HOME Technology Technology
SITE'S MAP SADEX
   
   
   
 
Projecte d'Aplicació am el SADEX
Control Automàtic d'un Tendall. Títol del projecte:
Marc Huguet Caufape Autor
mhugue32@pie.xtec.es e-mails:
IES Màrius Torres. Lleida. Centre: / Població:
Pedro Lorenzo Gonzalez Autor
plorenzo@pie.xtec.es e-mail
IES Montserrat Roig. Terrassa. Barcelona Centre: / Població:
12/07/2002 Data:
4art d'ESO o Batxillerat Nivell/cicle/crèdit:
5h Temporització aprox.:
Objectiu del projecte  
Control d'un tendall amb dues possibilitats de funcionament: manual o automàtic. en funcionament automàtic el tendall opera segons sondes d'entrada de llum i de vent.  
Especificacions T ècniques  
El control del tendall esta basat en funcionament real. el projecte esta pensat per ésser simulat i construït amb els materials de l'aula de tecnologia.  
Material i equipament  
EQUIP SADEX
ORDINADOR
MOTOR DE C.C
BARILLES DE FERRO
BARILLA DE FERRO ROSCAT
ENGRANATGES
CADENA DE TRANSMISSIÓ
UN TROS DE TELA

 
Descripció del projecte i funcionament  
El tendall pot funcionar de manera automàtica o manual. en el primer cas es desplega quan el luxòmetre detecta un cert nivell lumínic i no es supera un cert nivell de vent. en cas de falta de llum o presència de vent es plega automàticament.
si es fa funcionar manualment (premen qualsevol tecla) es pot controlar el tendall amb la tecla b(baixa el tendall) i la tecla p (pujar el tendall) i la tecla s (atura el motor).
 
Entrades/sortides (mòduls utilitzats, vies...)  
 
Diagrama de flux / organigrama / GRAFCET  
 
Llistat del programa de control  
;Aquest programa controla el plegat i desplegat d'un tendall basant-se en el nivell de llum i la velocitat del vent.
;El procés pot fer-se automàtic o manual.
;Al SADEX connectem els mòduls a les sortides de la següent manera:
; A: luxòmetre
; B: tacòmetre
; C: entrades digitals (entrades 1 i 2, sensors de final de cursa)
; D: motors (motor 1)

;TOLDO. Inici del procés general. Qualsevol tecla premuda desactiva el control automàtic.

Procediment toldo
Escriu [esborra.text Per a control manual, prem qualsevol tecla]
Mentre [tecleig = "fals] [executa [tacom]] [executa [manual]]
fi

;TACOM. Es fa la mesura de la velocitat del vent. Si és major a 4 rps de l'anemòmetre, el tendall no s'estén per a evitar que es trenqui.

Procediment tacom
(escriu [Velocitat de l'anemòmetre (rps) = ] tacòmetre.llegit "b)
Mentre [tacòmetre.llegit "b < 4] [executa [luxom]] [executa [plega]]
executa [toldo]
Fi

;LUXOM. Es mesura l'intensitat luminosa. Si és major a 200 lux, es desplega el tendall. Si és inferior a 100 lux es replega. A valors intermitjos no hi ha acció.

Procediment luxom
(escriu [Nivell de llum (lux) = ] luxòmetre.llegit "a)
Mentre [luxòmetre.llegit "a > 200] [esborra.text escriu [Desplegant el tendall] executa [desplega]]
Mentre [luxòmetre.llegit "a < 100] [esborra.text escriu [Plegant el tendall] executa [plega]]
Executa [toldo]
Fi

;DESPLEGA. Accionament del motor i encesa del LED de la sortida 1 com a indicació. L'entrada 2 (del sensor de final de cursa) desconnecta el motor i atura el procés.

Procediment desplega
mentre estat.entrada? "c 2 [activa.sortida "e 1 esquerra.motor "d 1] [desactiva.sortida "e 1 atura.motor "d 1]
Executa [luxom]
fi

;PLEGA. Accionament del motor en sentit de gir invertit i encesa del LED de la sortida 2 com a indicació. L'entrada 1 (del sensor de final de cursa) desconnecta el motor i atura el procés.

Procediment plega
mentre estat.entrada? "c 1 [activa.sortida "e 2 dreta.motor "d 1] [desactiva.sortida "e 2 atura.motor "d 1]
Executa [luxom]
fi

;MANUAL. Indicació dels controls del teclat per a accionar manualment el tendall.

procediment manual
esborra.text
Escriu [Control manual]
Escriu [Tecla B: Baixar el tendall]
Escriu [Tecla P: Pujar el tendall]
Escriu [Tecla S: Aturar el motor]
Escriu [Tecla A: Tornar a control automàtic]
executa [cmanual :tecla]
fi

;CMANUAL. Accionament manual del tendall.

procediment cmanual :tecla
posa.a "tecla caràcter.llegit
si :tecla = "a [escriu [Tornat a control automàtic] executa [toldo]]
si :tecla = "b [escriu [Desplegant el tendall] esquerra.motor "d 1]
si :tecla = "p [escriu [Plegant el tendall] dreta.motor "d 1]
si :tecla = "s [escriu [Motor aturatl] atura.motor "d 1]
cmanual :tecla
fi

 
Esquemes / dibuixos / fotos  
 
   
Control Automàtic d'un Tendall. Títol del projecte:
Marc Huguet Caufape Autor
Pedro Lorenzo Gonzalez Autor
a la pàgina d'aplicacions
  by Jordi Jordan
 
DownLoad Plug-in   JordianWeb Optimized Web for: IE 6.0. 1024x768 32bits.Since 19/03/2003- DownLoad Plug-in