HOME Technology Technology
SITE'S MAP SADEX
   
   
   
 
Curs SADEX:
Projecte d'Aplicació amb el SADEX
Control automàtic del manteniment d'una peixera Títol del projecte:
Carles Miró Pujol Autor
cmiro1@pie.xtec.es e-mails:
IES Maria Rúbies. Lleida. Centre: / Població:
Joan Ramon Vara i Antonino Autor
jvara@pie.xtec.es e-mail
IES Torre Vicens. Lleida. Centre: / Població:
12/07/2002 Data:
Batxillerat Nivell/cicle/crèdit:
  Temporització aprox.:
Objectiu del projecte  
Construir una peixera de peixos d'aigua dolça i el control automàtic (SADEX) dels paràmetres bàsics de supervivència dels peixos.  
Especificacions T ècniques  
S'estableixen 6 paràmetres a controlar.
  • A) Temperatura: s'estableix una temperatura ideal de 23ºC. Si la temperatura baixa per sota de 20ºC s'activa una resistència calefactora, que s'atura quan la temperatura assoleix els 23 ºC. Si la temperatura supera els 25ºC s'obre la sortida d'aigua, propiciant que el control de nivell accioni la vàlvula d'entrada d'aigua fresca, quan la temperatura baixi altre cop als 23ºC es tancarà la vàlvula de sortida d'aigua.
  • B) Nivell d'aigua: S'estableix un nivell mínim i un de màxim. Quan la sonda de nivell senyala nivell mínim s'obre l'electrovàlvula d'entrada. Quan la sonda assenyala el nivell màxim tanca l'electrovàlvula d'entrada.
  • C) Oxigen: s'estableix un nivell mínim (80%) de concentració d'oxigen per sota del qual s'engega el difusor d'oxigen fins que arriba a l nivell de saturació d'oxigen.
  • D) Menjar: s'introduirà el menjar cada 6 h mitjançant un dossificador accionat per un servomotor, controlat per l'equip SADEX.
  • E) Llum: la peixera disposarà de llum artificial durant 12 h seguides controlada per l'equip.
  • F) pH: s'estableix un pH ideal de 7, quan el nivell estigui per sota de 6.8 bàsic. En el cas que el pH sobrepassi el valor de 7.3 s'activarà el dispositiu de dossificació del tampó àcid.
 
Material i equipament  
Sistema de Control:

Ordenador 486 o superior amb el programa WinLogo i el Micromoón Sadex-Control.
Equip Sadex-Control.

Mecanismes de Control
Mòduls de SADEX: Sensor de temperatura
PHmetre
Oximetre
Sortides digitals.
Entrades digitals.
Sonda de nivell màxim i mínim.
Electrovàlvules d'entrada i sortida.
Làmpada
Dossificador amb servomotor d'aliments.
Dossificadors de solucions control pH.
6 relès
Regletes de connexions.
Cables elèctrics necessaris.

Maqueta:

Dos perfils en angle recte d'alumini de 60 cm de longitud.
Sis perfils en angle recte d'alumini de 40 cm de longitud
Dos vidres de 60 x 40 cm
Dos vidres de 40 x 40 cm
Silicona adient.

 
Descripció del projecte i funcionament  
Construir una peixera que funcioni automàticament dins dels nivells adequats per a peixos d'aigua dolça
Temperatura: 20-25ºC
Oxigen: 80-100% saturació
Alimentació cada 6 h
Il·luminació artificial adequada i continua durant 12 h.
pH : 6.8- 7.3
 
Entrades/sortides (mòduls utilitzats, vies...)  
Via A : Sortides digitals.
Via B : Oximetre
Via C : Entrades digitals.
Via D : Sensor de temperatura
Via E : pHmetre
 
Llistat del programa de control  
;el sensor de temperatua es troba a la entrada d
;controlarem que la temperatura estigui entre 20 i 25 ºC
;quan baixi accionarem una resistència i si puja ;buidarem i afegirem aigua a temperatura inferior
;fins tornar a l'interval corresponent
;sortida a 1 relè de resistència
;sortida a 2 relè de electrovàlvula de sortida

procediment temperatura
posa.a "tempe termòmetre.llegit "d
si :tempe < 20 [activa.sortida "a 1]
si :tempe > 25 [activa.sortida "a 2]
si :tempe = 23 [sortides "a [1 0 2 0]

fi
;entrada digital 1 nivell baix
;entrada digital 2 nivell alt
;sortida a3 electrovàlvula entrada aigua

procediment nivell
si bit.llegit "c 0 = 1 [activa.sortida "a 3]
si bit.llegit "c 1 = 1 [desactiva.sortida "a 3]

fi
;sortida a4 bomba d'aireació
procediment oxigen
posa.a "oxi oxímetre.llegit "b
si :oxi < 80 [activa.sortida "a 4]
si :oxi >100 [desactiva.sortida "a 4]
fi


procediment rellotge
posa.a "s resta temps :t
si :s > 360000 [posa.a "comptador :comptador+1 posa.a "t temps]
fi
;sortida a5 relè de la llum
procediment llum

si resta :comptador :tllum =12 [activa.sortida "a 5]
si resta :comptador :tllum =24 [desactiva.sortida "a 5 posa.a "tllum :comptador]

fi
; sortida a6 relè del servomotor
; Amb un pols el servomotor ja funciona
procediment menjar

si resta :comptador :tmen = 6 [activa.sortida "a 6 desactiva.sortida "a 6 posa.a "tmen :comptador]

fi
; el pHmetre estarà a l'entrada e
; sortida a7 recipient d'àcid
; sortida a8 recipient de base
procediment ph
posa.a "ph phmetre.llegit "e
si :ph < 6.8 [activa.sortida "a 8]
si :ph >7.3 [activa.sortida "a 7]
si :ph =7 [sortides "a [7 0 8 0]]
fi

procediment general
escriu [Prem m per iniciar el control]
escriu [Prem qualsevol tecla per aturar-lo]
posa.a "t temps
posa.a "comptador 0
posa.a "tecla1 caràcter.llegit
posa.a "tllum 0
posa.a "tmen 0
si :tecla1 = "m [peixera]
escriu [general]
general
fi

procediment peixera
si tecleig [p general]

rellotge
temperatura
nivell
oxigen
llum
menjar
ph
peixera
fi

 
Esquemes / dibuixos / fotos  

Possibles millores  
Control de altres paràmetres: nivell de nitrats, nitrits, amoníac.
Afegir plantes vives i control de CO2.
 
   
Control automàtic del manteniment d'una peixera Títol del projecte:
Carles Miró Pujol Autor
Joan Ramon Vara i Antonino Autor
a la pàgina d'aplicacions
  by Jordi Jordan
 
DownLoad Plug-in   JordianWeb Optimized Web for: IE 6.0. 1024x768 32bits.Since 19/03/2003- DownLoad Plug-in