HOME Technology Technology
SITE'S MAP SADEX
   
   
   
 
Projecte d'Aplicació am el SADEX
Control d'una Cambra Frigorífica. Títol del projecte:
Neus Borràs Filella Autora
nborras@pie.xtec.es e-mails:
IES GINDAVOLS. Lleida. Centre: / Població:
Montse Labèrnia Descarrega Autora
mlaberni@pie.xtec.es e-mail
IES FLIX. Flix. (Tarragona). Centre: / Població:
Salvador Serra Soto Autor
sserra22@pie.xtec.es e-mail
IES Manuel de Pedrolo. Tarrega. (Lleida). Centre: / Població:
12-07-02  Data:
4t ESO, Batxillerat Nivell/cicle/crèdit:
6 hores Temporització aprox.:
Objectiu del projecte  
- Utilitzar l'equip Sadex .control i l'ordinador amb el programa Win-Logo i Micromon.
- Aconseguir el control de les variables ambientals dins d'una cambra frigorífica, mitjançant mecanismes d'engegada i aturada de motors i vàlvules que són accionats quan les sondes que detecten les variables ambientals capten certs rangs de valors.
 
Especificacions T ècniques  
- Conèixer els paràmetres a controlar dins de la cambra frigorífica
- Conèixer el llenguatge Win Logo
- Conèixer els components del Sadex
 
Material i equipament  
- PC
- Win Logo
- Equip Sadex
- Mòduls CO2, Etilè i Nitrogen
 
Descripció del projecte i funcionament  
- El programa controlarà els paràmetres de dins la cambra frigorífica.
- Un termòstat regularà la temperatura entre 0 i 4 ºC de manera que quan es superi el valor de 4ºC es posarà en marxa el compressor i s'aturarà quan la temperatura sigui i gual a 0ºC.
- Un higròmetre regularà la humitat entre 90 i 95% de manera que per valors superiors al 95% extregui l'excés d'humitat.
- Un sensor, controlarà l'excés d'etilè i l'extraurà periòdicament
- Un sensor comprovarà que el nivell de CO2 estigui comprès entre un 2-3%
- Un sensor controlarà el nivell d'oxigen entre un 2-3%
- Un sensor controlarà el nivell de nitrogen
 
Entrades/sortides (mòduls utilitzats, vies...)  
- Mòdul de temperatura
- Mòdul de nivell d'oxigen
- Mòdul d'entrades digitals
- Mòdul de sortides digitals
- Mòdul d'humitat
- Mòdul de nivell de CO2 *
- Mòdul de nivell de N*
- Mòdul d'etilè*

· S'han d'adquirir, sols realitzem la simulació

 
Diagrama de flux / organigrama / GRAFCET  
 
Llistat del programa de control  
procediment temp
si termòmetre.llegit "c > 30 [activa.sortida "b 1]
;si la temperatura és superior a 30º, acitvarà b1 (en marxa el compressor). Si no, continuarà a la següent línia
si termòmetre.llegit "c < 28 [desactiva.sortida "b 1] [executa [temp]]
;Quan la temperatura arribi a 28º desactivarà la sortida b1 (del compressor) i passarà a la següent línia (fi). Mentre no arribi a 28º executarà temp.
fi

procediment higro
si higròmetre.llegit "d > 60 [activa.sortida "b 2]
si higròmetre.llegit "d < 55 [desactiva.sortida "b 2] [executa [higro]]
fi

procediment oxi
si oxímetre.llegit "h < -4 [activa.sortida "b 3]
si oxímetre.llegit "h > 0 [desactiva.sortida "b 3] [executa [oxi]]
fi

procediment cf
executa temp
executa higro
executa oxi
cf
fi

 
Esquemes / dibuixos / fotos  
Productor d'hidrògen

Productor de N2 al 95-98% de puresa

Convertidor catalític eleiminació Etilè

Anàlissi per computador del CO2

Equip d'absorció de CO2

Possibles millores  
Adquirir els mòduls de captació de dades de CO2, etilè i N2.

Realitzar una maqueta d'un recinte que pugui reproduir algunes de les condicions de funcionament de la cambra frigorífica.

 
Qüestions / activitats  
Visita a alguna instal.lació frigorífica de la zona on els alumnes puguin comparar el funcionament real de la cambra amb el teòric.

Recerca d'informació per Internet.

 
Valoració / conclusions  
La realització de la maqueta així com la programació del procés de control, permetrà desenvolupar objectius generals marcat dins l'àmbit tecnològic, que van des del coneixement de materials, tipus d'unions, electrònica, realització de projectes i TIC, entre altres.  
   
Control d'una Cambra Frigorífica. Títol del projecte:
Neus Borràs Filella Autora
Montse Labèrnia Descarrega Autora
Salvador Serra Soto Autor
a la pàgina d'aplicacions
  by Jordi Jordan
 
DownLoad Plug-in   JordianWeb Optimized Web for: IE 6.0. 1024x768 32bits.Since 19/03/2003- DownLoad Plug-in