HOME Technology Technology
SITE'S MAP SADEX
   
   
   
 
Projecte d'Aplicació am el SADEX
Automatització d'una Granja. Títol del projecte:
Francesc Carrique Reig Autor
fcarriqu@pie.xtec.es e-mails:
IES Bellcaire d'Urgell. Bellcaire d'Urgell. (Lleida) Centre: / Població:
Ana Belén Pérez González Autor
aperez55@pie.xtec.es e-mail
IES Almatà. Balaguer. (Lleida) Centre: / Població:
Jaume Sabrià Autor
jsabria@pie.xtec.es e-mail
Centre: / Població:
12/07/2002 Data:
Batxillerat Nivell/cicle/crèdit:
5 hores Temporització aprox.:
Objectiu del projecte  
Conèixer el funcionament de l'equip de Sadex i el software associat (itera i winlogo).
Conèixer els principis bàsics dels sistemes de control i automatització.
Veure l'aplicació dels sistemes de control en processos propers i quotidians.
Utilitzar un luxòmetre com a element de captació i mesura de la intensitat lluminosa.
Utilitzar un termòmetre com a element de captació i mesura de la temperatura.
Utilitzar el mòdul d'entrades com a element de simulació de captació del nivell de diòxid de carboni.
Utilitzar els diferents mòduls accessoris del Sadex.
Crear un programa que possibiliti el control i l'automatització de diferents paràmetres de funcionament d'una granja.
 
Especificacions T ècniques  
Posada en marxa automàtica de l'enllumenat artificial, del sistema de calefacció i la ventilació en funció de les mesures de lluminositat, temperatura i diòxid de carboni de l'interior de la granja.
Previsió de l'existència d'un sistema d'aturada i engegada del sistema anterior.
 
Material i equipament  
Equip SADEX CONTROL
Ordinador 486 o superior.
Mòduls de l'equip Sadex: captador de llum (M19), captador de temperatura (M17), entrades digitals (M36) i sortides digitals (M37).
Programa Itera
Programa Winlogo
 
Descripció del projecte i funcionament  
Aquest programa cerca fer possible el control integral dels nivells de llum, temperatura i concentració de diòxid de carboni dins d'una granja per optimitzar la despesa energètica i la mà d'obra. D'aquesta manera, en funció dels nivells detectats pels sensors es ficarà en marxa o s'aturarà automàticament l'enllumenat artificial (en funció de la il.luminació), la calefacció (en funció de la temperatura) i la ventilació natural o forçada (en funció de diferents nivells de diòxid de carboni).

Els valors llindars d'engegada/aturada seran:

  • Temperatura = 15º C.
  • Lluminositat = 200 lux.
  • Concentració de diòxid de carboni per ventilació natural = 300 ppm
  • Concentració de diòxid de carboni per ventilació forçada = 500 ppm
 
Entrades/sortides (mòduls utilitzats, vies...)  

· A: sortides digitals (M 37).
· B: entrades digitals (M 36).
· C: termòmetre (M 17).
· D: luxòmetre (M 19).

Sortida a1=0 enllumenat apagat
Sortida a1=1 enllumenat encés
Sortida a2=0 calefacció apagada
Sortida a2=1 calefacció engegada
Sortida a3=0 finestres tancades
Sortida a3=1 finestres obertes per a ventilació natural
Sortida a4=0 ventilació forçada apagada
Sortida a4=1 ventilació forçada encesa

Entrada b1=0 lectura sensor CO2 < 300 ppm
Entrada b1=1 lectura sensor CO2 > 300 ppm

Entrada b2=0 lectura sensor CO2 < 500 ppm
Entrada b2=1 lectura sensor CO2 > 500 ppm

Entrada b3 polsador aturada NO
Entrada b4 polsador marxa NO

 
Diagrama de flux / organigrama / GRAFCET  
 
Llistat del programa de control  
procediment general
si luxòmetre.llegit "d <200 [activa.sortida "a 1][desactiva.sortida "a 1]
;sortida a 1 = encendre enllumenat

si termòmetre.llegit "c <15 [activa.sortida "a 2][desactiva.sortida "a 2]
;sortida a 2 = encendre calefacció

si entrada.llegit "b 1 =1 [activa.sortida "a 3] [desactiva.sortida "a 3]
;entrada b 1 = sensor de diòxid de carboni (nivells baixos i moderats)
;entrada b 2 = sensor de diòxid de carboni (nivell elevat)
;entrada b 1 =0 implica nivell CO2 <300 ppm
;entrada b 1 =1 implica nivell CO2 >300 ppm
;entrada b 2 =1 implica nivell CO2 >500 ppm
;sortida a 3 = obrir finestres per ventilació natural
;sortida a 4 = engegar ventilació forçada
si entrada.llegit "b 2 =1 [activa.sortida "a 4] [desactiva.sortida "a 4]
si entrada.llegit "b 3 =1 [parar] [general]

;entrada b3= polsador aturada NO
;entrada b4= polsador marxa NO
si entrada.llegit "b 4 =1 [general]
espera 100
fi

;procediment parar = parada del sistema
procediment parar
sortides "a [1 0 2 0]
fi

 
Esquemes / dibuixos / fotos  
 
Possibles millores  
Fer una captació real de dades amb un sensor de concentració de CO2.
Realitzar la maqueta del projecte per provar el control i l'automatització.
Indicar els nivells mitjançant senyals sonors o lluminosos.
Comparar la temperatura interior amb una captació de temperatura exterior (sonda de temperatura).
L'existència de més captadors reals possibilitaria el control de la resta de paràmetres que influencien la producció agropecuària i que no s'ha pogut dur a terme degut a la seva manca.
 
Qüestions / activitats  
  • Cercar els paràmetres que s'utilitzen en el maneig d'una granja.
  • Cercar informació sobre com es realitza el control d'aquests paràmetres en granges reals.
  • Modificar els paràmetres del procediment general per veure l'actuació del programa.
  • Realitzar altres programes que serveixin per controlar paràmetres similars als indicats (humitat ambiental, nivells d'aliments i aigua, etc).
  • Modificar el programa utilitzant altres instruccions per millorar-lo.
 
Valoració / conclusions  
El curs ha sigut molt interessant i ens ha permès entrar en una sèrie de conceptes en els quals no estàvem avessats i que són fàcilment traslladables a l'àmbit quotidià de l'aula. D'altra banda, creiem que s'hauria d'ampliar el temps de realització o partir-lo en diferents mòduls per un millor assoliment i aprofundiment dels objectius.  
   
Automatització d'una Granja. Títol del projecte:
Francesc Carrique Reig Autor
Ana Belén Pérez González Autor
Jaume Sabrià Autor
a la pàgina d'aplicacions
  by Jordi Jordan
 
DownLoad Plug-in   JordianWeb Optimized Web for: IE 6.0. 1024x768 32bits.Since 19/03/2003- DownLoad Plug-in