Entra la humitat màxima]
posa.a "humitmax paraula.llegida

escriu ["Entra el nivell de llum a partir del qual s'obra la il·luminació interior (valor aconsellable de 100 lux)]
posa.a "varllum paraula.llegida

escriu ["Quan premis la lletra "e" la sauna es posarà en marxa]
escriu ["Per aturar-la caldrà prèmer una tecla]
fi

;----------------------------
procediment temperatura :temp :tempmax
; el relè b 2 actuarà sobre la placa calefactora a fi de donar calentar l'aire interior

si termòmetre.llegit "c < :temp [desactiva.sortida "a 1 desactiva.relè "b 4 activa.relè "b 2] [desactiva.relè "b 2]
si termòmetre.llegit "c > :tempmax [activa.sortida "a 1 activa.relè "b 4]

; sortida digital a1 va connectada al brunzidor que actua d'alarma. El relè 4 activa o desactiva un extractor d'aire, en el cas de temperatura excessiva
fi

;----------------------------
procediment humitat :varhumit :humitmax

; si no hi ha suficient humitat dins la sauna s'activa un relè que connecta un calefactor i passat 1 minut s'obra una vàlvula que deixa caure 1/4 de litre d'agua sobre el calefactor provocant amb la seva evaporació un augment d'humitat
; relè g1 obre o tanca la planxa calefactora de 2000 W motivat pel grau d'humitat
; relè 3 obre o tanca la vàlvula d'un petit dipòsit d' 1/4 de litre d'agua que cau sobre la planxa calefactora recarregat permanentment amb una boia de nivell
; sortida digital a2 va connectada al brunzidor que actua d'alarma
; relè g2 activa o desactiva l'extractor d'aire, en el cas d'humitat excessiva

si higròmetre.llegit "f < :varhumit [desactiva.sortida "a 2 desactiva.relè "g 2 activa.relè "g 1 espera 3000 desactiva.relè "g 1 activa.relè "b 3 espera 100 desactiva.relè "b 3]

; si la humitat supera el valor de seguretat màxim s'activa la sortida digital a2 d'alarma lluminosa

si higròmetre.llegit "f > :humitmax [activa.sortida "a 2 activa.relè "g 2]
fi


;---------------------
procediment llum :varllum
; si no hi ha suficient llum ambiental dins la sauna s'encen la llum gràcies a un relè
si luxòmetre.llegit "d < :varllum [activa.relè "b 1] [desactiva.relè "b 1]
fi

 
Esquemes / dibuixos / fotos  
 
Possibles millores  
  • Localització d'informació en relació al nivell d'humitat més adequat per a utilitzar la sauna.
  • Posar un control de temps a fi de limitar el temps dins la sauna a 20 o 30 minuts màxim
 
Qüestions / activitats  
  • Si es disposa de temps per realitzar aquest projecte, és podria fer la construcció d'un habitacle de sauna de dimensions més petites i comprovar el seu funcionament real.
  • A fi de poder comprovar el bon funcionament del programa es pot rebaixar el temps d'espera del calefactor a un valor menor.
 
Valoració / conclusions  
En aquest projecte cal valorar com a positiu de cara a l'alumne el fet d'utilitzar la major part dels mòduls disponibles en l'equip didàctic i encarà es podria augmentar un més amb la proposta d'ampliació d'una entrada codificada a la sauna, podent utilitzar el mòdul d'entrades digitals per a entrar el codi secret.  
   
Control automatitzat d'una sauna Títol del projecte:
Pere Joan Armengol i Rosinés Autor
Jordi Miret i Alberich Autor
a la pàgina d'aplicacions
  by Jordi Jordan
 
DownLoad Plug-in   JordianWeb Optimized Web for: IE 6.0. 1024x768 32bits.Since 19/03/2003- DownLoad Plug-in